публикувано на 14.11.2019 г.


ПОКАНА

по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА,

       Представям на Вашето внимание проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на община Балчик,  приета с Решение № 29 по Протокол № 7/ 31.01.2008 г., на общински съвет - Балчик.

       Каня Ви на 29.11.2019 г. от 10,00 часа в заседателната зала в сградата на Община Балчик, находяща се на пл. "21-ви септември" №6 да участвате в обсъждане и обществени консултации, свързани с предложеното изменение на нормативния акт.

 

С уважение,

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

 

ОБЯВЛЕНИЕ

по чл. 26, ал. 3 Закона за нормативните актове

 

за предложение за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на община Балчик,  приета с Решение № 29 по Протокол № 7/ 31.01.2008 г., на общински съвет - Балчик, влязла на 01.01.2008 година; изм. и доп. с Решение 220 по Протокол № 26/22.01.2009 година; изм. и доп. с Решение 504 по Протокол № 43 от 29.01.2010 година; изм. и доп. с Решение 732 по Протокол № 58 от 31.01.2011 година; изм. с Решение 27 по Протокол № 4 от 15.12.2011 г.; изм. с Решение 265 по Протокол № 20 от 20.12.2012 г.; изм. и доп. с Решение 503 по Протокол № 34 от 19.12.2013 г. ; изм. и доп. с Решение 189, по Протокол № 15 от 26.07.2016 г.; изм. и допълнена с Решение № 30 по Протокол № 5 от 22.12.2016 г.; изм. и доп. с Решение № 503 по Протокол № 34 от 29.01.2019 г., върната за ново разглеждане от Областен управител на област Добрич, със Заповед № АдК-04-7 от 11.02.2019 г. и повторно приети изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 35 от 21.02.2019 г.; изм. с Решение № 194 от 7 май 2019 г. Административен съд Добрич отменя Решение № 503 по Протокол № 34 от 29.01.2019 г. и Решение № 516 по Протокол № 35 от 21.02.2019 г.

      Предложението за  допълнение касае подзаконов нормативен акт по чл. 8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, поради което намират приложение правилата на посочения закон. В този смисъл, за да е налице законосъобразно протичане на тази процедура, следва да се изпълни разпореденото в чл. 18 а от ЗНА.

      На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30- дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Община Балчик за даване на предложения и становища относно проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местни данъци  на територията на община Балчик /наричана по-долу за краткост НОРМДТОБ/, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация на адрес: гр. Балчик, пл."21-ви септември" №6, в рамките на работното време от 08.00ч. до 16:30ч., или чрез: Факс: 0579/74118, Интернет страница: www.balchik.bg; Електронна поща: mayor@balchik.bg.

         В изпълнение на законовите разпоредби, предлагаме на вниманието на всички граждани и юридически лица, както и на компетентния за одобрението му орган, следния доклад:

 

І. Мотиви в съответствие с чл. 28, ал. 2 от ЗНА

 

1.      Причини за промените на настоящата редакция на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Балчик са следните:

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик има за цел да актуализира подзаконовия нормативен акт във връзка с измененията на Закона за местните данъци и такси. Измененията  са публикувани в ДВ бр.98 от 27.11.2018 г., като в &40 на ПЗР към ЗИД на ЗКПО  в сила от 01.01.2019 г. при посочен срок за определяне на размера на данъка върху превозни средства за 2019 г. - до 31 януари 2019 г. Измененията и допълненията касаещи данък върху недвижимите имоти, данък върху наследствата, данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин - прецезират терминологията, като по същество не се въвежда нов ред на облагане. С промените в разпоредбите на чл.55 ал.1 и чл.59 от ЗМДТ /ДВ бр.98 от 27.11.2018 г. в сила от 01.01.2019 г./ законодателят променя изцяло концепцията и механизма на определяне на местния данък върху превозни средства. Въвежда два нови компонента на годишния данък - имуществен и екологичен. Предложени са минимални стойности на данъка за леки и товарни автомобили с техническа допустима максимална маса не повече от 3.5 тона в зависимост от мощността на двигателя и годината на производство за имуществения  компонент и минимални стойности за определяне на екологична категория на автомобила. За останалите категории МПС - данъчните ставки не са променени.

По извадка от информационния масив на територията на община Балчик са регистрирани, както следва:

- за 2018 г. 8709 МПС-та на физически лица и 1391 МПС-та на  юридически лица;

- за 2019 г. 8500 МПС-та на физически лица и 1344 МПС-та на  юридически лица.

Съгласно приложена справка облог - постъпления за данък превозни средства, за 2018 г. на физически лица са заложени 607 075 лв. и на юридически лица - 200 247 лв. За 2019 г. след въвеждане на новия ред на облагане, на физически лица са заложени  523 783 лв. и на юридически лица са 197 820 лв. Видно от приложената подробна справка по лица и населени места размера на данък превозно средство е в намаление.  /Приложена справка/

В чл.60 ал.1 от Закона за туризма е посочено, че средствата за развитието на туризма се набират по т.2 „събрани от туристически данък", които са основен източник на финансиране.

Размера на туристическия данък се определя от Общински съвет, в параметрите определени в чл.61с от ЗМДТ от 0,20 лв. до 3,00 лв. за всяка нощувка. Считаме, че събраните приходи не могат да удовлетворят нуждите за целево използване на средствата в областта на туризма, а направеното предложение за изменение на размера на туристическия данък е далеч под предвидения в закона максимален размер. Причините за повишаване на размера на туристическия данък е нуждата от осигуряването на средства за съфинансирането на важни за Община Балчик инфраструктурни обекти свързани с развитието на туризма.

Предвиденото увеличение на туристически данък в размер около 700 000 лв. е разпределено за мероприятия по чл.11 ал.2 т.1 от Закона за туризма „изграждане и поддържане на инфраструктура на територията на община Балчик" - 600 000 лв. и по чл.11 ал.2 т.6 от Закона за туризма - „реклама на туристическия продукт на общината" - 100 000 лв.

На територията на община Балчик са категоризирани общо 485 места за настаняване със 11510 стаи и 23673 легла. /Приложена детайлизирана справка от Национален туристически регистър към 08.11.2019 г./.

За 2018 г.  видно от отчета за приходите на община Балчик в бюджета  за туристически данък са заложени 1 300 000  лв. и съответно отчетени 1 321 904 лв., която сума включва  47 136 лв. от минали години.

За 2019 г. според реализирани нощувки в зависимост от категорията на мястото на настаняване, начисления туристически данък е в размер на 1 240 670 лв.

Прогнозните стойности за туристически данък за 2020 г. в размер на 2 079 523 лв. са изчислени на база реализирани нощувки по категория на мястото на настаняване от 2019 г. /Приложена справка/

 

2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба:

Актуализиране на поднормативната уредба  съгласно промените в ЗМДТ с основна цел спазване и прилагане на закона.

Друга цел е съобразяване  с възможностите на физическите и юридическите лица да заплащат данък превозно средство по реда на закона с цел своевременно събиране на годишна база и попълване местния бюджет в приходната му част.

С преразпределянето на данък превозно средство в ущърб на по-старите и с по-ниска екологична категория, главно се цели подобряването на качеството на въздуха и по-чиста среда на живот.

Основна цел относно предложените нови размери на туристически данък е  изпълнението на мероприятията в програмата за развитие на туризма за 2020 г. в частта по:

- Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местни пътища до туристически обекти, изграждане и поддържане на „велоалеи".

- медийна реклама, рекламни материали свързани с цялостна реклама на туристическия продукт на общината

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба:

 За изменението и допълнението на НОРМДТОБ, не са необходими допълнителни финансови средства.

 

4. Очаквани резултати от приемане на Наредбата:   

Преразпределяне на данъчната тежест по отношение на данък превозно средство в увеличение за старите автомобили с ниска екологична категория и в намаление за новите с екологична категория със и над „Евро 4". Основен резултат е минимално отражение на приходната част на бюджета, максимален ефект за природата.

Основен резултат от предвидените нови размери на туристически данък е чрез подобряването на инфраструктурата и повишаване средствата за реклама на туристическия продукт, да се привлекат повече туристи на територията на Община Балчик.  

5.      Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България.

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение Наредба е разработен в съответствие с Европейското законодателство - Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, Регламент на Съвета №1083/2006 г., както и с директиви на европейската общност свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове ЗМСМА, ЗМДТ, ЗАП,. ЗТ, ЗНА.

