• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 351 Протокол 34 от 14.07.2009 г.

РЕШЕНИЕ 351:

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр. Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Кабелна линия до БКТП в ПИ 78639.24.74" по кадастралната карта на с. Църква, община Балчик.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".