• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 30 януари 2020 година от 09.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д н е в е н  р е д:

1. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2019 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община
Балчик за периода 2020 - 2023 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Приемане на сборен бюджет на Община Балчик за 2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Предложение за приемане на Анализ на потребностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Балчик за 2019 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Одобряване на пазарна оценка за учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка- лятна кухня и барбекю към съществуваща жилищна сграда в с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Разглеждане на заявление от Дженгис Самединов от гр. Балчик за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.85.129.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8.  Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на част от имот публична - общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 32 броя рекламно-информационни елемента, с обща площ 29.32 м2.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Разрешаване за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Пътна връзка на път І-9 Каварна-Балчик-Оброчище-Варна, при км 77+733, отляво, за обслужване на ПИ 53120.38.208 по КК на с. Оброчище, община Балчик, предназначен за изграждане на жилищни сгради.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. РазниПрисъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.  

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  

Председател

на ОбС-Балчик