       Предвид гореизложеното, предоставяме възможност на всички заинтересовани лица да участват в инициираната промяна.

 

С уважение,

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

 

 

ПРОЕКТ!

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на община Балчик,  приета с Решение № 29 по Протокол № 7/ 31.01.2008 г., на общински съвет - Балчик и влиза в сила от 01.01.2008 година; изм. и доп. с Решение 220 по Протокол № 26/22.01.2009 година; изм. и доп. с Решение 504 по Протокол № 43 от 29.01.2010 година; изм. и доп. с Решение 732 по Протокол № 58 от 31.01.2011 година; изм. с Решение 27 по Протокол № 4 от 15.12.2011 г.; изм. с Решение 265 по Протокол № 20 от 20.12.2012 г.; изм. и доп. с Решение 503 по Протокол № 34 от 19.12.2013 г. ; изм. и доп. с Решение 189, по Протокол № 15 от 26.07.2016 г.; изм. и допълнена с Решение № 30 по Протокол № 5 от 22.12.2016 г.; изм. и доп. с Решение № 503 по Протокол № 34 от 29.01.2019 г., върната за ново разглеждане от Областен управител на област Добрич, със Заповед № АдК-04-7 от 11.02.2019 г. и повторно приети изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 35 от 21.02.2019 г.; изм. с Решение № 194 от 7 май 2019 г. Административен съд Добрич отменя Решение № 503 по Протокол № 34 от 29.01.2019 г. и Решение № 516 по Протокол № 35 от 21.02.2019 г.


Предлагам да се приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на община Балчик, като се измени и допълни  в частта, както следва:

 

§1

В чл.7 се правят следните изменения и допълнения:

Ал.1 се изменя така:

С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.


§2

В чл.12 се правят следните изменения и допълнения:

Създава се нова ал.1

Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.


Създава се нова ал.2

За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията собственикът уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.


Създава се нова ал.3

Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ от възложителя на строежа след завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите.


Създава се нова ал.4

Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети от глава втора на ЗМДТ.


Създава се нова ал.5

За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на ползване в срока по ал. 1 предприятията подават информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.


Създава се нова ал.6

При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 2.


Създава се нова ал.7

При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 2 се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ. В случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 2 от наследниците или заветниците, след изтичането на срока по чл. 32 от ЗМДТ служителят по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.


Създава се нова ал.8

Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.


Създава се нова ал.9

Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството ѝ на възложител по Закона за устройство на територията. Служител от общинската администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите характеристики на имота.§3

Създава се нов чл.12а

Създава се нова ал.1

За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени.

Създава се нова ал.2

При прехвърляне на собствеността на имота или при учредяване на ограничено вещно право на ползване приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя.

Създава се нова ал.3

Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Създава се нова ал.4

Органите, издаващи документите по ал. 3, предоставят служебно по един екземпляр от тях на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издаването им.

Създава се нова ал.5

Данъкът по ал. 1 се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно - в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.

Създава се нова ал.6

Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител - за строежите от пета категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от съставянето му.

Създава се нова ал.7

Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда на чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Обстоятелствата по ал. 5 се установяват с констативен акт, съставен от служители на общината. Актът се съобщава на данъчно задълженото лице, което може да оспори констатациите в акта в 7-дневен срок от уведомяването.


§4

В чл.19 се създава нова ал.3

В случай, че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 15, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.

§5

В чл.30  се създава нова ал.2:

На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по ал. 1, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник или заветник.


§6

В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:

Досегашната ал. 3 се отменя


§7

Създава се нов чл.37а

Създава се нова ал.1

Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че са платени данъците по тази глава за имуществото, което е предмет на сделката или действието.


Създава се нова ал.2

В случаите на ал. 4 установяването от нотариуса на платения данък върху превозното средство - предмет на сделката, се извършва със:

1. проверка чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а при посредничеството на информационната система на Министерството на вътрешните работи, или със

2. предоставяне на издаден или заверен от общината документ, при условие че съответната община не е осигурила непрекъснат автоматизиран обмен по т. 1.


