• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано на 27.09.2019 г.

ЗАПОВЕД

1161

гр. Балчик, 27.09.2019г.


На основание чл.44, ал.1т.1 и т.8 и ал.2 от ЗМСМА, Решение №794-МИ от 27.08.2019 г. на ЦИК и чл.183, ал.3 от Изборния кодекс, във връзка с чл.175 и чл.182-186 от  Изборния кодекс,

 

Н А Р Е Ж Д А М:


1. ОПРЕДЕЛЯМ места  на територията на гр.Балчик за поставяне на агитационни материали /плакати, реклами, обръщения/ по време на предизборната кампания в  изборите за общински съветници и кметове  на 27 октомври 2019 г., както следва:

            - витрините на читалище "П. Хилендарски"

          - витрините на клуб кв. "Изток", клуб ул. "Арда" и клуб ул. "Средна гора", клуба на ул. "Христо Ботев" и клуба на ул. "Варненска"/срещу Школата/.

            - таблата за афиши и други рекламни съоръжения в града

2. ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на сгради, общинска собственост, независимо от съгласието на наематели или концесионери.

3. За поставянето на агитационни материали на сгради, огради и витрини, които не са общинска собственост, е необходимо разрешение на собственика или управителя на имота.

4. ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на автобусните спирки и електрическите стълбове както и използването на държавния и общински транспорт за предизборна агитация.

5. ЗАБРАНЯВАМ използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението.

6. Кметовете на кметства и кметските наместници да определят със своя заповед местата за поставяне на агитационни материали на територията на населените места.

7. Поставянето на агитационни материали на места, различни от упоменатите в заповедта, да се счита за нарушение и да се санкционират.

8. Предизборната кампания се открива на 27септември 2019 г. /30 дни преди изборния ден/ и приключва в 24.00 часа на 25 октомври 2019 г. В случай на втори тур мна изборите за кмет  предизборната кампания започва веднага след определяне на кандидатите и датата за провеждане на втори тур от ОИК и приключва в 24.00 часа на деня преди предизборния ден.

9. В срок от 7 (седем) дни след  изборния ден, а когато на територията на общината се провежда втори тур, в срок до седем дни от датата на произвеждането му, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети  премахват  поставените от тях  агитационни материали по повод на вече приключилите избори.


Препис от настоящата  заповед да се връчи на секретаря на общината, директори на дирекции "АПИО " и "УТСИ", началник отдел "УТСИ" за сведение и изпълнение. Да се изпрати на Общинската избирателна комисия град Балчик. Жителите на гр. Балчик да бъдат запознати с реда и начина на поставяне на предизборните материали чрез интернет страницата на Община гр. Балчик  и средствата за масово осведомяване.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Марияна Ангелова, секретар на община Балчик.

                                                                                                                            

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик