• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 347 Протокол 34 от 14.07.2009 г.

РЕШЕНИЕ 347: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 28, ал. 2 от НОРПУРОИ, Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно ползване за нуждите на РПУ-Албена , следния лек автомобил: марка "ПЕЖО 405"" с per № ТХ 8937 РХ и рама № VF315BB2270562178, собственост на община Балчик.

2. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия свързани с предоставянето на автомобила за безвъзмездно ползване, както и фактическото му предаване.