• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

А Н А Л И З

на потребностите за подкрепа

за личностно развитие на децата и учениците

в Община Балчик

2019 година

I.ВЪВЕДЕНИЕ

Анализът на потребностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Балчик е разработен в съответствие с чл. 196, ал.1 и ал. 3 на Закона за предучилищно и училищно образование и отчита състоянието на образователната структура в Община Балчик, доставчиците на социални услуги, неправителствените организации, работещи с деца и ученици, потребностите, дефицитите и предизвикателствата за подкрепящо образование. Анализът отчита резултати от изпълнението на Общинската стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците, приета през 2017 г..

Подкрепата за личностно развитие се предоставя в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик и осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията на децата и учениците. Общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие се осъществява в партньорство между държавните и местните органи и структури, както и с доставчиците на социални услуги и се осигуряват там, където са децата или учениците - в детските градини, в училищата, в Центъра за специална образователна подкрепа, в Центъра за подкрепа за личностно развитие-Общински детски комплекс Балчик /ЦПЛР-ОДК Балчик/, в Център за обществена подкрепа /ЦОП/, в ЦСРИ и ЦНСТДБУ.

Общата подкрепа за личностно развитие включва:

1. Екипна работа между учителите и другите специалисти;

2. Допълнително обучение по учебни предмети при условията на закона;

3. Допълнителни модули за деца, които не владеят български език;

  4. Допълнителни  консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове;

5. Кариерно ориентиране на учениците;

6. Занимания по интереси;

7. Библиотечно-информационно обслужване;

8. Грижа за здравето;

9. Поощряване с морални и материални награди;

10. Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

11. Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;

12. Логопедична и психологична работа.

            Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:

1. Работа с дете и ученик по конкретен случай;

2. Психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания;

3. Осигуряване на достъпна среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;

4. Предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания;

5. Ресурсно подпомагане.

            Община Балчик осъществява политики в системата на образованието в съответствие със законово регламентираните правомощия. Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците изисква подпомагане и координиране на ниво община в частта,  в която детските градини, училищата, ЦСОП Кранево и ЦПЛР-ОДК Балчик не могат да се справят самостоятелно.


II. ДЕМОГРАФСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА  НА НАСЕЛЕНИЕТО

            Към 01.11. 2019 г. населението на община Балчик по постоянен адрес е 21830 души, а с настоящ адрес 21723 души.

Данните са за населението по настоящ адрес,  по възраст и пол.

1. Детското население в общината по възраст

Настоящ адрес

1.1. Деца от 0 до 7 навършени г.

1263

1.2. Деца - от 7 до 13 навършени г.

1486

1.3. Деца от 14 до 17 навършени г.

808

Общо детско население

3557

2. Пълнолетното население в общината по възраст и пол

Настоящ адрес

2.1. Мъже от 18 до 62 навършени г.

7236

2.2 Жени от 18 до 59 навършени г.

6074

2.3 Мъже над 63 навършени г

2036

1.13. Жени над 60 навършени г.

3131

Данни за броя на населението, по населени места в Община Балчик

Населено място

Постоянен адрес

Настоящ адрес

Постоянен и настоящ адрес в същото НМ

гр. Балчик

13453

12512

11402

с. Безводица

351

391

302

с. Бобовец

170

109

73

с. Брястово

9

2

1

с. Гурково

475

532

379

с. Дропла

276

248

211

с. Дъбрава

143

174

123

с. Змеево

211

233

164

с. Карвуна

0

1

0

с. Кранево

673

1210

570

с. Кремена

155

151

136

с. Ляхово

498

437

400

с. Оброчище

2364

2382

2099

Оброчище- КК Албена

0

60

0

с. Преспа

209

243

188

с. Рогачево

184

295

142

с. Сенокос

586

586

503

с. Соколово

1027

923

786

с. Стражица

479

554

411

с. Тригорци

127

140

103

с. Храброво

53

61

36

с. Царичино

110

159

86

с. Църква

267

320

226

Етнически състав на населението

Етническа група

Данни 2001 г.

Данни 2011 г.

Българи

69,27%

62,46%

Турци

16,18%

15,17%

Роми

12,31%

10,8%

Други и непоказано

2,24%

9,60%

Не се самоопределям


1,97%


100%

100%


III. СЪСТОЯНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА  СИСТЕМА

Образователната система в Община Балчик включва 6 училища, 13 детски градини, 1 Център за специална образователна подкрепа в с. Кранево  и 1 Център за подкрепа на личностно развитие-Общински детски комплекс Балчик. Общият брой на децата и учениците за учебната 2019/2020 година е 1907 - от които 1328 ученици в училищата и 579 деца в детските градини. Разликата от миналия анализиран период е спад с 260 деца и ученици, като по-голяма разлика има в броя на учениците - с 239 са по-малко в сравнение с учебната 2016/2017 г.

Всички училища и детски градини на територията на Община Балчик са общински и се финансират на принципа на делегираните бюджети. Разпределението на  средствата от държавния бюджет се предоставя на училищата по формула, определена по реда на ЗПУО и ПМС за изпълнение на държавния бюджет. Община Балчик дофинансира  маломерните и слети паралелки в училищата. Детските градини не прилагат системата на делегирани бюджети. Издръжката е изцяло общинска отговорност, като се налага и дофинансиране на фонд работна заплата.

1.      Детски градини:

Брой деца в детските градини, разположени на територията на Община Балчик

ДЕТСКА ГРАДИНА

Брой деца

групи

общо

деца

групи

ДГ № 1"Здравец"
76

4

ДГ № 2 „Знаме на мира"

Група ясла

10

1

175

9

Основна сграда

86

4

Филиал "Братя Мормареви"

79

4

ДГ № 3 „Чайка"

Основна сграда

98

5

119

6

Филиал „Изток"

21

1

ДГ „Първи юни" Оброчище
81

4

ДГ „Пролет" Безводица
12

1

ДГ „Мир" Сенокос"
17

1

ДГ „Звездица" Соколово
14

1

ДГ „Радост" Стражица
14

1

ДГ Ляхово
14

1

ДГ"Веселите делфинчета" Кранево
15

1

ДГ Пряспа
11

1

ДГ"Добруджанче" Дропла
16

1

ДГ „Дъга" Гурково
18

1

ОБЩО

579

33

В детските градини са обхванати над 95% от пет и шест годишните деца в задължителна предучилищна подготовка и се осигурява качествено обучение и възпитание. Три ДГ са средищни: ДГ с. Оброчище, ДГ с. Дропла, ДГ с. Гурково, а 2 са приемащи: ДГ с. Ляхово, ДГ с. Сенокос, като до тях е осигурен транспорт за 18 деца от населени места, в които няма детска градина.

През предходните две учебни години броят на записаните деца е относително стабилен: през 2017/2018 - 574 деца, в т. ч. 239 деца на 5 и 6 години, през учебната 2018/ 2019 - 576  деца, на 5 и 6 години - 246.  Но в сравнение с уч. 2016/2017 г. е спаднал броят на децата в селата Кранево, Сенокос, Дропла и др. За учебната 2019/2020 учебна година в детските градини в общината са записани  579 деца, разпределени в 32 групи, от които 10 деца в 1 яслена група и 257 деца на 5 и 6 години в 10 самостоятелни и 10 разновъзрастови групи. Намаление от учебната 2018/2019 г има с една група в ДГ „Първи юни" Оброчище.

1.1.             Сграден фонд, детски площадки и физкултурни салони:

Инфраструктурата на предучилищното образование се поддържа в много добро състояние, сградите на всички детски градини са иновирани и санирани, отговарят на изискванията за физическа среда за учене чрез игра и имат достатъчен капацитет за населеното място. Материално-техническа база е съвременна, с ново, модерно обзавеждане и оборудване, отговаря на санитарно-хигиенните и противопожарни изисквания. Все повече детски градини се включват в националните програми за образование - четири от детските градини са оборудвани с интерактивни дъски, а още три - с мултимедийни проектори за модерно обучение.

            За игри и занимания на открито детските градини разполагат с достатъчно по площ и озеленени дворове. Оборудвани са площадки за игра на всички групи. Поетапно се  закупуват нови дворни уреди и се подменят детските съоръжения - ДГ с. Сенокос, ДГ „Чайка" и др.. Детските градини с по една група в малките населени места не разполагат с физкултурни салони. Провеждането на заниманията по физическа култура и развлекателните и концертни прояви на децата се осъществява в стаите за занимания. ДГ „Знаме на мира" и ДГ „Чайка" в гр. Балчик имат физкултурни салони, а ДГ „Първи юни" Оброчище, ДГ „Радост" Стражица и ДГ „Мир" Сенокос разполагат с допълнителни зали за концерти, общи събития с родители, театър и пр..

1.2 Кадрово обезпечаване на детските градини в Община Балчик е много добро.

През учебната 2019/2020 година в детските градини работят общо 131 души, от които 67 щата педагогически специалисти и 64 души непедагогически персонал. През последните три учебни години са назначени нови директори на 7 детски градини, педагогическите специалисти са с 5 по-малко, а непедагогическия персонал - с 2.

Разпределение на директорите и учителите по притежавана квалификационна степен.

ПКС

Първо

Второ

Трето

Четвърто

Пето

Без ПКС

Директор

2

1

1

2

3

3

Учители

4

3

1

15

12

23

Само 38% от педагогическите специалисти в детските градини нямат ПКС, което е гаранция за качествен обучителен и възпитателен процес. Повишаването на професионалната компетентност на учителите се осъществява чрез квалификационни форми, организирани от детските градини, Община Балчик, РУО Добрич, МОН както и по различни програми и проекти. Всички педагогически специалисти са повишили квалификацията си в различни форми и са им присъдени общо 335 кредита след преминати обучения и курсове.

1.3 Хранене

Храната за  12 от детските градини се приготвя в кухненски блокове към съответните детски заведения, които отговарят на всички изисквания на нормативната уредба. В кухнята на ДГ № 3 „Чайка" се приготвя храната за нейния филиал „Изток" и за ДГ „Здравец" Балчик, а в кухнята на ДГ „Знаме на мира" се приготвя храната за филиал „Братя Мормареви"  и се доставя до детските градини със специализиран автомобил.  Храната се приготвя съгласно наредбите и правилниците на Министерството на здравеопазването, при спазване изискванията на Областна дирекция за безопасност на храните и РЗИ Добрич. Седмичните и дневните менютата се изготвят с участието на медицинските специалисти и отговарят на всички изисквания за здравословно хранене на децата. Всички детски градини участват в програмите, финансирани от държавен фонд „Земеделие" - „Училищен плод" и „Училищно мляко".

1.4. Отоплението на детските градини в общината е с различен вид гориво. Отоплителните инсталации на детските градини в град Балчик, ДГ ‚Първи юни" Оброчище, ДГ „Мир" Сенокос и ДГ „Радост" Стражица са с течно гориво, като само ДГ „Знаме на мира" е с природен газ, а ДГ „Чайка" имат втори котел за пелети. Останалите детски градини в селата се отопляват с твърдо гориво -  Дропла, Пряспа, Безводица, Ляхово, или електричество - Соколово, Гурково.

1.5 Пропускателен режим и охрана

В детските градини в Община Балчик с правилници за вътрешния ред е въведен пропускателен режим, който се осъществява от непедагогическия персонал. Водят се дневници за посещенията. Сградите на ДГ в Балчик се охраняват със сигнално охранителна техника. Дворовете на детските градини не се охраняват.

1.6  Основните тенденции за развитието на детските заведения в Община Балчик са:

ü     Насочване усилията на педагогическия персонал към максимално прибиране и задържане на децата в детските заведения и създаване на подходящи условия за подкрепа на всяко дете в съответствие с потребностите, интересите и способностите му;

ü     Стимулиране развитието на децата и пълноценната им подготовка за училище, чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи;

ü     Акцентиране върху обогатяване речниковия запас, развитието на речевата дейност и овладяване на книжовен български език на децата, чийто майчин език не е български.

2.                      Училища:

На територията на Община Балчик са разположени шест училища, както следва:

1.      СУ „Христо Ботев" - град Балчик

2.      ОУ „Антим I"- град Балчик

3.      ОУ „Св. Св. Кирил и Методий"- град Балчик

4.      СУ „Христо Смирненски" - село Оброчище

5.      ОУ „Г. С. Раковски" - село Сенокос

6.      ОУ „Васил Левски" - село Соколово

Всички училища са средищни. Обучението се осъществява в едносменен режим и целодневна организация на учебния ден. В двете средни училища в Балчик и в Оброчище има общо 10 паралелки за професионална подготовка на професия „Готвач" специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки" с общо 169 ученици. В гимназиалния етап на СУ „Хр. Ботев" Балчик две паралелки са с профил хуманитарен, една - с математически и една - с природни науки - с общо 84 ученици.

Общият брой на учениците в общинските неспециализирани училища за учебната 2019/2020 г. е 159, разпределени в 65 паралелки. В двете средни училища са записани още 74 ученици, които се обучават в изнесени паралелки в ЦСОП с. Кранево, ЦСОП гр. Каварна и ЦСОП гр. Добрич, някои от които придобиват и първа степен на професионална квалификация по специалността „Производство на кулинарни изделия и напитки". Полуинтернатните групи през предстоящата учебна година са 33, като в тях се подготвят 684 ученици. Ежегодно с решение на Общинския съвет - Балчик се одобряват паралелки с брой на учениците по-малък от минималния по нормативни изисквания и осигуряване на допълнително финансиране. За учебната 2019/2020 година  маломерните паралелки са 17, а  слетите - са 3 паралелки в училищата в с. Сенокос и с. Соколово.За първи път в общината е формирана паралелка с по-малко от 10 ученици - I клас в ОУ „В. Левски" с. Соколово. През настоящата учебна година в училищата се провежда обучение в дневна, индивидуална, самостоятелна и комбинирана форма.

 Брой паралелки и ученици към 01.12. 2019 г.

Училище

I -IV кл.

V-VII кл.

VIII - ХII кл.

Общо

Маломерни и слети

ЦОУД

Ученици от ЦСОП

Уч.

Пар.

Уч.

Пар.

Уч.

Пар.

Уч.

Пар.

Уч.

Гр.

Гр.

Уч.

СУ „Хр. Ботев

  74


  88

4

231

11

393

19

2 мал.  В осн. Етап И 2мал. Профес.об.

135

  7


11

ОУ „Антим I"

198

8

141

6339

14

-

232

10ОУ „Св.св. Кирил и Методий"

  90

5

  59

3149

  8

5 малом. Пар.

 88

4СУ „Хр. Смирненски"

82

5

  66

3

72

5

220

12

3 мал.  В осн. Етап И 3мал. Профес.об.

 75

5


63

ОУ „Г. С. Раковски"

56

4

39

2  95

6

1 слята  и 3 мал. пар.

 95

4ОУ „Васил Левски"

32

3

31

2  63

5

2 слети и 2 мал. Пар.

 59

3

532

29

424

20

303

16

1259

73

 

684

33

 

74

 2.1 Сградният  фонд на училищата  се поддържа и отговаря на санитарно-хигиенните и противопожарни изисквания. В училищата са осигурени минимални условия за ученици със специални образователни потребности - рампи до първия етаж.

Във всички училища се извършват ежегодни текущи ремонти, с цел осигуряване на максимално добри условия за провеждане на учебен процес.

2.2 Състоянието на спортните площадки и физкултурни салони, с оглед нормалното протичане на учебен процес и спортни игри е задоволително. Физкултурни салони имат всичките шест училища в община Балчик, като три от училищата в град Балчик имат и допълнително пригодени зали за втори физкултурен салон. Всички физкултурни салони са оборудвани според изискванията за провеждане на учебните занятия по ФВС, но не винаги са достатъчни, за да могат да задоволят потребностите за ползване от всички класове, отдиха в целодневното обучение и спортните групи по СИП в училищата. Всички училища имат изградена открита спортна база, която се ползва целогодишно не само от учениците в съответното училище, но и от спортните клубове и цялото население. Физкултурните салони и спортните площадки се подържат в добро състояние.

2.3 Кадрово обезпечаване: Педагогическият персонал работещ в училищата през учебните  години е както следва:

Вид персонал

 

Уч. 2017/2018 г.

Уч. 2018/2019 г.

Уч. 2019/2020 г.

Педагогически персонал

143,5

142,5

140

Непедагогически персонал

42

40

40

Персонал в уч. Стол на общинска издръжка

18,75

19

19

По - голямата част от директорите и учителите притежават професионална квалификационна степен. Повишаването на професионалната им компетентност се осъществява чрез вътрешноучилищна квалификация или други квалификационни форми на регионално и национално равнище.

Училище

форми

Тема / Лектор

Брой участници

Време и място на провеждане

Организирана

от:

Финансирана

от:
ОУ „Антим I"

Обучение

Професионалният стрес- практически техники за превенция и справяне със стреса на работното място/Мария Дерижан

26

Септември

2019

 училище

училище

ОУ „Св.св. Кирил и Методий"


„Съвременни стратегии за управление на образователната институция и изграждане на ефективна образователна среда", РААБЕ-България, ООД

5

Добрич

РУО-Добрич

РУО-Добрич

СУ „Хр. Смирненски"

V  ПКС

лекции

Възможности за кариерно развитие на учителя

   4

СУ „Хр.Смирненски" с.Оброчище

 ДИПКУ Ст.Загора

Лектор: М.Цанева

  Проект

СУ „Хр. Смирненски"

VI  ПКС

лекции

 Професионална компетентност на учителя

   6

СУ „Хр.Смирненски" с.Оброчище

 ДИПКУ Ст.Загора

Лектор: М.Цанева

  Проект

СУ „Хр. Смирненски"

III   ПКС

лекции

 Констатации

   3

 ПГАС   гр.Добрич

 ДИПКУ Ст.Загора

Лектор: М.Цанева

  Проект

СУ „Хр. Смирненски"

II   ПКС

лекции

Диагностиката- елемент на емпиричните педагогически изследвания

   3

  ДМОМ

 ДМОМ

Димитрина Каменова

  Проект

Лични ср-ва

СУ „Хр. Смирненски"

лекции

 Компютърно моделиране

  10

 ЦПО „Професия 21 век"

 Красимир Спиров

 бюджет

СУ „Хр. Смирненски"

Лекции


 Основни моменти в прилагане на Наредбата за приобщаващо образование

 26

 РЦППО Добрич

 Енеида Ненова

 Бюджет

ОУ „Г. С. Раковски"

Присъствена форма

Работа с деца и ученици с агресивно поведение

10

1-3.11.2018г

Рибарица

Център"Образование и демокрация"Пловдив

бюджета

ОУ „Г. С. Раковски"

семинар

Основни моменти в прилагане на Наредбата за приобщаващо  образование

2

18.03.-18.03.2019г

Балчик

РЦПППО,Добрич

бюджета

Съотношението на брой ученици на един учител е показател, който дава оценка на ефективното управление и подобряване структурата на разходите в системата. В Община Балчик броят на учениците на един учител в неспециализираните училища е 9, което е много по-малко от средното за страната, но трябва да отчетем силното влияние на демографските и социални фактори върху този показател.

2.4 Столово хранене  Шест училища имат собствени кухни за приготвяне на топъл обяд, в ОУ „В. Левски" Соколово храненето е чрез кетъринг. Персоналът и издръжката на училищните столове са напълно общинска отговорност и се финансират изцяло с местни приходи. Във всички училища е осигурена безплатна закуска за децата от 1-ви до 4-ти клас и всички училища участват в прогамите „Училищен плод" и „Училищно мляко".

2.5 Отоплението на всички училища е с течно гориво, с изключение на ОУ „Антим I", където отоплителната инсталация е с природен газ.

2.6 Транспорт: Учениците от всички населени места в община Балчик, в които няма действащи училища, се извозват до най-близкото средищно училище. Изготвена е транспортна схема за движението на седемте училищни автобуса, които извозват 210 ученици от 14 населени места до трите училища в Балчик и до училищата в Соколово и Сенокос. За пътуващите 59 ученици в СУ „Хр. Смирненски" Оброчище, училището разполага с един училищен автобус и е сключен договор за специализиран превоз за един от маршрутите. На 7 ученици се закупуват карти за обществения транспорт.

2.7 Пропускателен режим и охрана

В част от училищата пропускателния режим се осъществява от помощния персонал, или невъоръжена охрана. Поставено е видеонаблюдение. По силата на вътрешно училищни актове (правила за пропускателен режим, заповеди на директорите, правилник за вътрешен трудов ред и система за дежурство на учителите), достъпът  на външни лица в района на училищата през учебно време се  контролира. Назначената охрана осигурява безопасното придвижване на децата до и от училище, като осъществява дежурство на пешеходните пътеки особено по време на сутрешния трафик.

Инфраструктурата в повечето училища в общината не дава възможност за контролиран достъп до училищните дворове в извънучебно време. Откритите спортните площадки се ползват не само от ученици, а от всички граждани. В тъмните часове от денонощието навсякъде е осигурено аварийно осветление на входовете на сградите. Директорите на училищата в община Балчик са издали заповеди за ограничено влизане на МПС в училищните дворове, за недопускане в сградите на учебните заведения на лица с обемисти багажи, пакети, пратки. Входовете на училищните сгради и сградите на детските заведения, които не се ползват, са заключени, при съблюдаване на изискванията за противопожарната безопасност.

2.8 Основните тенденции за развитие  на училищата в община Балчик:

ü   Намаляване дела на преждевременно напусналите ученици и максимално обхващане на подлежащите на задължително обучение деца на територията на общината;

ü   Развитие на способностите на учениците и мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности. Осигуряване на качествена общообразователна подготовка на ученици с проблеми при овладяване на образователния минимум по БЕЛ за постигане равнище на функционална грамотност;

ü   Привличане и приобщаване на родителската общност за решаване на училищните проблеми.

3. ПРОГНОЗЕН БРОЙ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ОБЩИНА БАЛЧИК ЗА ПЕРИОДА  2020 - 2022 ГОДИНА.

3.1. Прогнозен брой ученици, завършващи седми клас в неспециализирани училища в община Балчик 


2020

2021

2022

Завършващи VII клас

138

134

173

По - голяма част от учениците завършващи осми клас остават в неспециализираната паралелка в СУ „Христо Ботев" град Балчик и в професионалните паралелки в СУ „Христо Ботев" Балчик и  СУ „Хр. Смирненски" - село Оброчище, друга част  продължават обучението си в училищата в областния град или други училища..

Прогнозният брой ученици, завършващи седми и осми клас за периода 2020 - 2022 година гарантира относителна устойчивост на училищата, приемащи ученици в гимназиален етап на обучение.

3.2. Прогнозен брой ученици, постъпващи в І-ви клас с настоящ адрес в община Балчик, родени в периода 2013 - 2015 година

Година на раждане

2013

2014

2015

Брой деца

186

214

174

Прогнозният брой деца родени в периода 2013- 2015 година, които трябва да постъпят в  І-ви клас в община Балчик  през 2020 - 2022 година, очертава постоянна тенденция за броя на паралелките в училищата. Ако не се засилят миграционните процеси по селата е твърде реалистично да се запазят първите класове в училищата. 

3.      Институции по чл. 49, ал1 и ал. 2 от ЗПУО - Центрове за подкрепа за личностно развитие.

1.      Център за подкрепа за личностно  развитие - Общински детски комплекс Балчик

Осъществява общинската политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно  развитие на децата и учениците от 5 до 18-годишна възраст в община Балчик, като организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявите им в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и придобиване на умения за лидерство.

1.1 Сграден  фонд

На ЦПЛР-ОДК Балчик е предоставена за ползване самостоятелна  сграда, бивше училище на ул. „Кирил и Методий" № 7. Сградата е иновирана, санирана и пригодена за провеждането на дейностите по направления. За част от групите дейностите се провеждат на място в училищата или детските градини. ЦПЛР - ОДК Балчик ползва също базите на двете читалища в Балчик за репетиции, концерти, конкурси и тържества.

1.2 Кадрово обезпечаване

В ЦПЛР-ОДК Балчик работят 10 души на щат, от които осем педагогически специалисти, в т.ч. един директор и седем учители и двама души непедагогически персонал. Допълнително, за учебната година са наети 3 лектори като ръководители на групи и кръжоци.

1.3 Пропускателен режим и охрана

Със заповед на директора е регламентиран пропускателен режим в ЦПЛР-ОДК Балчик, който се осъществява от непедагогическия персонал. Няма охрана и видеонаблюдение. Има сигнално охранителна техника, с цел опазване на сградата от посегателства.

1.4 Основни тенденции за работата на ЦПЛР-ОДК Балчик:

-       Създадени са условия за удовлетворяване интересите, желанията и потребностите за личностно израстване и реализация на децата и учениците в свободното им време, чрез избор и свободен достъп. Осигурено е нужното финансиране от местни приходи на Община Балчик;

-       Създадена е гъвкава организация на формите и график на заниманията, съобразно свободното време и интересите на участниците и са внедрени съвременни учебно-технически средства за реализиране на образователно-възпитателния процес;

-       Създадени са  разнообразни условия за разкриване и развитие талантите и дарованията на всяко дете и ученик, както и възможността за  изява и участие в конкурси, олимпиади, състезания, празнични програми, изложби, допринасящи за завоюване на много призови места;

-       Осигурени са  висококвалифицирани педагогически кадри и специалисти с много добра квалификация и опит за работа с децата и учениците, които имат творческа свобода за реализиране на иновативни програми за работа и пълно реализиране заложбите на децата и учениците.

2.      Център за специална образователна подкрепа с интернат „Академик Тодор Самодумов" село Кранево

ЦСОП Кранево  е преобразуваното ПУИ Кранево, което е единствената образователна институция на територията на община Балчик, която извършва обучение на деца с умствена изостаналост и други увреждания в изнесени паралелки с възможност за ползване и на общежитие. Базата на училището е ремонтирана и се обновява постоянно с цел създаване на подходяща среда за работа с деца с различни дефицити. Педагогическите специалисти са квалифицирани за работа с деца с интелектуална недостатъчност, с разстройства на поведението и от аутистичния спектър.

Данни за учениците от ЦСОП с. КраневоУчебна година

Ученици включени в ЦОУД

Ученици, включени в училищни форми за развитие на интересите

Ученици, включени във форми за развитие на интересите по проекти към МОН /"Твоят час" и др./

Брой ученици, включени в извънучилищни форми за развитие на интереситеБрой

групи

Брой

ученици

Брой

групи

Брой

ученици

Брой

групи

Брой

ученици

Брой

групи

Брой

ученици


2018/2019

8

69

1

10

0

0

0

0


2019/2020

8

64

1

4

0

0

0

0


3.1 Общ брой на децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в ЦСОП

64

От общия брой по т.3.1 - с ресурсно подпомагане от РЦПППО


3.2. Общ брой на децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в специални училища


3.3 Деца и ученици със сензорни увреждания

1

3.4 Деца и ученици с множество увреждания

1

3.5 Деца и ученици интелектуални затруднения

64

3.6 Деца и ученици с езиково-говорни нарушения

28

3.7 Деца със специфични нарушения на способността за учене (дислексия, дисграфия, дискалкулия)

59

3.8 Деца и ученици с разстройства от аутистичния спектър

6

3.9 Деца с емоционални и поведенчески разстройства

36

3.10. Деца с физически увреждяния

7

3.11. Деца с множество увреждания

29

От всички деца и ученици със СОП - брой на децата и учениците с необходимост от интензивна грижа и подкрепа

15
От всички ученици в ЦСОП Кранево - 19 са без родителска грижа или чиито родители са починали, неизвестни, лишени са от родителски права или родителските им права са ограничени, в т.ч с родители в чужбина

В ЦСОП работят 33 души, от които 22 - педагогически специалисти и 11 непедагогически персонал. Има назначени 6 учители ЦОУД психолог, логопед, 13 учители за деца с умствена изостаналост - със специалност дефектология и олигофренопедагогика. Учителите непрекъснато се квалифицират, като училището има добрата практика да организира обучението на място, в училището идват обучители от лицензирани организации и институции.

Обучения на педагогическите специалисти в ЦСОП Кранево

форми

Тема / Лектор

Брой участници

Време и място на провеждане

Организирана

от:

Финансирана

от:

Тренинг

„Да бъдем толерантни"

15

Центъра

Логопеда

-

Тренинг

„Изготвяне на портфолио на педагогическите специалисти"

15

Центъра

Логопеда

-

Обучение

„Превенция на сексуалната експлоатация"

17

Гр. Варна

Фондация „Свети Андрей"

Фондацията

Тренинг

„Агресията"

15

Центъра

Логопеда

-

Обучение

„Иновативни практически методи и подходи за работа с деца със СОП"

18

Центъра

Старши учител на деца с УИ

-

Обучение

„Толерантност"

13

Центъра

Старши учител на деца с УИ

-

Дискусионен форум

„От приобщаване към участие в образователния процес

4

Кк Златни пясъци

МОН

МОН

Работна среща

Оценка  ISF

3

Гр. Добрич

РЦПППО

РЦПППО

Има изградени специализирани кабинети и подходяща материална база за осъществяване на педагогическа и психологическа подкрепа, коригиране и компенсиране на обучителните затруднения, стимулиране на цялостното развитие, за успешна социална и професионална реализация на учениците.

                          

IV. ОБЩА  ПОДКРЕПА  ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Мрежата от училища, детски заведения и обслужващи звена на територията на община Балчик осигурява равен достъп до  образование на всички деца и ученици, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка и задължително  обучение.

Общата подкрепа отговаря преди всичко на нуждата от превенция и навременно разпознаване на трудности в ученето при децата и учениците и на нуждата от разпознаване на дарбите на децата. За реализиране на тази подкрепа екипната работа на  педагогически специалисти от образователните институции е успешна. Допълнителното обучение по учебни предмети се реализира в училищата, в задължителните часове по учебен план, в часовете за консултации,  в часове по СИП, както и допълнително обучение по различни програми и проекти. За подпомагане на образователното приобщаване на децата и учениците, за които българският език не е майчин, се създават допълнителни групи за обучение по български език.

1.      Допълнителни модули за деца, които не владеят български език

На децата и учениците се осигуряват условия за усвояване на българския книжовен език в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, като се цели постигане на:

ü             Овладяване и прилагане на компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за предучилищното образование по образователно направление български език и литература и на държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка като очаквани резултати от обучението в края на отделните етапи и степени;

ü             Овладяване и прилагане на компетентностите, определени с учебните програми по предмета български език и литература;

ü             Спазване на книжовните езикови норми в учебните часове по всички учебни предмети, в дейностите по различните образователни направления, спазване на книжовните езикови норми в процеса на общуване в системата на предучилищното и училищното образование от всички участнци в обучението.

2.      Кариерното ориентиране се реализира в двете средни училища - СУ „Христо Ботев" - град Балчик и СУ „Христо Смирненски" с. Оброчище.

Училищата разполагат с необходимия брой педагогически кадри със специалности от висшето образование и професионалното направление, които са в състояние да  обезпечават учебния процес, както и със съвременна материална база.

Досегашният опит показва, че професионалното образование е предпочитано от учениците и техните родители. За реализация на всеки млад човек в съвременните обществени условия е нужна добра общообразователна подготовка, но и придобити специфични знания и умения, които учебните заведения, имат готовност да  осигури.  

В непрофесионалните паралелки на СУ „Хр. Ботев" Балчик през последните три години в профилирани паралелки се подготвят ученици с интереси от хуманитарните, математическите и природните науки.

Специалностите и професиите усвоявани в двете средни училища са приложими и са в съответствие с политиката на Община Балчик, като център за развитие на бизнес и туризъм. Осъществяваното в населеното място обучение има и голям социален ефект, защото за голяма част от семействата издръжката за пътуване на децата им до училища  до областния град Добрич и град Варна е непосилна

3. Занимания по интереси

3.1.Училищни форми за развитие на интересите

Във всички училища има традиции в организиране на училищни форми за развитие на интересите - рецитаторски групи, вокални групи, журналистически групи, спортни секции и др.

Таблица за формите за развитие на интересите и потребностите


Ученици, включени в ЦОУД за уч.2019/2020 г.

Ученици/деца, включени в училищни форми за развитие на интересите

Ученици, включени групи по проекти към МОН /"Подкрепа за успех" и др./

Брой ученици, включени в извънучилищни форми за развитие на интересите (ЦПЛР-ОДК, читалища, спортни клубове и др.)


Брой

групи

Брой

ученици

Брой

групи

Брой

ученици

Брой

групи

Брой

ученици

Брой

групи

Брой

ученици

СУ „Христо Ботев"

7

135

10

156

        14                                 1414

70


70

2

30

ОУ „Антим I"

10

239

7

105

10

60

7

115

ОУ „Св.св. Кирил и Методий

4

91

0

0

1

15

6

98

СУ „Хр. Смирненски"

5

82

10

82

14

83

1

10

ОУ „Г.С. Раковски"

4

95

5

60

2

30

0

0

ОУ „Васил Левски"

3

59

2

15

0

0

3

52

ЦСОП Кранево

6

59

1

4

0

0

0

0

Училищните форми за развитие на интересите са изградени по изискванията на Наредбата за приобщаващо образование и обхващат учениците в групи по спорт, музика, танци, приложно изкуство, компютри, математика, история, екология и др.

Групите по проекта на МОН „Подкрепа за успех" са изградени за допълнителни занимания по български език и математика за ученици с пропуски и потребност от надграждане на наученото.

Предстои формиране на групи по проекта „Образование за утрешния ден" с насоченост към дигиталните умения на учениците.

3.2.Център за подкрепа за личностно развитие-Общински детски комплекс Балчик 

За учебната  2019/30 год. във формите за работа на ЦПЛР-ОДК /школи, клубове, кръжоци, състави/ са изградени 51 постоянни групи за работа с  872 участници, разпределени в следните направления:

-         „Науки и технологии" - В клубовете "Компютър", "Екология", Приятели на природата", школа"Английски език" Ученически парламент, Неделно училище по православно вероучение са изградени  20 групи, с  370 участници.

-         „Изкуства" - в клубовете "Журналист", „Приказен свят", "Изобразително изкуство","Керамика", „Театър", кръжок "Приложно изкуство", фолклорен клуб, Мажоретен състав,ТФ"Ритъм" са сформирани 30 групи с 490 участници

-         „Спорт" - 1 гр.-12 участници /шахмат/

През ваканциите във временни групи се включват деца и ученици от всички училища и детски градини, желаещи да работят по предложени програми и проекти.

