• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


   На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед 795/05.07.2019 г. на Кмета на Община Балчик


ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА публично оповестен неприсъствен конкурс за  отдаване на части от общински имот - публична общинска - терен с обща площ 30.00 кв.м , находящ се в град Балчик - представляващ ПИ № 02508.87.127, актуван с АОС № 227 от 25.05.1999г.

1.Начална годишна наемна цена:  293. 40 лева / двеста деветдесет и три лева и четиридесет стотинки / без ДДС;

2.Срок на договора: 3 /три/ години;

3.До участие в публично оповестения конкурс  се допускат кандидати, които:

3.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;

3.2. да нямат публични задължения;

3.3.да се занимават с ресторантьорство;

4. Отдаваната под наем част от общинския имот е за поставяне на маси и столове пред     заведение за хранене.

5. Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с ДДС, всеки работен ден от 11.07.2019г. до 14.30 часа на  25.07.2019г. от касата на ОбА - Балчик;

6.Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 25.07.2019г.;

7.Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15.30 на 25.07.2019г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6;

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.


 Лице за контакт:  Андриана Иванова

 гл.специалист наеми  0579 7 10 54