• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №1411/03.12.2019г. на Кмета на Община Балчик

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет „Отдаване на общински имот - частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 440/12.07.2000г., находящ се в село Кранево, кв.9, парцел І, ул. "Дунав" с площ 50.00 кв.м

Цел на търга: Отдаване на общински имот - частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 440/12.07.2000г., находящ се в село Кранево, кв.9, парцел І, ул. "Дунав" с площ 50.00 кв.м за извършване на търговска дейност.

1.Начална годишна наемна цена: 1638.00  лв. /хиляда шестстотин тридесет и осем лева/ без ДДС; Началната цена с включената стъпка е в размер на 1719.90 лв. /хиляда седемстотин и деветнадесет лева и деветдесет стотинки/ без ДДС;

2. Срок на договора: 5 / пет / години;

3.До участие в  търг с тайно наддаване се допускат кандидати, които:

3.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;

3.2. да нямат публични задължения;

4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение за извършване на търговска дейност;

5. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 12.12.2019г. до 14.30 часа на 30.12.2019г. от касата на ОбА - Балчик;

6.Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 30.12.2019г.;

7. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 30.12.2019г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6

8.Търгът ще се проведе на 08.01.2020г. от 10 ч. в  зала І -ви етаж в сградата на Община Балчик.

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

                                                                                   

Лице за контакт:  Андриана Иванова -

гл.специалист наеми  0579 7 10 54