• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 342 Протокол 34 от 14.07.2009 г.

РЕШЕНИЕ 342: на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 10а, ал.7 от Закона за туризма, прави следните изменения на Правилника за организацията и дейността на Консултативния съвет по туризма в Община Балчик.

1. В чл. 3, ал. 1 числото 12 се заменя с числото 14.

2. В чл. 3, т. 3 , след думите Секретар, израза "Директор Дирекция "ИРСХДГР" се заменя с "Началник отдел "Туризъм и екология".

3. Направените изменения в Правилника за организацията и дейността на Консултативния съвет по туризма в Община Балчик, влизат в сила от датата на тяхното поместване в интернет страницата на Община Балчик.