• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №1126 /18.09.2019г. на Кмета на Община Балчик

 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет „Отдаване на част от общински имот - публична общинска собственост, представляващ част от имот ПИ № 02508.5.24  , по кадастрална карта на град Балчик.


1. Цел на търга: Отдаване под наем на част от общински имот - публична общинска собственост, находящ се в гр.Балчик, в.з. Овчаровски плаж,  представляващ ПИ № 02508.5.24   по кадастралната карта на гр.Балчик.

Отдаваната под наем част от общинския имот е за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност - продажба на зеленчуци с площ 8.00  кв.м ;

2. Начална годишна наемна цена: 125.28 лв. / сто двадесет и пет лева и двадесет и осем стотинки/ без ДДС; стъпката за наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена.

3.Срок на договора: 3 / три / години;

4. До участие в  търг с тайно наддаване се допускат кандидати, които:

4.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;

4.2. да нямат публични задължения;

5.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност;

6. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 26.09.2019г. до 15.00 часа на 11.10.2019г. от касата на ОбА - Балчик;

7.Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 11.10.2019г.;

8. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 11.10.2019г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6

9.Търгът ще се проведе на 14.10.2019г. от 10 ч. в  зала І -ви етаж в сградата на Община Балчик.

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

 Лице за контакт:  Андриана Иванова -

  гл.специалист наеми  0579 7 10 54