• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 350 Протокол 34 от 14.07.2009 г.

РЕШЕНИЕ 350: На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост; чл. 75 от НОРПУРОИ, приета с решение 238 от 27.02.2009 г. на ОбС, общински съвет- Балчик:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен конкурс на следният общински имот: Поземлен имот № 02508.55.157 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 3 624 м2 /три хиляди шестстотин двадесет и четири квадратни метра/, актуван с АОС № 2860/16.03.2009 г.,

2. Одобрява пазарна оценка на имота в размер на 83 370.00 лв. /осемдесет и три хиляди триста и седемдесет лева/;

3. Конкурса да се проведе при следните условия:

3.1. Предмет на конкурса - изграждане на паркинг за товарни автомобили;

3.2. Цена на имота - не по ниска от 83 370.00 лв. /осемдесет и три хиляди триста и седемдесет лева/;

3.3. Размер на предвидените инвестиции;

3.4. Срок за влагане на предвидените инвестиции;

3.5. До участие в конкурса се допускат дружества, регистрирани по търговския закон, със седалище и адрес на управление на територията на Община Балчик, минимум три години назад от приемане на решението;

3.6. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по провеждане на конкурса.