• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Р Е Ш Е Н И Е


№ 271/28.06.2019 г., град Добрич


В    И  М Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р О  Д  А


Административен съд - Добрич, в публично заседание на двадесет е пети юни, две хиляди и деветнадесета година, в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:   КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:   НЕЛИ КАМЕНСКА

                          МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА


при участието на секретаря, ВЕСЕЛИНА САНДЕВА и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска адм.д.№ 212 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:


Производството е по чл.185-196 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) и е образувано по образувано по протест, подаден по реда на чл.186, ал.2 във вр. с чл.185 от АПК, от прокурор Милена Любенова при Окръжна прокуратура гр.Добрич срещу чл.19, ал.1 и срещу чл.30, ал.1, т.1 в частта „...или на други изключителни обстоятелства..." от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543 по Протокол № 38 от 27.03.2014 г.  на Общински съвет Балчик.

І. Становища на страните

В протеста се сочи, че двете разпоредби от общинската наредба в оспорените им части са незаконосъобразни, тъй като сочат условия, които не са предвидени в закона. В протеста се изтъква, че същевременно лицата, чиито жилища са застрашени от самосрутване и определени като правоимащи в Закона за общинската собственост изобщо не са предвидени в общинската наредба. Поради противоречие с нормативен акт от по-висок ранг, а именно на чл.45, ал.1 от Закона за общинската собственост, и по съображения, подробно изложени в протеста, се предлага отмяна на чл.19, ал.1 и на израза „...или на други изключителни обстоятелства..."  в чл.30, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление. Претендира се присъждане на направените разноски за публикация в Държавен вестник.

Ответникът, на Общински съвет Балчик, чрез председателя си ****, представя административната преписка на 09.04.2019 г., но не изразява становище по протеста.

         ІІ. По допустимостта на оспорването

Оспорването е допустимо. Производството е образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура Добрич, който с оглед нормата на чл.186, ал.2 от АПК, притежава процесуална възможност да оспори подзаконов нормативен акт, ако прецени, че същият е незаконосъобразен. По аргумент от чл.187, ал.1 от АПК оспорването е допустимо без ограничение във времето. Налице е годен предмет на протеста, тъй като са оспорени конкретни разпоредби от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543 по Протокол № 38 от 27.03.2014 г.  на Общински съвет Балчик.

ІІІ. От фактическа страна

Видно от представената от ответника административна преписка наредбата е приета с Решение № 543 по Протокол № 38 от 27.03.2014 г.  на Общински съвет Балчик. От общо 21 избрани общински съветници на заседанието на 27.03.2014 г. са присъствали всички 20 съветници, които са гласували единодушно за приемането на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, наричана за краткост общинската наредба/наредбата.

Приемането на наредбата е включено в т.3 от предложения дневен ред за заседанието на 27.03.2014 г. Самият проект на наредбата е разгледан на заседание на Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности и на Постоянната комисия по бюджет, финанси и евроинтеграция, видно от представените Протокол от 17.03.2014 г. и Протокол от 24 март 2014 г., в които е отразено положителното единодушно становище на членовете на постоянните комисии за приемането на новата наредба.

Съдът констатира, че заседанието на Общински съвет на Община Балчик е законно проведено при необходимия кворум и мнозинство. Присъствали са 20 общински съветници, които са гласували за приемане на наредбата. Спазени са разпоредбите на чл.27, ал.2 и ал.3 от Закона за местното самоуправление и местна администрация.

ІV. По основателността на протеста

Протестът е основателен.

Общинската наредбата е приета на валидно правно основание - чл.45а от Закона за общинската собственост, съгласно който условията и редът за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилищата по чл.43 и 45 се определят с наредба на общинския съвет, като чл.43 се отнася за  жилищата за отдаване под наем, а чл.45 се отнася за резервните жилища.

Общият принцип, регламентиран в чл.15, ал.1 от Закона за нормативните актове предвижда, че всеки нормативен акт, трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. Това означава, че съдебният контрол за законосъобразност на оспорения текст на Наредбата, следва да обхване преценката дали регулираните с него обществени отношения са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.

В случая нормативен акт от по-висока степен е Законът за общинската собственост.

Оспорената разпоредба на чл.19, ал.1 от общинската наредба гласи следното: „Ако настаненият  със заповед по чл. 18, ал. 1 правоимащ не заеме определеното жилище в 1 /едно/ месечен срок, същата  се отменя от Кмета на Общината."

В Закона за общинската собственост, нито в друг нормативен акт е предвидена възможност за отмяна на влязъл в сила административен акт от административния орган, който го е издал (в случая от кмета) при условие, че правоимащия гражданин не заеме жилището в едномесечен срок. Настоящият състав на съда споделя становището на прокурора, че общинските съвети не са компетентни да предвиждат извънреден способ за отмяна на издаден и влязъл в сила индивидуален административен акт, какъвто е заповедта за настаняване в общинско жилище. В случая разпоредбата на чл.19, ал.1 от общинската наредба поставя действието на влязлата в сила заповед за настаняване в общинско жилище под условието правоимащият гражданин да заеме жилището в срок от един месец, каквото условие не е предвидено в закона.

По изложените съображения настоящият състав на съда приема, че протестът в тази част е основателен и следва да бъде уважен.

Протестът е основателен и в частта, с която се иска отмяна на израза „...или на други изключителни обстоятелства..."  в чл.30, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.

Според чл.45, ал.1 от Закона за общинската собственост, в резервните жилища се настаняват под наем за срок не по-дълъг от две години лица:

1. жилищата на които са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване;

2. в семействата на които са налице остри социални или здравословни проблеми.

А според общинската наредба, в чл.30, ал.1, т.1 е предвидено следното: „В резервните жилища се настаняват под наем за срок не по-дълъг от две години с настоящ адрес гр.Балчик или съответното населено място в Общината и непрекъсната адресна регистрация не по-малко от една година, когато: . Жилищата им са станали негодни за обитаване в резултат на природни бедствия и аварии или на други изключителни обстоятелства.

При съпоставка на законовия текст на чл.45, ал.1 от ЗОбС с този на подзаконовия нормативен акт, приет от Общински съвет Балчик, е видно, че в общинската наредба е включена  положителна предпоставка с израза „или други изключителни обстоятелства", която не е предвидена в закона. Освен това в наредбата на Община Балчик не е дадено определение на понятието „други изключителни обстоятелства" с примерно посочване, изброяване, което да гарантира, че и в тези случаи настаняването ще бъде извършено в съответствие с целите на Закона за общинската собственост. Действащата норма на чл.30, ал.1, т.1 с приетото съдържание позволява изключително широко тълкуване на понятието „други изключителни обстоятелства" и води до възможност за заобикаляне на закона чрез предоставяне на резервни общински жилища на лица, които изобщо не попадат в категорията на изброените в чл.45, ал.1 от ЗОбС.

Видно е, че законът определя за правоимащи тези граждани, чиито жилища са негодни за обитаване при настъпване на неблагоприятни  събития. Самите те са определени от законодателя като природни и стихийни бедствия и аварии. Втората категория са гражданите, чиито жилища са застрашени от самосрутване като причината е без значение. А третата категория са граждани, в семействата на които са налице остри социални или здравословни проблеми.

Условията в законовата норма са посочени лимитативно и всяка ситуация, която не може да се подведе към тях, изключва настаняване в резервно жилище.

В тази връзка съдът напълно споделя становището на прокурора, че в общинската наредба местният орган на власт е дописал положителна предпоставка, която не е включена в закона, но позволява обитаване на резервно жилище. От друга страна в Наредбата е изключена втората хипотеза на законовата норма относно лицата, чиито жилища са застрашени от самосрутване. Това не означава, че те са лишени от възможността да подадат молба за настаняване в резервно жилище, тъй като могат да претендират това социално право, позовавайки се на закона.

Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Наредбата като нормативен акт се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен, но с нея не може да се преуреждат уредени със закон отношения, да се въвеждат ограничения или да се възлагат задължения, каквито няма предвидени в закона.

По изложените съображения оспорената разпоредба на чл.19, ал.1 и оспорения израз в чл.30, ал.1, т.1 от  общинската наредба, следва да бъдат отменени като незаконосъобразни.

При този изход на спора и доколкото протестът е основателен протестиращият има право на поисканите разноски, които е направил за заплащане на публикуване в Държавен вестник на обявлението за образуваното дело в размер на 20 лв.

По изложените съображения и на основание чл.193, ал.1 от АПК,  Административен съд гр.Добрич, в троен състав:


                                Р   Е   Ш   И  :


ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура - Добрич нормата на чл.19, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543 по Протокол № 38 от 27.03.2014 г. на Общински съвет Балчик.

ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура - Добрич израза „...или на други изключителни обстоятелства...", съдържащ се вчл.30, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543 по Протокол № 38 от 27.03.2014 г.  на Общински съвет Балчик.

ОСЪЖДА Общински съвет Балчик да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски - държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните.

РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                             ЧЛЕНОВЕ: