• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик , изм. и доп. с Решение 748/17.02.2011 г.; ., Решение617/18.07.2019 година и във връзка със Заповед №1036/30.08.2019 г. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, както следва:

1.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ХІ, кв. 45 по ПУП на село Сенокос, община Балчик, представляващ ПИ № 66250.501.706 по кадастралната карта на село Сенокос с площ 1490.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 13 200.00 лева /тринадесет хиляди и двеста лева/ без ДДС.

Търгът ще се проведе на 27.09.2019 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември" № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 10.09.2019 г. до 26.09.2019 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 26.09.2019 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 26.09.2019 г. в Информационния център на Община Балчик.


За справки : тел. 0579 7-10-41 Караиванова, Денева