Създава се нова ал. 3

Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти. Банките, застрахователните и другите търговски дружества, както и всички други лица, които са влогодържатели или длъжници по ценни книги, пари или друго имущество, което влиза в едно наследство, за което знаят че е открито, са длъжни преди плащането, предаването или прехвърлянето на това имущество да изпратят опис на имуществото на общината по местооткриване на наследството.


Създава се нова ал. 4

Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства, като предоставят информация за размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 и основата, върху която е определен.

Създава се нова ал. 5

Органите на Министерството на вътрешните работи предоставят по електронен път на Министерството на финансите данни от регистъра на пътните превозни средства. Редът, обхватът и периодичността на предоставянето на данните се уреждат със съвместен акт на министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.

Създава се нова ал. 6

Срокът по ал. 3 започва да тече от деня, следващ вписването.


Създава се нова ал. 7

В едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 3 служителят в общинската администрация определя годишния данък за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижимите имоти въз основа на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по този раздел, и уведомява данъчно задължените лица.


§8

В чл. 40, ал.3 се правят следните изменения:

т. 5 се отменя


§9

В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:

Ал. 1 се изменя така:

За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК x ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW x Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и определен размер на данъка, както следва:

а) до 55 kW включително - 0,34 за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително - 0,54 за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително - 1,10 за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,23 за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително - 1,60 за 1 kW;

е) над 245 kW - 2,10 за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство

Коефициент


Над 20 години 

Над 15 до 20 години включително  

Над 10 до 15 години включително 

Над 5 до 10 години включително 

До 5 години включително   

1,1

1

1,3

1,5

2,3
2. екологичният компонент е определен в зависимост от екологичната категория на автомобила, както следва:

Екологична категория


Коефициент

без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2"

1,10


"Евро 3"

1,00

"Евро 4"

0,80

"Евро 5"

0,60

"Евро 6" и "ЕЕV"

0,40


Ал.2 се изменя така:

Данъка за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т е в размер, както следва:

1. товарно ремарке - 10,00 лв.

2. къмпинг ремарке - 20,00 лв.


Ал.6 се изменя така:

Данъка за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, е в размер 20,00 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.


Ал. 8 се изменя така:

Данъка за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 80,00 лв.


Ал. 9 се изменя така:

Данъка за автокранове с товароподемност над 40 тона е в размер от 100 лв.


Ал. 12 се изменя така:

Данъка за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 е в размер от 50,00 лв.


Създава се нова ал. 13

Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.


§10

В чл.44 се правят следните изменения и допълнения:

Към ал.1. се създава нова т.5

Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.


Ал. 3 се изменя така:

За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. В случаите на обявено за издирване превозно средство регистрацията се прекратява след подадено писмено заявление от собственика в съответното звено "Пътна полиция" по месторегистрация на превозното средство. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектоване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектоване.


Създава се нова ал.4

Алинея 3 не се прилага и данъкът се дължи за превозни средства, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата, и за превозните средства със служебно прекратена регистрация поради това, че са с табели с регистрационен номер, които не отговарят на изискванията на българските държавни стандарти - БДС 15980 и БДС ISO 7591.


§11

Чл.45 се правят следните изменения:

Ал. 1 се изменя така:

За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" - с 60 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 3 от настоящата наредба, данък.


Ал. 2 се изменя така:

За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 5, 6, 7 и 13 от настоящата наредба, данък.


Ал. 4 се изменя така:

Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.


§12

В чл.46, ал. 3 се изменя така:

Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява със:

1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и:

а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а, или

б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или

2. представяне на издаден или заверен от общината документ.


§13

В чл. 47 се изменя така:

Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ - в приход на общината по регистрация на превозното средство.

§14

В чл. 58 ал. 1 се изменя така:

Размерът на дължимия туристически данък за средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както следва:

1. категория 1 звезда - 0,60 лв. за нощувка;

2. категория 2 звезди - 0,80 лв. за нощувка;

3. категория 3 звезди - 1,00 лв. за нощувка;

4. категория 4 звезди - 1,20 лв. за нощувка;

5. категория 5 звезди - 1,50 лв. за нощувка


ПРЕДЛОЖИЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик


публикувано на 18.12.2019 г.

Деловодна справка за постъпили предложения и становища (PDF)