• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

П Р О Г Р А М А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БАЛЧИК ПРЕЗ 2020 г., приета с Решение № 44, Протокол № 6/30.01.2020 г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата програма отразява намеренията на Община Балчик за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020 год. Тя съдържа:

1. Прогноза за очакване приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;

2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права;

ІІ. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Вид дейност

Прогнозен резултат
/в лева/


ОЧАКВАНИ ПРИХОДИА. От управление на имоти-общинска собственост


1.

Отдаване под наем на помещения и терени

    120 000

2.

Отдаване под наем на земеделска земя

    930 000

Всичко от управление на имоти-общинска собственост

 1 050 000


Б. От разпореждане с имоти - общинска собственост


1.

Продажба на земя - общинска собственост

    300 000

2.

Учредено възмездно право на строеж

      10 000

3.

Продажба на сгради - общинска собственост

    200 000

Всичко от разпореждане на имоти-общинска собственост

    510 000


Всичко приходи

 1 560 000


НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ


1.

За технически дейности /скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти /

      10 000

2.

За оценки

        3 000

3.

За обявления

        1 000

4.

За вписване на договори в служба по вписванията

        3 000


Всичко разходи

      17 000

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА

Описание на имотаА. Имоти, които Община Балчик има намерение да предостави под наем

забележка

1

Помещение - магазин с площ от 6.00 м2 на пл. „21 септември" №6 гр. Балчик 

преходен

2

Помещение - магазин с площ от 20.00 м2 на ул. „Черно море" №18 гр. Балчик  

преходен

3

Помещение - магазин с площ от 16.00 м2 на първия етаж в сградата на „МЦ І" ЕООД гр. Балчик    

преходен

4

Помещение - медицински кабинет с площ 19.00 м2 в сградата на „МЦ І" ЕООД град Балчик.

преходен

5

Помещение - медицински кабинет с площ 23.00 м2 в сградата на „МЦ І" ЕООД град Балчик.

преходен

6

Помещение - магазин с площ от 18.00 м2 в село Бобовец

преходен

7

Стоматологичен кабинет с площ от 20.00 м2 в здравна служба с. Гурково

преходен

8

30 броя павилиони, всеки с площ от 4.5 м2, находящи се на алея „Двореца" гр. Балчик

преходен

9

Терен с площ от 12.00 м2 за разполагане на павилион на ул. „Трепетлика",  кв."Младост", с. Оброчище

преходен

10

Терен с площ 20.00 м2 за разполагане на павилион село Оброчище, ул."Средна гора"

преходен

11

Терен с площ 20.00 м2  за разполагане на павилион  № 2 село Оброчище , л."Средна гора"

преходен

12

Пункт за изваряване на ракия с площ 40 м2

преходен

13

Терен с площ 50.00 м2 за разполагане на павилион село Оброчище ул. „Черно море"

преходен

14

Помещение с част от автоспирка с площ 8.00 м2, в.з."Изгрев"

преходен

15

Тротоарно право по алея „Двореца" гр. Балчик

преходен

16

Тротоарно право по алея „Дамба" гр. Балчик

преходен

17

Тротоарно право пред търговски обекти в гр. Балчик и с. Кранево

преходен

18

Обособени части от имоти за поставяне на рекламно информационни елементи в гр. Балчик и с.Кранево

преходен

19

Обработваеми земеделски земи от общинския поземлен фонд

преходен


Б. Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде


1

ПИ № 48982.501.256 по кад. карта на с. Царичино /УПИ VІІ, кв.32 по ПУП на с. Царичино/ с площ 1 289 м2

преходен

2

ПИ № 67951.501.952 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІ, кв.44 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 216 м2

преходен

3

ПИ № 67951.501.1106 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ХІІІ, кв.32 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 212 м2

преходен

4

ПИ № 67951.501.956 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 645 м2

преходен

5

ПИ № 67951.501.957 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІV, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 615 м2

преходен

6

ПИ № 67951.501.958 по кад. карта на с. Соколово /УПИ V, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 643 м2

