• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 349 Протокол 34 от 14.07.2009 г.

РЕШЕНИЕ 349: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2009 г., приета с решение № 237 от 27.02.2009 г., актуализирана с решение № 314 от 15.05.2009 г. на ОбС - Балчик, като допълва раздел III Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следният имот:

Незастроен терен с площ от 3 624 м2 - ПИ № 02508.55.157 по кадастралната карта на гр. Балчик.