О Т Ч Е Т

за състоянието на общинската собственост на Община Балчик и за резултатите от нейното управление през 2019 година, приет с Решение № 42, Протокол № 6/30.01.2020 г.

Настоящият отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2019 година е разработен  в изпълнение на разпоредбите на чл. 66а от Закона за общинската собственост и чл. 7 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик.

Водещ документ за дейността през отчетния период е Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2019 година, приета с Решение № 505/29.01.2019 г. на Общински съвет - Балчик и допълвана с последващи решения на общинския съвет.


НОРМАТИВНА БАЗА


Ø     Закон за общинската собственост;

Ø     Закон за местните данъци и такси;

Ø     Закон за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за приложението му.

Ø     Наредба определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

Ø     Наредба  за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, за настаняване в общински жилища, ползване и управление на Община Балчик; 

Ø     Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик;

Ø     Други нормативни актове, съдържащи специфични правила по предоставяне на права върху обекти, общинска собственост.


Дейността по управлението на общинската собственост беше организирана в следните направления:                             


   І. Актуване на имоти - общинска собственост и завеждането им в регистри.

 

            През отчетния период продължи  работата по актуването на имотите - общинска собственост, съгласно образците на актове за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, съгласно Наредба №8/17.12.2009 год. за утвърждаване на образците на актове за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост и на регистрите, предвидени в Закона за общинска собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им, утвърдени от министъра на регионалното развитие и министъра на правосъдието. През 2019 година са съставeни и пресъставени 62 броя акта за частна общинска собственост и 8 броя за публична общинска собственост.

Всички издадени  актове  за общинска собственост, в съответствие с изискванията на ЗОС, се вписват  в Службата по вписванията гр. Балчик. Копие от акта се изпраща на Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Добрич и на Областния управител на област Добрич, съгласно разпоредбата на чл. 58, ал.2  от ЗОС. Продадените имоти и части от имоти се отписват от актовите книги за общинска собственост със заповед на Кмета на Община Балчик, като отдел БФС отразява настъпилите промени в счетоводните сметки на общината. 


            ІІ.  Управление на общински имоти

 

            В Таблица 1 е дадено разпределението на имотите по предназначение, за които има сключени договори за наем  към 31.12.2019 г.    

№ по ред

Предназначение на имота

Отдаден под наем

бр. договори

За безвъзмездно ползване и управление

бр. договори

1.

Помещения

14

21

2.

Терен за поставяне на РИЕ

22

 

3.

Читалища

 

4

4.

Тераса пред ЗХР

14

 

5.

Терен за поставяне на преместваем обект за търговия, производство

28

 

6.

Медицински кабинети

28

 

7.

Аптека

1

 

8.

Наем общинско имущество -павилион

30

 

9

Паркинг

1


                                                                                                                           Таблица 1

 






През отчетната година са проведени осем търга  с тайно наддаване  за отдаване под наем на общински имоти и единадесет  публично оповестени конкурса. Не се явиха кандидати на един търг с тайно наддаване и един публично оповестен конкурс. Сключени бяха двадесет и четири договора за наем.

На основание чл.31 от Закон за политическите партии, чл. 14, ал.4 от Закон за общинската собственост бяха анексирани пет договора за наем за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот.


Към 27.12.2019 год., след приключване на процедура по отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване - полски пътища от ОПФ за стопанската 2018/2019 г. на основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.75а, ал.3 от ППЗСПЗЗ и Решение №483/29.11.2018г. на общински съвет- Балчик са сключени 15 бр. договори, като отдадената площ е 147,623 дка, а получените приходи са 7 058,37 лв.   

За стопанската 2019/2020 год. свободните земеделски земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ се отдават под наем чрез търг с тайно наддаване или анексиране на вече сключени договори по реда на чл. 95, ал.3 от НОРПУРОИ - приета с Решение № 238/27.02.2009 год. на общински съвет - Балчик. Сключени са 37 бр. договори за наем с обща площ 7602,306 дка, получените приходи са 790 081,23 лв.

На основание чл.37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 год. е сключен 1 бр. договор за наем на земеделски земи от ОПФ с обща площ 7,863 дка, получената сума е 314,54 лв.

На основание чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 год. са сключени 13 бр. договори за наем на земеделски земи от ОПФ с обща площ 259,488 дка, получените приходи са 10 567,21 лв.

            На основание чл.37о, ал.4 от ЗСПЗЗ и Решение №310 по Протокол №21/22.02.2018 .на общински съвет  Балчик за стопанската 2018/2019 год. са сключени 6 бр. едногодишни договори за наем на земеделски земи с НТП- пасище, мера- отдадената площ е 1 862,18 дка, а получените приходи 1 862,18 лв.

            На основание чл.37о, ал.4 от ЗСПЗЗ и Решение №558 по Протокол №39/09.05.2019 г.на общински съвет - Балчик за стопанската 2019/2020 год. са сключени 9 бр. едногодишни договори за наем на земеделски земи с НТП - пасище, мера- отдадената площ 2629,15 дка, а получените приходи 2 629,15 лв.

            След приключване на процедура по анексиране на вече сключени договори от стопанската 2018/2019год., за отдадени под наем земеделски земи с НТП- пасище, мера са сключени 2 анекса за удължаване срока по договорите по реда на чл.37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ- анексираната площ е 740,45дка, а получените приходи 5 285,31 лв.

            ІІІ. Разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост

През 2019 г. са изготвени са 53 броя проекти за решения на ОбС-Балчик, касаещи разпореждането с имоти - общинска собственост. 

В изпълнение на взетите решения са проведен 5 търга, на които са продадени общо 7 броя имоти - земеделски земи в землището на с. Църква и незастроени дворни места в гр. Балчик, с.Соколово и с. Сенокос. Сключени са 9 броя договори за прекратяване на съсобственост между общината и физически и юридически лица чрез изкупуване на общинската част по пазарни цени. Издадени са 5 броя договори за право на строеж, пристрояване и надстрояване. По реда на чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост са продадени 3 броя общински имоти на собственици на законно построени сгради. Извършена е продажба на 4 броя апартаменти на настанените в тях наематели. През настоящата година е учредено безвъзмездно право на ползване на 4 читалища. Община Балчик е придобила безвъзмездно от държавата една сграда - публична общинска собственост, а именно Центъра за специална образователна подкрепа „Академик Тодор Самодумов" с. Кранево.

Организиран е един търг за продажба на движима вещ, на който не се явиха кандидати.

            През годината са издадени 20 броя заповеди за право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти - общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията.    

            Съгласно разпоредбите на ЗОС се поддържа и актуализира публичния регистър за разпоредителните сделки с имоти  общинска собственост, който е публикуван на Интернет страницата на Община Балчик.

ІV. Постъпили приходи в общинския бюджет от управление и разпореждане с общински имоти           

В таблица две  е посочено изпълнението на планираните приходи от управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 г., заложено в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2019 година, приета с Решение № 505/29.01.2019 г. на Общински съвет - Балчик.

                                                                                                                           Таблица 2

Вид дейност

Планирани приходи, лева

Постъпили приходи, лева

Управление на общински имоти

Приходи от отдаване под наем на помещения и терени

135 000 лв.

    149 279 лв.

Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ

980 000 лв.

    817 798 лв.

Разпореждане с общински имоти

Продажба на земя  общинска собственост

 950 000 лв.

     98 896 лв.

Продажба на сгради

300 000 лв.

   103 269 лв.

Учредяване на ограничени вещни права

  10  000 лв.

       4 563 лв.

Общо постъпили приходи

2 375 000 лв.

1 173 805 лв.





Изготвили:

Мари Караиванова

Н-к отдел ТСУОС

Зехра Акиф

Главен експерт ОПФ

Андрияна Иванова

Главен специалист наеми