• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Указания за работа с хотелски регистър и подаване на данни
за реализирани нощувки по чл.116 от закона за туризма

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С ХОТЕЛСКИ РЕГИСТЪР И СПРАВКА - ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 61р, АЛ.5 ЗА ОБЛАГАНЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

І. Обща информация:

 Хотелиерство или ресторантьорство на територията на Република България се извършва само в категоризирани по Закона за туризма туристически обекти.

ІІ. Работа с хотелски регистър

1.    РЕГИСТЪР ЗА НАСТАНЕНИТЕ ТУРИСТИ, ЗА ГРАЖДАНСТВОТО ИМ И ЗА БРОЯ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ОТ ТЯХ НОЩУВКИ

Съгласно чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма, лицата извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки.

Съгласно чл. 116, ал. 2 от Закона за туризма, (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г Регистърът по ал. 1 се води:

1. чрез централизирана информационна система, поддържана от министъра на туризма, достъпна чрез публично уеб-базирано или друго приложение за онлайн достъп;

2. чрез избрана от лицето, извършващо хотелиерство, информационна система, отговаряща на изискванията на Закона за електронното управление;

3. на хартиен носител по образец, утвърден от министъра на туризма и публикуван на интернет страницата на Министерството на туризма.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) За местата за настаняване от клас "А" и клас "Б" регистърът по ал. 1 се води съгласно ал. 2, т. 1 или 2.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) За туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални, както и за обектите по чл. 112, т. 1, регистърът по ал. 1 се води съгласно ал. 2, т. 1, 2 или 3.

(5) В Единната система за туристическа информация се вписват следните данни от регистрите за настаняване:

1. за туристи - граждани на Република България, на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария - брой на настанените туристи, дата на регистрация и дата на отпътуване;

2. за туристи - граждани на държави, извън тези по т. 1 - брой на настанените туристи, идентифициращи данни за лицата съгласно чл. 28, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България, дата на регистрация и дата на отпътуване.

(6) Когато регистърът за настаняване се води съгласно:

1. алинея 2, т. 1 - данните по ал. 5 се отразяват автоматизирано в Единната система за туристическа информация;

2. алинея 2, т. 2 - лицата, извършващи хотелиерство, осигуряват автоматизиран оперативно съвместим обмен на данни между регистъра и Единната система за туристическа информация; обменът се осъществява по реда на Закона за електронното управление или чрез интерфейси за директна свързаност;

3. алинея 2, т. 3 - данните се въвеждат в Единната система за туристическа информация ежедневно чрез публично достъпен уеб или друг интерфейс и сигурна комуникационна сесия за свързаност; когато туристически обекти по ал. 4 се намират в труднодостъпни или отдалечени райони, за които липсва комуникационна свързаност, вписването се извършва веднъж седмично; районите се определят от министъра на туризма и се публикуват на интернет страницата на Министерството на туризма въз основа на данни от Комисията за регулиране на съобщенията.

Санкции:

Съгласно чл. 213, ал. 1 от Закона за туризма хотелиер, който не води регистър на настанените туристи и за броя на реализираните от тях нощувки по чл. 116, ал. 1, се наказва с глоба в размер 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 5000 лв.

Съгласно чл. 213, ал. 2 от Закона за туризма ако регистърът по ал. 1 се води не по указания начин съгласно разпоредбата на чл. 116, ал. 2, лицето по ал. 1 се наказва с глоба в размер 500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер до 3000 лв.

Съгласно чл. 213, ал. 3 от Закона за туризма хотелиер, който не подава ежемесечната справка-декларация по чл. 116, ал. 3 в съответната община, се наказва с глоба в размер 500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 3000 лв.

2.    ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

На основание Чл.58, ал.1 от наредбата на Общински Съвет - Балчик за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик, лицата осъществяващи туристическа дейност в местата за настаняване на територията на Община Балчик дължат следния туристически данък в зависимост от категорията на мястото за настаняване, считано от 1 януари 2020 г., както следва:

1. категория 1 звезда - 0,60 лв. за нощувка;

2. категория 2 звезди - 0,80 лв. за нощувка;

3. категория 3 звезди - 1,00 лв. за нощувка;

4. категория 4 звезди - 1,20 лв. за нощувка;

5. категория 5 звезди - 1,50 лв. за нощувка


Съгласно чл. 61с, ал.2 от ЗМДТ, размерът на дължимия туристически данък за всеки календарен месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по 61с ал.1 от ЗМДТ.

Съгласно чл. 61с, ал.3 от ЗМДТ, дължимият данък по ал.2 се внася от данъчно задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Туристическият данък се заплаща в брой на касите на Община Балчик, гр. Балчик, пл. 21-Ви Септември №6, ет.2, или по банков път по сметка на Община Балчик в Банка  Уникредит Булбанк, IBAN- BG38  UNCR 9660 84 9750 3315, BIC UNCRBGSF по следния код за плащане: 442800 - туристически данък 

3. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 61р, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Съгласно чл. 61р., ал. 5 от Закона за местни данъци и такси лицата, предлагащи нощувки, подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Декларацията се подава за всеки туристически обект - средство за подслон или място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в срок до 30 януари в отдел Общинска данъчна служба, гр. Балчик, пл. 21-Ви Септември №6, ет.2, стая №211 или на ел. поща turistdanak@balchik.bg.

Образецът на декларацията е утвърден със Заповед № ЗМФ-1697/18.12.2012 г. на Министъра на финансите и може да бъде свален от ТУК.

Санкции:

Съгласно чл. 127, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси при неспазване на разпоредби по този закон, извън случаите по чл. 123, 124 и 125, на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева.

Невнесения в срок туристически данък се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.


За информация и въпроси - отдел Общинска данъчна служба, гр. Балчик, пл. 21-Ви Септември №6, ет.2, тел. 0579/7-28-49, 0895 554 145 - Велислава Трифонова, тел. 0579/7-10-89, 0895 554 019 - Павлина Парушева

ТИЦ Мелницата тел. 0895 554 206 - Катерина Янкова