• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 359 Протокол 34 от 14.07.2009 г.

РЕШЕНИЕ 359: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. П от ЗДОИ, във вр. със Заповед № 10/10.1.2001г /Обн., ДВ,бр.7 от 2001г/ на министъра на финансите, Общински съвет - Балчик прави следните изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик:

1.  Заглавието на Раздел ІХ от Глава втора се променя така: "Такси и цени на услуги уредени в други закони".

2.  Сегашният текст на чл. 47 става ал. 1. Създава се нова ал. П със следния текст :

ал. ІІ. За услуга по предоставяне на обществена информация, съгласно Закона за достъп до обществената информация се заплащат следните разходи, според вида па носителя:

1. дискета - един брой - 1,44 лв.;

2. СD - един брой - 6,00 лв.;

3. електронна поща - 1 МВ - 0,36 лв.; заплаща се всеки започнат мегабайт и се използва за информация, съществуваща в електронен вид;

4. разпечатване - една страница (А4) - 0,14 лв.;

5. ксерокопие - една страница (А4) - 0.11 лв.;

6. факс - една страница (А4) - 0,72 лв.;

7. видеокасета - един брой плюс стойността на записа, изчислена в минута запис - 5.88 лв. + 0,30 лв. на минута;

8. аудиокасета - един брой плюс стойността на записа, изчислена в минута запис 1.92 лв. + 0,30 лв. на минута;

9. устна справка - за 15 минути - 1,80 лв.:

10. писмена справка - една страница (А4) - 1,90 лв.

В цените е добавен ДДС.

Направените изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик влизат в сила от деня на публикацията им в местния печат.