• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед № 1179/01.10.2019 г. на Кмета на Община Балчик

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА публично оповестен неприсъствен конкурс за  отдаване на част от общински имот - публична общинска собственост - терен с обща площ 10.00 кв.м, находящ се в град Балчик - представляващ ПИ № 02508.78.1, за поставяне на поставяем обект за извършване на занаятчийски услуги.

1.Начална годишна наемна цена:  80.40 лева / осемдесет лева четиридесет стотинки / без ДДС

2.Срок на договора: 5 /пет/ години;

3.До участие в публично оповестения конкурс  се допускат кандидати, които:

3.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;

3.2. да нямат публични задължения;

3.3.да извършват занаятчийски услуги;

4.Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с ДДС, всеки работен ден от 10.10.2019г. до 14.30 часа на  24.10.2019г. от касата на ОбА - Балчик;

5.Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 24.10.2019г.;

6.Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15.30 на 24.10.2019г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6;

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

                                                              

Лице за контакт:  Андриана Иванова

 гл.специалист наеми  0579 7 10 54