• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано на 11.09.2019 г.

З А П О В Е Д

№ 1077

гр. Балчик, 04.09. 2019 г.

 На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 41,ал.1 и ал.3 от Изборния кодекс, във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

ОПРЕДЕЛЯМ местата за обявяване на избирателните списъци в община Балчик за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., съгласно приложение № 1 и № 2 които са неразделна част от настоящата заповед.

Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Общината и средствата за масово осведомяване, а копие от нея да се предостави на ОИК - Балчик.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Марияна Ангелова - Секретар на община Балчик.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик