• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 343 Протокол 34 от 14.07.2009 г.

РЕШЕНИЕ 343: На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик допълва влязло в сила свое Решение № 242/2009г.. прието с Протокол № 27/27.02.2009г. със следния текст: "Упълномощава кмета на Община Балчик да подпише Декларация, че няма да се промени предназначението на предоставения за безвъзмездно ползуване на Дирекция "СП"-Балчик към Агенции "СП"-София общински недвижим имот в продължение на   5/пет/   години   след   приключване   на   проект   по   оперативна   програма "Регионално развитие" по схема за безвъзмездна финансова помощ ВС161РО001/1.1-03/2008 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали" по приоритетна oc I "Устойчиво интегрирано градско развитие, Операция 1.1 "Социална инфраструктура" от Оперативна програма "Регионално развитие", по който Агенция "СП" е бенефициент.