• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 12 септември 2019 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Кандидатстване на община Балчик за безвъзмездна финансова помощ по
Програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност",
финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Изпълнение на Договор за финансиране № 45764/29.03.2019 г. и Партньорско споразумение между общините Балчик и Мангалия от 05.02.2019 г. за  проект „Подобряване на връзката на третични възли Мангалия и Балчик до TEN-T инфраструктурата", сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Изпълнение на Договор № 08/07/2/0/00701 от 19.09.2017 г. за проект „Рехабилитация на част от пътната мрежа на община Балчик, с оглед запазване и развитие на нейната пропускателна способност"", сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния брой ученици и на паралелки от два класа (слети) в общинските училища за учебната 2019/2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Актуализиране списъка на средните училища и детски градини в община Балчик за учебната 2019/2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Приемане на План за защита при бедствия на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Отдаване под наем на част от имот публична-общинска собственост, чрез провеждане на неприсъствен конкурс, представляващ ПИ № 02508.87.65 по кадастрална карта на град Балчик, за поставяне на един брой рекламно - информационен елемент.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на част от имот - публична общинска собственост, поземлен имот № 02508.78.1, представляващ терен, находящо се в град Балчик, до бл. 17, с площ от 10 кв.м., за поставяне на поставяем обект за извършване на занаятчийски услуги.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Отдаване под наем чрез непресъствен конкурс на част от имот публична общинска собственост, представляващ част от помещение, находящо се в град Балчик, пл. „21-ви септември" № 6, сградата на общинска администрация, с площ от 1 кв.м., за инсталиране на банкомат.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 02508.82.2 по кадастралната карта на град Балчик, помещение за промишлени стоки, с площ от 16 кв.м., находящ се на І-ви етаж на „МЦ - І - Балчик" ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Одобряване на пазарна оценка за учредяване право на пристрояване на тераса, върху общинска земя към самостоятелен обект в сграда 02508.55.219.4.3, ВВС- блокове, град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Одобряване на пазарна оценка за учредяване право на пристрояване на жилищна сграда, построена върху общинска земя, УПИ І, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик, ПИ 02508.74.244.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Разглеждане на заявление от Тодор Иванов Енев от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Отпускане на допълнителна финансова субсидия на НЧ „Просвста-1900"
с. Соколово за участие в международен фестивал в Босна и Херцеговина.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Разни

 


ИЛИЯН СТАНОЕВ,

Председател

на ОбС-Балчик