• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, на 30.09.2019 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе извънредно заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Балчик и временно изпълняващи длъжността кметове на кметства в общината, заместващи регистрираните като кандидати за общински съветници и кметове на предстоящите местни избори.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Предложение за избор на съдебни заседатели за Районен съд - Балчик за мандат 2020 - 2023 година

Вносител: Галин Началников - Председател на Временната комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд Балчик 

 

ИЛИЯН СТАНОЕВ,

Председател

на ОбС-Балчик