• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 22 януари 2020 година от 09.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Предложение за отмяна на Решение № 22 по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 19.12.2019 година, във връзка със Заповед № АдК-04-1/06.01.2020 г. на Областен управител на област Добрич.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

2. Предложение за отмяна на Решение № 23 по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 19.12.2019 година, във връзка със Заповед № АдК-04-2/06.01.2020 г. на Областен управител на област Добрич.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

3. Предложение за отмяна на Решение № 24 по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 19.12.2019 година, във връзка със Заповед № АдК-04-3/06.01.2020 г. на Областен управител на област Добрич.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

4. Одобряване на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 година, съгласно приложена План - сметка за разходите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, гр. Добрич, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент на минимално ниво на инвестиции, съгл. Договор № АВиК-01-1-1 от 07.03.2016 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Одобряване на извършените разходи за командировки и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.10.2019 г. до 31.12.2019 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Искане до Министъра на културата на Република България, чрез Областен управител на област Добрич, за предоставяне безвъзмездно за управление на община Балчик на археологическа недвижима културна ценност „Античен храм на богинята Кибела" - публична държавна собственост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Издаване на Запис на заповед от Община Балчик в полза на Министерство на труда и социалната политика, с адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица" № 2, в качеството му на Управляващ орган, представлявано от Зорница Русинова - заместник - министър и ръководител на УО на ОП РЧР, обезпечаващ финансиране на авансово плащане по Административен договор № BG05M9OP001-2.037-0002-С01 от 23.12.2019 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Издаване на Запис на заповед от Община Балчик в полза на Министерство на труда и социалната политика, с адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица" № 2, в качеството му на Управляващ орган, представлявано от Зорница Русинова - заместник - министър и ръководител на УО на ОП РЧР, обезпечаващ финансиране на авансово плащане по Административен договор № BG05M9OP001-1.059-0002 от 23.12.2019 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. РазниПрисъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.  

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  

Председател

на ОбС-Балчик