• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Обява за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод" и за доставка на мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко"

 

       I.            Описание на обявата

Във връзка с избор на доставчик по схема „Училищен плод" и схема „Училищно мляко" за три учебни години - 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022, Основно училище „Васил Левски", с. Соколово, общ. Балчик публикува настоящата обява на  интернет страницата на ОБЩИНА БАЛЧИК.


Дата на публикуване: 03.10.2019 г.


Срок за получаване на предложения и по двете схеми: 10.10.2019 г., 16:30 ч.


Съгласно данните посочени в „Информационна система на образованието" в Основно училище „Васил Левски", с. Соколово броя на децата от  І до IV клас включително, попадащи в целевата група на схема „Училищен плод" и/или схема „Училищно мляко", към датата на публикуване на настоящата обява са 31 броя.


Максималният брой доставки по схема „Училищен плод" по учебни години е както следва:

-          за учебната 2019/2020 година - 46 бр.

-          за учебната 2020/2021 година - 46 бр.

-          за учебната 2021/2022 година - 46 бр.


Максималният брой доставки по схема „Училищно мляко" по учебни години е както следва:

-          за учебната 2019/2020 година - 50 бр.

-          за учебната 2020/2021 година - 50 бр.

-          за учебната 2021/2022 година - 50 бр.


Всички участници с подаване на своето предложение се задължават стриктно да спазват и изпълняват всички изисквания разписани в „Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" (Приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп.,бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г.)", наричано по-долу наредбата.

Предложения, получени след срока, посочен в настоящата обява (10.10.2019 г., 16:30 ч.), не се разглеждат.    II.            Изисквания към участниците по схема „Училищен плод"

 

Ø  Участниците са длъжни да предоставят регистрационния т/регистрационните номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните (ЗХ), като приложат към своето предложение заверено/заверени копие/копия„Вярно с оригинала" на удостоверението/удостоверенията за регистрация на обекта/обектите по чл. 12 от ЗХ с включени групи плодове и зеленчуци.

Ø  Участниците са длъжни да предоставят със своето предложение заверено копие „Вярно с оригинала" на договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин - за Схема "Училищен плод".


 III.            Изисквания към участниците по схема „Училищно мляко"

 

Ø  Участниците са длъжни да предоставят регистрационният /регистрационните номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните (ЗХ), като приложат към своето предложение заверено/заверени копие/копия „Вярно с оригинала" на удостоверението/удостоверенията за регистрация на обекта/обектите по чл. 12 от ЗХ с включена група мляко и млечни продукти.

Ø  Участниците са длъжни да предоставят регистрационният /регистрационните номер/номера на транспортно/транспортни средство/средства по чл. 10, ал. 4 от наредбата, като приложат към своето предложение заверено/заверени копие/копия „Вярно с оригинала" на удостоверението/удостоверенията за регистрация на транспортно /транспортни средство/средства за превоз на мляко и млечни продукти.

Ø  Участниците са длъжни да предоставят със своето предложение заверено копие „Вярно с оригинала" на договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 по Схема "Училищно мляко".

Ø  Участниците са длъжни да предоставят копие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните продукти, които ще бъдат доставяни по Схема "Училищно мляко".

Ø  Заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 по Схема "Училищно мляко" са длъжни да предоставят със своето предложение писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 от наредбата.

Ø  Участниците са длъжни да предоставят мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5, за Схема "Училищно мляко".


 IV.            Съдържание на предложението

 

Предложението се подава в свободен текст  на български език - на хартиен носител с приложени изискуемите документи, посочени в Раздел II „Изисквания към участниците по схема „Училищен плод" и/или в Раздел III„Изисквания към участниците по схема „Училищно мляко", в зависимост от схемата/схемите, по която/които кандидатства доставчика.

 

 


Възложител:

Трите имена: Йорданка Стефанова Матеева  

                                               (Подпис и печат) ............................................. /п. п./*

*Заличена информация на основание

чл. 2 от ЗЗЛД

Длъжност: Директор