• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано на 11.10.2019 г.

З А П О В Е Д

1214

гр. Балчик, 11.10.2019 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и съгласно Решение №935-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК във връзка с образуването на ПСИК за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в община Балчик

О Б Р А З У В А М :

1. ЕДНА ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ на територията на община Балчик за произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

2. УТВЪРЖДАВАМ номерация на Подвижна Избирателна Секция - 080300037

3. Настоящата заповед да се обяви на населението на общината чрез средствата за масово осведомяване и интернет страницата на Община Балчик, а копия от нея да се предостави на ОИК - Балчик, ТЗ"ГРАО" Добрич и ръководствата на политически партии и коалиции от партии.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Марияна Ангелова - Секретар на Община Балчик.

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик