• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 358 Протокол 34 от 14.07.2009 г.

РЕШЕНИЕ 358:

1. На основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ; чл. 61 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и решение № 2 по протокол № 21 от 19.07.2007 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава съгласие да се сключи предварителен договор с "Преспа консулт" ЕООД гр. Свищов, собственик на почивен комплекс и дворно място в м. "Овчаровски плаж - юг" гр. Балчик, съгласно договор за продажба на общински имот от 21.09.2006 г., за изработване на ПУП с цел обединяването на ПИ № 02508.5.14 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 1005 м2 - собственост на молителят и част от съседния ПИ № 02508.5.30 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 450 м2 - общинска собственост.

2. След влизане в сила на ПУП, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т.2 от ЗОС; чл. 48, ал.2 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка с молба вх. № 63-00-619/11.04.2008 г., Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и "Преспа Консулт" ЕООД, по отношение на новообразувания УПИ II-14,30 кв. 5, съгласно проект за ПУП, с площ от 1455 м2, като молителят изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 450 м2, актувана АОС № 3079/17.09.2007 г.

3. Одобрява пазарната оценка на общинската част в размер на 23 300.00 /двадесет и три хиляди и триста/ лева., без ДДС.

4. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите се действия по изменението на ПУП на гр. Балчик и след влизането му в сила се сключи договор за ликвидиране на съсобственост.