3.3 Школи при НЧ „Паисий Хилендарски-1873" - град Балчик, НЧ „Васил Левски - 1959"- град Балчик, НЧ „Просвета - 1901" -село Оброчище, и още 7 читалища

 • „Паисий Хилендарски-1873" - град Балчик

-         Балетна формация „Данс" - четири възрастови групи;

-         Хорова школа;

-         Две вокални групи;

-         Музикална школа по пиано, акордеон и китара.

 • НЧ „Васил Левски - 1959"- град Балчик

-         Школа за народни танци - две групи;

-         Детски танцов състав „Балик";

-         Школа по народни инструменти - гайда;

-         Вокална школа „Септима".

 • НЧ „Просвета - 1901" -село Оброчище

-         Детски танцов състав;

-         Музикална школа, пиано;

 • 7 читалища - Соколово, Сенокос, Стражица, Змеево, Гурково, Дропла - включват деца и ученици в групите за автентични обичаи, народни хорове и танцови състави.

3.4.            Спортни клубове

Спортните клубове на територията на общината - Футболен клуб „Черноморец", Морски клуб Балчик, Баскетболен клуб „Черноморец", Клуб по лека атлетика „Черно море-2005", Водомоторен клуб , Волейболен клуб, Шахматен клуб, Радиоклуб,  Спортен клуб по бокс и кикбокс „Фуриозо", обхващат над 250 деца и младежи и получават финансово подпомагане от Община Балчик.

4. Библиотечно и информационно обслужване

В по-голяма част от училищата в община Балчик има достъп  до информационно и библиотечно обслужване. Библиотечното обслужване се осъществява от 10 читалища на територията на Община Балчик, като шест от читалищата продължават работа по програма „Глобални библиотеки".

УЧИЛИЩЕ

Спортна база

Библиотечно-

информационно

обезпечаване

Медицински

кабинет

Столово хранене

Транспорт


Наличие

на

физкулт

урен

салон

Наличие

на

спортна

площадк

а

Осигуреност със спортни съоръжения

В

самостоятеле н стол

Чрез

кетърин

г

За

ученици до 16 г.

За

ученици над 16 г.СУ „Христо Ботев"


ОУ „Антим I"

Да

Да

да

Да

Да

Да

Не

Да


ОУ „Св.св. Кирил и Методий

да

да

да

да

да

да

-

да

-

СУ „Хр. Смирненски"

да

да

да

не

да

да


да

да

ОУ „Г.С. Раковски"

да

да

не

да

да

да


да


ОУ „Васил Левски"

да

да

да

не

да

не

да

да

НЕ

ЦСОП Кранево

Да

Да

Да

не

Да

Да

Не

Не

Не

 

5. Грижа за здравето

Училищното и детско здравеопазване се обезпечава от 12 медицински сестри, които обслужват общо 20-те здравни кабинета към училищата и детските градини. Четири  медицински специалисти по график посещават детски градини на територията на общината, в които не са назначени такива поради липса на кандидати за работа.

6. Поощряване с морални и материални награди

Поощряването на децата и учениците с морални и с материални награди за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на училищната общност се осъществява, чрез конкурси, олимпиади и състезания на ниво училище, община, област, МОН и други организации. Стремеж на Община Балчик е да стимулира и подкрепя морално и материално творческите изяви на даровитите деца. Повече от 10 години в общината се прилага система за награждаване с решение на общинския съвет ежегодно за празника на града  - 24 май парична награда получава „Ученик на годината", предложен от педагогическия съвет на съответното училище. Община Балчик осигурява предметни награди за ученически и младежки общински състезания и конкурси - „Моята България", „Весела Коледа", Общински ученически игри и др., за държавни първенства, за национални и международни фестивали - „Черноморски звуци", „Море от ритми" „Светът в детските длани" и много други.

7. Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение

За осъществяване на дейностите по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение на малолетни и непълнолетни, в Община Балчик съвместно работят Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, отдел „Закрила на детето", инспектор „Детска педагогическа стая", Център за обществена подкрепа - Балчик, ЦПЛР-ОДК Балчик и училищата, разположени на територията на Общината. Издирването и установяването на малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и социална защита, както и на тези с рисково поведение, се осъществява съвместно с директорите на училищата, инспекторите РУ,  Дирекция "Социално подпомагане", Отдел „Закрила на детето" /ОЗД/.

Към МКБППМН - Балчик работят четирима обществени възпитатели. През 2018 година комисията е разгледала 12 предложения за възпитателни дела по отношение на 2 малолетн- и 16 непълнолетни младежи и девойки. Работата на МКБППМН е в тясна връзка с работата на училищните комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. В плана за работа на МКБППМН се обръща съществено внимание на ранната превенция за предотвратяване на криминални деяния от непълнолетни и малолетни.

Два пъти през годината, по специално определен график, в училищата от общината представители на РУП Балчик провеждат семинари, лектории и срещи с учителите и учениците за повишаване на осведомеността по въпросите за агресията сред подрастващите, наркоманията, тютюнопушенето, употреба на алкохол, домашното насилие и др. Органите на реда влизат във всеки клас и в достъпна форма разясняват на учениците правните  и законови норми по тези болни за обществото ни проблеми. Такава традиционна добра практика има и по отношение правилата за безопасно движение по улиците и пътищата.

В трите балчишки училища и в ОУ Сенокос работят отряди „Млад огнеборец", в които децата усвояват правилата за действие при пожари и други бедствия. Съвместно с РСППБЗН се провеждат обучения и общински състезания. Наши отбори участват в областни и национални състезания.

От 2016 до 2019 година „Детско полицейско управление", функционира в ОУ „АнтимI", ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" и СУ „Хр. Ботев". където деца от трети клас се обучават от специалисти - по достъпен начин се запознават с основни правила на полицейската професия - събиране на следи и веществени доказателство, ползване на служебно куче, детска полицейска защита, различни случаи на нарушаване на обществения ред и прояви на насилие, окозване на първа помощ на пострадали и др.

8.Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения

Ранното оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата се извършва в процеса на предучилищното образование от педагогическите специалисти в детската градина.

Всички учители от детските градини преминаха обучение по скрининг тест на деца от 3 години до 3г. и 6 месеца по проекта на МОН „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование".

9. Логопедична работа

В трите детски градини и в един филиал са оборудвани логопедични кабинети. Специалисти - логопеди са назаначени в ПУИ Кранево и ЦОП - Балчик. През м. септември логопед на ½ щат е назначен в ДГ „Първи юни" с. Оброчище по проекта „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование".                      

 

V. ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА  ЗА  ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

1. Деца и ученици със специални образователни потребности 

По-голяма част от децата с увреждания посещават детските градини и училищата. Те са обхванати от ресурсно подпомагане. С тях работят   ресурсни учители, логопеди и психолози.

