ПОКАНА

по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА,

       Представям на Вашето внимание проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Балчик, изменена и допълнена с Решение № 291 по Протокол № 20 от 25.01.2018 г., на общински съвет - Балчик.

       Каня Ви на 29.11.2019 г. от 14 часа в заседателната зала в сградата на Община Балчик, находяща се на пл. "21-ви септември" №6 да участвате в обсъждане и обществени консултации, свързани с предложеното изменение на нормативния акт.

 

С уважение,

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик
ОБЯВЛЕНИЕ

по чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове


ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК

(Приета с решение № 470, по протокол № 33 от 05.12.2013 г.; изм. и доп. с Решение № 291 по Протокол № 20 от 25.01.2018 г.)


МОТИВИ:

С Решение №470, взето с Протокол № 33 от 05.12.2013г. на ОбС е приета Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Балчик, изменена и допълнена с Решение № 291 по Протокол № 20 от 25.01.2018 г.

Причини, налагащи изменение и допълнение на наредбата: Закона за публичните финанси бе допълнен и изменен от Народното събрание (обнародвани съответно с ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 14 Ноември 2017 г.), което налага да бъдат направени някои изменения и допълнения на действащата към момента Наредба за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Балчик.


Цели: С направените изменения и допълнения на действащата към момента Наредба за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Балчик, се цели синхронизиране с направените изменения и допълнения на Закона за публичните финанси.

Финансови средства: За приемането и прилагането на Наредба не са необходими допълнителни финансови средства.

Очаквани резултати: С приемането на направените промени на действащата към момента Наредба, ще бъде приведено в съответствие - местната подзаконовата нормативна уредба с разпоредбите на нормативния акт от по-висока степен. Ще се постигне съответствие на фискалната политика с макроикономическите показатели и социално-икономическите цели на Община Балчик.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганите промени са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен и с тези на европейското законодателство. В нея са възприети основни положения на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011г. относно изискванията за бюджетните рамки на държавите - членки и за създаване на условия за изпълнението на относимите регламенти, приети в края на 2011 г., залегнали и в Закона за публичните финанси.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Балчик, е публикуван на официалната страница на Община Балчик.

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Община Балчик за даване на предложения и становища относно проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Балчик, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация на адрес: гр. Балчик, пл."21-ви септември" №6, в рамките на работното време от 08.00 ч. до 16:30 ч., или чрез: факс: 0579/74118, Интернет страница: www.balchik.bg; Електронна поща: mayor@balchik.bg.ПРОЕКТ:

За Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в Община Балчик (Приета с решение № 470, по протокол № 33 от 05.12.2013 г.; изм. и доп. с Решение № 291 по Протокол № 20 от 25.01.2018 г.)

Предлагам да се приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетната прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в Община Балчик, както следва:


§1. Чл.1, ал.1 се изменя като думите „второстепенни разпоредители с бюджетни кредити" се заменят с думите „второстепенни разпоредители с бюджет".

§2. Чл.5, ал.2 се изменя като думите „разпоредител с бюджетни кредити" се заменят с думите „разпоредител с бюджет".

§3. Чл.19 ал.5 се изменя като думите „по ред, определен с настоящата наредба" се заменят с думите „от кмета на общината".

§4. Чл.19 Създава се нова ал.7 „Промени по показателите по ал.3 след направен анализ и оценка се извършват по предложение на кмета на общината и се утвърждават от общинския съвет".

§4. Чл.36, ал.7 се отменя.

§5. Раздел V се отменя.

§6. Създава се нов Раздел V „Сметки за средства от Европейския съюз" с членове:

1.      Чл.38 „Сметките за средства от Европейския съюз не се включват в общинския бюджет".

2.      Чл.39 „За сметките за средства от Европейския съюз се съставят, утвърждават и актуализират разчети".

3.      Чл.40 „Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз се изготвят от кмета на общината и се утвърждават от общинския съвет".

§7. Чл.41 ал.3 т.в) се изменя като думите „разпоредител с бюджетни кредити" се заменят с думите „разпоредител с бюджет".ПРЕДЛОЖИЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик