• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 18 юли 2019 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Преразглеждане на Докладна записка с Вх. № 19 от 15.01.2019 год. на кмета на Община Балчик за приемане бюджета на Община Балчик за 2019 година

Вносител: Виктор Лучиянов - общински съветник

2. Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за периода  от 01 януари 2018 г. до  31 декември  2018 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Разглеждане на Заявление от Валери Алеков Борисов от гр. Балчик за
предоставяне на общински имот.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Издаване на Запис на заповед от община Балчик в полза на Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти", определена за Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, с адрес: град София, ул. Триадица № 2, обезпечаващ финансиране на авансово плащане по Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0100-С01 за проект „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла", сключен между Община Балчик и Министерство на труда и социалната политика.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общински съвет Балчик, за периода от 01.03.2019 г. до 30.06.2019 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Продажба чрез търг на ПИ № 66250.501.706 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 53120.501.91 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Определяне на представител на Община Балчик в извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Морски бриз-2000" АД, град Балчик и определяне начина на гласуване на проекто-решението.

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС Балчик

9. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

10. Разни

 

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.  

 

 

ИЛИЯН СТАНОЕВ,

Председател

на ОбС-Балчик