• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 348 Протокол 34 от 14.07.2009 г.

РЕШЕНИЕ 348: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост; чл. 51, ал. 1, т. З от НОРПУРОИ, приета с  решение № 238 от 27.02.2009 г. на ОбС - Балчик и заявление вх. № 94В-130-3/15.05.2009 г.:

1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж на Валентин Якимов Валентинов от гр. Балчик, ул. "Ком" №31, за изграждане на жилищна сграда върху общински имот, представляващ ПИ 02508.74.264 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ УП-264, кв.1050 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 520 м2 , актуван с АОС №458/21.08.2000 год.

2. Одобрява пазарна оценка за отстъпеното право на строеж, в размер на 5200.00 лв. /пет хиляди и двеста лева/.

3. След влизане на решението в сила да се сключи договор за отстъпено право на строеж.