преходен

7

ПИ № 67951.501.960 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/  с площ 1 071 м2

преходен

8

ПИ № 67951.501.961 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 098 м2

преходен

9

ПИ № 67951.501.814 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ V, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 294 м2

преходен

10

ПИ № 67951.501.815 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ VІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 301 м2

преходен

11

ПИ № 67951.501.816 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ VІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 337 м2

преходен

12

ПИ № 67951.501.818 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ХVІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 273 м2

преходен

13

ПИ № 69643.501.56 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ І, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 965 м2

преходен

14

ПИ № 69643.501.67 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ Х, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 904 м2

преходен

15

ПИ № 69643.501.66 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІ, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 867 м2

преходен

16

ПИ № 69643.501.64 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІІ, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 830 м2

преходен

17

ПИ № 69643.501.60 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІV, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 815 м2

преходен

18

ПИ № 58270.501.548 по кад. карта на с. Пряспа, /УПИ І-общ., кв. 23 по ПУП на с. Пряспа/ с площ 1 558 м2

преходен

19

ПИ № 58270.501.549 по кад. карта на с. Пряспа, /УПИ ІІ-общ., кв.23 по ПУП на с. Пряспа/ с площ 1 848 м2

преходен

20

ПИ № 58270.501.223 /УПИ І и ХІІІ кв. 22 по ПУП на с. Пряспа/ с площ 2 079.00 м2

преходен

21

Пункт за изваряване на ракия, ведно с прилежащо дворно място с площ от 1 015 м2 - ПИ № 58270.501.591 по кад. карта на с. Пряспа.

преходен

22

ПИ № 66250.501.456 по кад. карта на с. Сенокос, общ. Балчик, /УПИ ІV, кв35. по ПУП на с. Сенокос/ с площ от  1 212 м2.

нов

23

ПИ № 66250.501.442 по кад. карта на с.Сенокос, общ. Балчик, /УПИ ХVІ, кв.29 по ПУП на с. Сенокос/, с площ 1 062 м2.

преходен

24

ПИ № 66250.501.389 по кад. карта на с.Сенокос, общ.Балчик, /УПИ ХІV, кв.45 по ПУП на с. Сенокос/, с площ от 1 009 м2.

преходен

25

ПИ № 02508.55.157 по кадастралната карта на гр. Балчик, Промишлена зона,  с площ от 3 624.00 м2

преходен

26

Дворно място в гр. Балчик, ул. "Ал. Стамболийски" № 35, ПИ № 02508.83.18 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІХ, кв.2064 по ПУП на гр. Балчик/, с площ от 478 м2.

преходен

27

ПИ № 02508.7.49 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ V-общ., кв. 1 по ПУП на гр. Балчик, к.з."Двореца", с площ от 3 400 м2/

преходен

28

ПИ № 02508.7.367 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІІІ-за отдих, кв.5006 по ПУП на к.з. Двореца гр. Балчик/, с площ от 1 897 м2

преходен

29

ПИ № 02508.7.59 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІІІ, кв.2 по ПУП на к.з. Двореца гр. Балчик/ с площ от 706 м2  

преходен

30

ПИ № 02508.7.55 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІХ, кв.2 по ПУП на к.з. Двореца гр. Балчик/ с площ от 708 м2

преходен

31

ПИ № 02508.55.114 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 3 991 м2

преходен

32

ПИ № 02508.77.129 по карта на гр. Балчик, /част от УПИ І, кв. 144 по ПУП на гр. Балчик, ж.к "Балик"/, с площ от 2 283.00 м2/

преходен

33

ПИ № 02508.77.130 по карта на гр. Балчик, /част от УПИ І, кв. 144 по ПУП на гр. Балчик, ж.к "Балик"/, с площ от 4 294 м2

преходен

34

ПИ № 02508.72.47 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІІІ, кв.1005 по ПУП на гр. Балчик/с площ 383 м2

преходен

35

ПИ № 02508.72.15 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІ, кв.3 по ПУП на гр. Балчик/ с площ 807 м2

преходен

36

ПИ № 02508.85.106 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХХ кв213по ПУП на гр. Балчик/ с площ 131 м2

нов

37

ПИ № 02508.74.289 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ІХ-289, кв. 1046 по ПУП на гр. Балчик/, с площ 446 м2

преходен

38

ПИ № 02508.74.290 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ Х, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 437 м2

преходен

39

ПИ № 02508.74.229 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІV, кв.2046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 429 м2

преходен

40

ПИ № 02508.74.230 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ V, кв.2046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 313 м2

преходен

41

ПИ № 02508.74.300 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХХ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 428 м2

нов

42

ПИ № 02508.74.299 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХІХ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 438 м2

нов

43

ПИ № 02508.74.298 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХVІІІ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 440 м2

нов

44

ПИ № 02508.74.294 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХІV, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 457 м2

нов

45

ПИ № 02508.74.293 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХІІІ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 441 м2

нов

46

ПИ № 02508.55.85 по кад. карта на гр. Балчик с площ от 6 961 м2 в Промишлена зона,

преходен

47

ПИ № 39459.25.406 по  кадастралната  карта  на село Кранево с площ 178 м2 .

нов

48

Търговски сграда - фурна с площ 242 м2 и прилежащо дворно място с площ 1 300 м2 кв.14 УПИ ХХІІІ по ПУП на с. Дропла.

преходен

49

ПИ 73095.501.525 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ І, кв. 2а по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 552 м2

преходен

50

ПИ 73095.501.526 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ І, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 046 м2

преходен

51

ПИ 73095.501.527 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІ, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 455 м2

преходен

52

ПИ 73095.501.528 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІV, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 316 м2

преходен

53

ПИ 73095.501.531 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ І, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 226 м2

преходен

54

ПИ 73095.501.532 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІ, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 288 м2

преходен

55

ПИ 73095.501.533 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІІ, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 301 м2

преходен

56

ПИ 73095.501.534 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІV, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 136 м2

преходен

57

ПИ 73095.501.522 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ І-1, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 610 м2

преходен

58

ПИ 73095.501.523 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІ-1, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 476 м2

преходен

59

ПИ 73095.501.524 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІІ-2, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 480 м2

преходен

60

Нежилищна сграда (приемна) с прилежащо дворно място ПИ 02508.87.102 по кад. карта на гр. Балчик, ул. "Гео Милев" №3

преходен

61

Гараж в жилищен блок „Чайка",  с площ от 16 м2 - самостоятелен обект в сграда 02508.84.96.1.11 по кад. карта на гр. Балчик.  

преходен

62

Гараж в жилищен блок „Чайка", с площ от 19 м2 - самостоятелен обект в сграда 02508.84.96.1.8 по кад. карта на гр. Балчик.

преходен

63

ПИ № 36453.501.44 по кад. карта на с. Карвуна с площ 4 788.00 м2

преходен

64

ПИ № 44882.501.26 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІІ-26, кв. 4 по ПУП на с. Ляхово, с площ 2 235.00 м2

преходен

65

ПИ № 44882.501.20 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ І-20, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 1 548.00 м2

преходен

66

ПИ № 44882.501.21 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІ-21, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 1 436.00 м2

преходен

Община Балчик има намерение да продава прилежащите терени към сградите на желаещите граждани, собственици на законно построени сгради върху общинска земя.

Община Балчик има намерение да удовлетворява заявленията на граждани за прекратяване на съсобственост, чрез  продажба дела на общината в урегулирани поземлени имоти, продажба на имоти, регламентирани в специални закони.

Община Балчик има намерение да удовлетворява заявленията на граждани за учредяване право на надстрояване и пристрояване на сгради, построени върху общинска земя. Да учредява възмездно и безвъзмездно право на строеж на лица, когато това е предвидено в закон.


Г. Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях наематели.


1

Апартамент № 4, ет.1, вх.А, бл. 40 жк „Балик" гр. Балчик /самостоятелен обект в сграда № 02508.77.64.1.4 по кад. карта на гр. Балчик/

преходен

ІV.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Балчик през 2020 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.