• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


На основание чл.35, ал. 1 от ЗОС; чл. 62, ал.1; чл.66, ал.7 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Заповед №792/05.07.2019. г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ, частна общинска собственост, представляваща:

1 (един) брой метална тръба спирално заварена, с диаметър ф 520 мм, дебелина 6 мм и дължина 16 м, при начална цена за една вещ /тръба/ - 1 001.60 лв. /хиляда и едни лев и шестдесет стотинки/, без ДДС .

Депозита за горе посочените вещи е в размер на 200.00 лв. за брой.

Търгът ще се проведе на 29.07.2019 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл."21 септември" № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 12.07.2019 г. до 26.07.2019 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик в срок до 15.30 ч. на 26.07.2019 г.

Заявление за участие, окомплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 26.07.2019 г. в Информационния център на Община Балчик.


За справки: тел. 0579 7-10-41 Караиванова, Денева