• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 345 Протокол 34 от 14.07.2009 г.

РЕШЕНИЕ 345: На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл.137, ал. 1, т. 5, във вр. с чл. 147 от ТЗ и чл. 14, ал. Ш от Учредителния акт на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I - Балчик" ЕООД, Общински съвет -Балчик,

РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА д-р Румяна Малчева Ангелова от длъжността управител на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I - БАЛЧИК" ЕООД гр. Балчик по нейна молба.

ИЗБИРА за управител на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I - БАЛЧИК" ЕООД гр. Балчик д-р Наталия Хараламбиева Попова - лабораторен лекар в дружеството.

ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на управителя на дружеството в размер на 230% от средната месечна брутна работна заплата за лечебното заведение.

УПЪЛНОМОЩАВА кмета на общината да сключи договор за управление на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1-БАЛЧИК" ЕООД с д-р Наталия Хараламбиева Попова, със срок на управление - 3 години.