• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет „Отдаване на част от общински имот - частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 4384/23.09.2014г., представляващ част от ПИ № 53120.50.319 по кадастрална карта на с. Оброчище, за поставяне на преместваем обект -сервиз за гуми с площ 192.00 кв.м.

1.Цел на търга: Отдаване на част от общински имот - частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 4384/23.09.2014г., представляващ част от  ПИ № 53120.50.319 по кадастрална карта на с. Оброчище, за поставяне на преместваем обект -сервиз за гуми с площ 192.00 кв.м;

2.Отдаваната под наем част от общинския имот е за поставяне на преместваем обект- сервиз за гуми;

3. Начална годишна наемна цена: 1232.64  лв. /хиляда двеста тридесет и два лева и шестдесет и четири стотинки/ без ДДС; стъпката за наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;

4.Срок на договора: 5 / пет / години;

5.До участие в  търг с тайно наддаване се допускат кандидати, които:

5.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;

5.2. да нямат публични задължения;

6.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за поставяне на преместваем обект- сервиз за гуми;

7. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 17.10.2019г. до 14.30 часа на 31.10.2019г. от касата на ОбА - Балчик;

8. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 31.10.2019г.;

9. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 31.10.2019г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6

10.Търгът ще се проведе на 04.11.2019г. от 10 ч. в  зала І -ви етаж в сградата на Община Балчик;

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакт:  Андриана Иванова -  гл.специалист наеми  0579 7 10 54