• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

I.ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост, терен с площ 50.00 кв.м , актуван с АЧОС № 3671/27.04.2009 г. , находящ се в град Балчик ,Втора Зона , ЖК. Балик, кв. 141,УПИ № ІІ , поземлен имот № 02508.77.51 по кадастрална карта на град Балчик, за поставяне на преместваем обект предназначен за търговска дейност

II. Цел на търга: Отдаване под наем на част от общински имот - частна общинска собственост, терен с площ 50.00 кв.м , актуван с АЧОС № 3671/27.04.2009 г., находящ се в град Балчик ,Втора Зона , ЖК. Балик, кв. 141,УПИ № ІІ , поземлен имот № 02508.77.51 по кадастрална карта на град Балчик.

1. Начална годишна наемна цена: на 969.00 лв. /деветстотин  шестдесет и девет лева/ без ДДС; Първоначалната цена за наддаване с включена 5 % стъпка за горепосоченият   имот е в размер на  1017.45  лв. /хиляда и седемнадесет лева и четиридесет и пет стотинки /, без ДДС;

2. Срок на договора: 5 / пет/ години;

3.До участие в търга се допускат кандидати, които:

3.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;

3.2. да нямат публични задължения;

4. След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение за поставяне на преместваем обект, предназначен за търговска дейност.

5.Закупуване на тръжна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с ДДС, всеки работен ден от 15.08.2019г. до 14.30 часа на 30.08.2019г. от касата на ОбА - Балчик;

6. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 30.08.2019г.;

7. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 на 30.08.2019г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6;

8.Търгът ще се проведе на 02.09.2019 г. от 10.00 часа в зала І -ви етаж в сградата на Община Балчик.

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакти Андриана Иванова -гл.спец наеми 0579 7 10 54