• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 338 Протокол 34 от 14.07.2009 г.

РЕШЕНИЕ 338:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и писмо на Министерство на финансите,  Общински съвет утвърждава актуализирания разчет за капиталови разходи за 2009 г., както следва:

        а/ Заличава обект: "Основен ремонт паркинги междублоково пространство ж.к. "Балик", финансиран със собствени бюджетни средства, в размер  100 000 лв.

        б/ Включва обект: " Благоустрояване ж.к. "Балик", финансиран с целева субсидия, в размер на 200 000 лв.

        2. Задължава кмета на Общината да предприеме мерки по представяне на актуализирания разчет  в Министерство на финансите.