• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед № 1198/07.102019 г. на Кмета на Община Балчик.

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА публично оповестен неприсъствен конкурс за  отдаване на част от общински имот - публична общинска собственост представляващ ПИ № 02508.87.65 по кадастрална карта на град Балчик, за поставяне на един брой рекламно- информационен елемент с площ 0.36  кв.м

1.Начална годишна наемна цена:17.55 лева/седемнадесет лева и петдесет и пет стотинки/ без ДДС;

2.Срок на договора:3/три/ години;

3.До участие в публично оповестения конкурс  се допускат кандидати, които:

3.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;

3.2. да нямат публични задължения;

4.Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с ДДС, всеки работен ден от 17.10.2019г. до 14.30 часа на  31.10.2019г. от касата на ОбА - Балчик;

5.Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 31.10.2019г.;

6.Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15.30 на 31.10.2019г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6;

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.                                                             

Лице за контакт:  Андриана Иванова

 гл.специалист наеми  0579 7 10 54