През учебната 2018/2019 на ресурсно подпомагане в общообразователните училища и в детските градини са били 25 деца. През  2019/2020г. - също са 25, 16 от които са на ресурсно подпомагане към Регионален център, за 5 ученици в СУ „Хр Смирненски" Оброчище и за 4 деца в ДГ „Първи юни" с. Оброчище са назначени ресурсни учители. Обучението на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания  в училищата и детските градини се води съобразно изискванията на нормативната уредба. В голямата си част децата с увреждане и децата в риск са интегрирани в училищата и в детските градини, с изключение на тези с тежка умствена изостаналост и тежки физически увреждания.

Все още има деца, които срещат затруднения при усвояването на учебния материал, деца с трудно поведение и са в риск от отпадане от училище, но поради различни причини или предразсъдъци, родителите не желаят децата да ползват услугите на ресурсното подпомагане.

Данни за децата със специални образователни потребности

Училище

Учебна 2015/2016

Учебна 2019/2020

СУ „Христо Ботев" град Балчик

5

6

СУ „Хр. Смирненски" Оброчище

         6

         5

ОУ „Антим I" Балчик

2

1

ОУ „Св.св. Кирил и Методий" Балчик

4

4

ОУ „Г. С. Раковски" село Сенокос

2

3

ОУ „Васил Левски" Соколово

0

0

ОБЩО ЗА УЧИЛИЩА:

19

19

ДГ № 1 „Здравец Балчик

1

1

ДГ „Първи юни" Оброчище

5

5

ОБЩО за ДГ:

6

6

ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА:

25

25


3.1 Общ брой на децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в детски градини по чл. 35 и в училищата по чл. 38 от Закона за

предучилищното и училищното образование

25

От общия брой по т.3.1 - с ресурсно подпомагане от РЦПППО

16

3.2. Общ брой на децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в специални училища


3.3 Деца и ученици със сензорни увреждания - увреден слух

1

      Деца и ученици със сензорни увреждания - нарушено зрение

1

3.4 Деца и ученици с множество увреждания


3.5 Деца и ученици интелектуални затруднения

14

3.6 Деца и ученици с езиково-говорни нарушения

3

3.7 Деца със специфични нарушения на способността за учене (дислексия, дисграфия, дискалкулия)

1

3.8 Деца и ученици с разстройства от аутистичния спектър

2

3.9 Деца с емоционални и поведенчески разстройства

2

Деца с множество увреждания

1

От всички деца и ученици със СОП - брой на децата и учениците с необходимост от интензивна грижа и подкрепа


По данни на училищните ръководства със заповед на Директора на училището са сформирани екипи за подпомагане на обучението и възпитанието на учениците със специални образователни потребности. В екипите са включени класни ръководители, учители по различните предмети, ресурсен учител и психолог/логопед. За работата на специалистите, обучаващи учениците със специални образователни потребности, 3 от училищата предоставят ресурсен кабинет. Изготвени са становища и индивидуални обучителни програми. Осигурена е необходима техника и дидактически материали, с цел успешното им социализиране и осигуряване на равен достъп в обучението. В училищата са утвърдени форми на социална адаптация на децата с увреждания като включване в училищни тържества, посещение на театър, музеи, екскурзии.

ДОСТЪПНА ФИЗИЧЕСКА И АРХИТЕКТУРНА СРЕДА В УЧИЛИЩАТА


Логопедични

кабинети

Ресурсни

кабинети

      Помещения с:

Учебни места за ученици в инвалидни колички

Учебни места за ученици с увреден слух

Учебни места за ученици с намалено/увредено зрение

СУ „Христо Ботев"

Да

Да

Не

Не

не

ОУ „Антим I"

Не

Да

Не

Не

Не

ОУ „Св.св. Кирил и Методий

не

да

не

не

не

СУ „Хр. Смирненски"

не

не

не

не

не

ОУ „Г.С. Раковски"

не

не

не

не

не

ОУ „Васил Левски"

не

не

не

не

не

ЦСОП Кранево

ДА

ДА

НЕ

НЕ

НЕ


Училище

Входни и комуникационни пространства

Пригодност на помещенията и пространствата за общо ползване за хора с увреждания

Достъпно и пригодно за хора с увреждания

санитарно-

хигиенно

помещение


Достъпен вход

Достъпност до помещения и пространства

Създадени условия в класни стаи и кабинети за ученици в увреждания

Използваемост на общи помещения - зала, аула, столова, физкултурен салон и др. за ученици с увреждания


Рампа

Подемна

платформа

Безопасни

парапети

Нехлъзгава

настилка

Тактилни

ивици

Подемна

платформа

СУ „Христо Ботев"

Да

Не

Да

Не

Не

Не

Не

Не

не

ОУ „Антим I"

Да

не

Да

Не

Не

Не

Не

Не

Не

ОУ „Св.св. Кирил и Методий

не

не

да

да

не

не

не

не

не

СУ „Хр. Смирненски"

да

не

да

не

не

не

не

да

не

ОУ „Г.С. Раковски"

не

не

да

не

не

не

не

не

не

ОУ „Васил Левски"

не

не

да

не

не

не

не

да

не

ЦСОП Кранево

Да

Не

Да

Не

Не

Не

Не

не

да

2.  Деца в риск

Основните проблеми, водещи до отпадане на децата от училище са:

ü     липса на мотивация на децата за посещаване на училище;

ü     занижен родителски контрол;

ü     неприемане на образованието като ценност;

ü     недостатъчни доходи на семейството и бедност.

Основните идентифицирани нужда са:

ü     включване на учениците в групи за допълнителна подготовка;

ü     създаване на подходящи условия за ангажиране свободното време на учениците;

ü     увеличаване на привлекателността на училището чрез разширяване на извънкласните занимания съгласно интересите на учениците;

ü     работа със семейството за развиване на мотивация за образование.Брой деца/ученици в риск

Брой деца/ученици със СОП

Назначени ресурсни учители/педагогическиспециалисти

Назначени пом.на учителя, образователен медиатор, непедагогически персонал
По бюджет

По проект

По бюджет

По проект

СУ „Христо Ботев"

10

6

0

0

0

1

ОУ „Антим I"

5

1

0

0

0

½ ОМ

ОУ „Св.св. Кирил и Методий

0

4

0

0

0

0

СУ „Хр. Смирненски"

5

5

1 РУ

0

0

1 ОМ

ОУ „Г.С. Раковски"

30

3

0

0

0

1 ОМ

ОУ „Васил Левски"

1

0

0

0

0

½ ОМ

ДГ „Първи юни" с. Оброчище

10

5

0

0

½ РУ, ½ логопед

1 ОМ,      2 ПВ

ДГ „Радост" с. Стражица

8

0

0

0

0

1 ПВ

ДГ „Мир" с. Сенокос

6

0

0

0

0

1 ПВ

3. Деца с изявени дарби

„Дете или ученик с изявени дарби" е дете или ученик с трайни способности и постижения в областта на науката, изкуството или спорта, надвишаващи постиженията на неговите връстници. Подкрепата на деца и ученици с възможности се осъществява в училищата, ЦПЛР-ОДК Балчик, читалищата и спортните клубове  и по техни данни близо 80 са децата,   участвали и получи награди на различни областни и национални олимпиади, конкурси и състезания в областта на хуманитарните науки, музикалното творчество, изобразителното изкуство и спорта.

Данни за деца и ученици с изявени дарби

Двама ученици от СУ „Хр. Ботев" Балчик получават едногодишни стипендии от Министерство на младежта и спорта по Програмата за закрила на деца с изявени дарби за постижения в държавните и международни състезания по лека атлетика.

5. Социални услуги за деца, осигуряващи  допълнителна подкрепа за личностно развитие в община Балчик

5.1. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - Балчик

Центърът за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - Балчик функционира като делегирана от държавата дейност от първи октомври 2015 година. Услугата се предоставя от Община Балчик като създава комплексни социално-педагогически условия, близки до домашната среда, подпомагащи социалната интеграция на децата без родителска грижа. В центъра са настанени 14 деца от 7 до 16 г. възраст от силно уязвими групи в общността, които се обучават в три училища от първи до осми клас. Децата посещават извънкласни форми в училище и в ЦПЛР-ОДК Балчик, интегрират се в общността и се подготвят за самостоятелен живот.

5.2. "Център за обществена подкрепа" - гр. Балчик.

Услугата се предоставя от „Соник Старт" ООД, по договор с Община Балчик с капацитет 40 души и много добра база за дейност. Центърът работи за подобряване качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предоставя нужните социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство. Центърът е обезпечен с необходимите специалисти - психолог, педагог, логопед, социален работник.

5.3. "Център за социална рехабилитация и интеграция" - гр. Балчик

Услуга е нова за Община Балчик, с доставчик „Соник Старт" ООД, капацитет 15 души и нова база за дейността, отговаряща на всички изисквания.  

45.4. Проект  „ Приеми ме 2015"

Община Балчик е партньор на Агенция за социално подпомагане при изпълнение на дейностите по проект „Приеми ме". Понастоящем в общината работят 5 професионални приемни семейства с 5 настанени деца, а 7 са общо преминалите деца.

6. Работа с дете и ученик по конкретен случай

В  ежедневната  си работа педагозите  и специалистите  прилагат индивидуален подход към всяко дете и ученик, като особено е прецизиран модела при работа с деца със СОП, в риск, с изявени дарби и с хронични заболявания, чиито потребности изискват още по-голяма степен на ангажираност, ресурси и капацитет. Обсъждат се и се прилагат конкретни методи и средства за справяне с поведенчески проблеми на учениците, начини на взаимодействие с родителите и специалистите с оглед пълноценното включване на децата в училищния живот.

Социалните услуги на територията на общината отговарят на изискванията за осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, както и специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти.

VІ. ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПАРТНЬОРСКИ МРЕЖИ. ИЗВОДИ

1. Данни за изградени партньорства между образователните институции и други заинтересовани страни:

● Регионално управление на образованието Добрич

● Дирекция „Социално подпомагане"- Балчик

● Отдел „Закрила на детето" - Балчик

● Регионална здравна инспекция - Добрич

● Център за кариерно ориентиране - Добрич

● Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) - Добрич.  

● Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни  (МКБППМН) - Община Балчик

● РУ на МВР Балчик

 • РСПБЗН Балчик
 • ЦОП Балчик
 • ЦСРИ Балчик
 • ЦНСТ Балчик
 • Исторически музей и Художествена галерия Балчик

● Неправителствени организации - читалища, спортни организации и клубове, Ротари клуб, Инър уил, БЧК и др.

2. Изпълнение на общинската стратегия 2017/2019 година. Тенденции.

2.1  Критерии за изпълнение на Общинската стратегия

 • Брой групи в Центъра за подкрепа за личностно развитие-Общински детски комплекс Балчик - Броят на групите в ЦПЛР-ОДК се запазва при непрекъснато намаление броя на децата и учениците в общината- от 51 групи с 850 ученици през 2017 г. на 51 групи с 872 ученици през 2019 г.
 • Брой деца и ученици със СОП в изнесени групи за обучение в ЦСОП с. Кранево - учениците като цяло намаляват, но е увеличен срокът на обучение в ЦСОП Кранево до 12 клас.
 • Брой детски градини и училища, които самостоятелно организират и обезпечават ресурсното подпомагане на децата и учениците по чл. 283, ал. 4 от ЗПУО - През 2017 само в едно училище беше назначен ресурсен учител, а през 2019 г. - още в една детска градина;
 • Брой педагогически специалисти, участвали в обучения за развитие на професионалните компетентности за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие - През 2017 г. в обучения са участвали 90 учители, а през 2019 г. - 140 учители;
 • Брой функциониращи ресурсни кабинети и нови елементи на специализирана подкрепяща среда в детските градини и училищата - Запазен е броят на ресурсните и логопедичните кабинети.
 • Брой педагогически съветници, психолози, логопеди и помощник на учителя, работещи в детски градини и училища - По проекти на МОН в детските градини са назначени 21 ресурсен учител, 1 логопед, 1 образователен медиатор, 3 помощник-възпитатели, а в училищата - 3 образователни медиатори.

2.2.           Тенденции

-           Намаляване броя на децата, поради ниска раждаемост и миграционни процеси и трайна тенденция на обучение в маломерни и слети паралелки;

-           Увеличаване на относителния дял на децата в неравностойно социално положение поради ниския социално икономически статус на населението;

-           Намаляване средствата постъпващи в ПРБ за обезпечаване на здравните кабинети към училищата и детските градини и Липса на медицински специалисти.

-           Липса на неограничена достъпна архитектурна среда и недостигащи финансови средства за осигуряване на подходяща нова, съвременна образователна среда във всички образователни институции;

-           Застаряващ педагогически състав; Недостатъчен щат за педагогически и други специалисти - педагогически съветници, психолози, логопеди и др. за допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици;

3. Изводи

1. Системата за предучилищно и училищно образование  в Община Балчик е запазена и осигурява качествено обучение, независимо от намалелия брой деца и ученици.

2. В училищата и детските градини се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие за децата и учениците според потребностите.

3. Подобрени са условията за осъществяване на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците, съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчици на социални услуги като се подобрява ефективността на комуникацията между всички участници в процеса на образование и подкрепа.

4. Центърът за специална образователна подкрепа с. Кранево има ресурс за подкрепа на деца със СОП и деца в риск от училищата и детските градини в общината.

5. ЦПЛР-Общински детски комплекс обогатява своята визия и форми на работа за развитието на личността на детето и ученика, има потенциал за развиване форми за кариерно ориентиране и консултиране.

6. Община Балчик  обезпечава дейностите за подкрепа за личностно развитие, чрез общински образователни и младежки програми, програми за култура, спорт, туризъм, превенции, здраве и социални дейности.

7.  Община Балчик прилага активна политики за реализиране на проекти, за  осигуряване  на допълнителен финансов ресурс и дългосрочно положително въздействие върху местната общност.

 

Анализът е приет от Общински съвет Балчик с решение № 46, Протокол № 6/30.01.2020 г.