"Изграждане на хотел с ресторант и външен басейн" свързано с проект за изменение на /ПУП-ПРЗ/ с цел обединяване на УПИ II и УПИ III кв.253 (идентични с поземлени имоти 39459.25.582 и 39459.25.583, находящи се в урбанизирана територия, с начин на трайно ползване "За друг курортно-рекреационен обект") по плана на с.Кранево, общ.Балчик, обл.Добрич, с възложител: "ТРЕЙДФАРМА" ЕООД

Прикачени файлове: