• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 357 Протокол 34 от 14.07.2009 г.

РЕШЕНИЕ 357:

I. На основание чл.21, ал.1, т. ІІ от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-ПЗ за "Фотоволтаични системи в ПИ № 67951.38.219" по кадастралната карта на с. Соколово, Община Балчик.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".