• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


   На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед № 796/05.07.2019г. на Кмета на Община Балчик,

 

1.ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на публичен търг с тайно  наддаване с предмет Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост в село Кранево, за поставяне на 7бр. поставяеми обекти за извършване на търговска дейност с площи, както следва:

1.1. - 10.00 м2, представляващ част от ПИ № 39459.502.404, актуван с АОС № 435/2015г. по кадастрална карта на село Кранево;

1.2. - 20.00 м2, представляващ част от ПИ № 39459.503.75 по кадастрална карта на село Кранево;

1.3. - 25,00 м2, представляващ част от ПИ № 39459.503.243 по кадастрална карта на село Кранево, актуван с АОС 496/2019г.

1.4. - 30.00 м2, представляващ част от ПИ № 39459.503.243 по кадастрална карта на село Кранево, актуван с АОС 496/2019г.

1.5. - 7.00 м2, представляващ част от ПИ № 39459.503.243 по кадастрална карта на село Кранево, актуван с АОС 496/2019г.

1.6. -179.00 м2, представляващ част от ПИ № 39459.503.86 по кадастрална карта на село Кранево;

1.7. -16.00 м2 , представляващ част от ПИ № 39459.503.86 по кадастрална карта на село Кранево;

2.Начална годишна наемна цена:

По т.1.1. - 163.80 лв. /сто шестдесет и три лева и осемдесет стотинки/ без ДДС;

По т.1.2. - 327.60 лв. /триста двадесет и седем лева и шестдесет стотинки/ без ДДС;

По т.1.3. - 729.00лв. /седемстотин двадесет и девет лева/ без ДДС;

По т.1.4. - 874.80 лв. /осемстотин седемдесет и четири лева и осемдесет стотинки/ без ДДС;

По т.1.5. - 204.12 лв. / двеста и четири лева и дванадесет стотинки/ без ДДС;

По т.1.6. - 5 219.64 лв. / пет хиляди двеста и деветнадесет лева и шестдесет и четири стотинки/ без ДДС;

По т.1.7 - 466.56 лв./четиристотин шестдесет и шест лева и петдесет и шест стотинки/ без ДДС;

3.Срок на договора: 3 /три / години;

4.До участие в публичен търг с тайно наддаване се допускат кандидати, които:

4.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;

4.2. да нямат публични задължения;

4.3. всеки кандидат има право да участва само за един обект;

5.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да:

5.1. използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност;

5.2. да извърши всички последващи действия, касаещи издаване на разрешение за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност;

6.Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 11.07.2019г. до 14.30 часа на 25.07.2019г. от касата на ОбА - Балчик.

7.Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 25.07.2019г.

8.Краен срок за подаване на заявления за участие в търга - 15.30 на 25.07.2019г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6.   

9.Търгът ще се проведе на 26.07.2019г. от 10.00 часа в гр.Балчик, сградата на общинска администрация, адрес: пл. „21-ви септември" №6, заседателна зала, ет.1

В случай, че присъства представител на участника, следва той да бъде изрично упълномощен /нотариално заверено пълномощно/ за участие в търга.

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист СД, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

 Лице за контакти Андриана Иванова 

  гл.специалист наеми  0579 7 10 54