• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 360 Протокол 34 от 14.07.2009 г.

РЕШЕНИЕ 360: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, във връзка с докладна записка от Тинка Сивриева - директор на ОДК Балчик, вх. № 24-07-7/02.07.2009 г., Общински съвет - Балчик

реши :

1. Завишава капиталовата програма за 2009 година във функция "Образование", дейност "Извънучилищни дейности - ОДК, § 5200, Придобиване на ДМА, в размер на 50000 (петдесет хиляди) лева за покупка на 30 бр. инструменти за духов оркестър.

Финансирането да се извърши от собствени бюджетни средства на общината - от преизпълнение на бюджетни приходи или от икономии на капиталовата програма.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.