• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


 З  А  П  О  В  Е Д

 №   201/17.02.2020 г.


На основаниие чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 6 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Балчик; чл. 24, ал. 3 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик , във връзка с празниците ПЪРВИ МАРТ и ОСМИ МАРТ

О П Р Е Д Е Л Я М :

1. Площи за търговия на открито с цветя и мартеници за периода от 14.02.2020 г. до 14.03.2020 г., както следва :

1. Пл. "Рибарски" - до автобусни спирки

2. Център  - до автоспирка  пл."21-ви септември"

3. Пред мебелна къща "Круни"

4. Пл. "Възраждане" - до автобусната спирка

5. Кв. "Балик"-  общински пазар

6. Кв. "Балик" - до автобусна спирка /пред сладкарница "Шоколино"/

7. Кв. "Балик" - пред търговски комплекс "Форум"

8. Кв. "Левски" - до автоспирка /"Акапулко"/

2. Такса за ползване на местата в горепосочения период не се заплаща.

3. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров - зам.- кмет на Община Балчик.

Настоящата заповед да се публикува в местния печат и сайта на общината и се сведе до знанието на РУП - Балчик за сведение и на Общинско предприятие БКС за сведение и изпълнение .

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик