• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 27 февруари 2020 година от 09.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Предложение за отмяна на Решение № 49 по Протокол № 6 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.01.2020 година, във връзка със Заповед № АдК-04-6/10.02.2020 г. на Областен управител на област Добрич.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

2. Предложение за изменение на Решение № 45, в частта по т. 21-21.3. по Протокол № 6 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.01.2020 година, във връзка със Заповед № АдК-04-5/10.02.2020 г. на Областен управител на област Добрич.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

3. Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на част от имот публична - общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 32 броя рекламно-информационни елемента, с обща площ 29.32 м2.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Кандидатстване на община Балчик за безвъзмездна финансова помощ по Програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г., Покана за набиране на проектни предложения НОМЕР: BGENERGY-2.001

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Сключване договор за кредит с „Фонд за органите на местното
самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен
общински дълг с цел реализация на проект: "Изграждане на парк в гр. Балчик",
финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., чрез Стратегията за ВОМР на „МИГ -Балчик - Генерал Тошево" мярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Разглеждане Докладна записка от Милен Йорданов - ликвидатор на „Търговски център Кранево" ЕАД за продажба на ПИ № 39459.503.182 по кадастралната карта на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Приемане на Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата и мерите - общинска собственост по реда на чл.37о и чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за стопанската 2020/2021 година

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Даване съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ и УПИ VІІІ в кв. 7 по плана на в.з. „Овчаровски плаж" гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Разрешаване за изработване на ПУП-Парцеларен план за обект „Кабелна линия 20кV от ТП № 1 Църква до БКТП 20/0.4кV в ПИ 78639.6.34 по кадастралната карта на с. Църква, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Даване съгласие за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ І - „за парк", кв. 15 по плана на с. Оброчище, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Даване съгласие за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване  и промяна на действаща улична регулация за УПИ ІІ в кв. 7 /ПИ 02508.7.104 по КК на гр. Балчик/ по плана за К.З. „Двореца", гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Разглеждане на заявление от Христо Алеков за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 67951.501.932 по кадастралната карта на с. Соколово.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Одобряване на общата численост и структурата на общинска администрация в общината и в кметствата.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Промяна в индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Балчик.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

15. Отпускане финансови помощи на граждани от общината.

Вносител: Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД

16. Разни


 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  

Председател

на ОбС-Балчик