• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

   На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед № 716/25.06.2019г. на Кмета на Община Балчик,

 

I.ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на публично оповестен конкурс „Отдаване на част от общински имот - публична общинска собственост, представляващ част от имот ПИ №39459.25.599 по кадастрална карта на село Кранево за поставяне на един брой рекламно-информационен елемент.

II.Цел на конкурса: Отдаване под наем на част от общински имот - публична общинска собственост, находящ се в село Кранево,  представляващ част от ПИ № 39459.25.599 по кадастрална карта на село Кранево за поставяне на рекламно-информационен елемент с площ 2.00 кв.м

1.Начална годишна наемна цена: 97.50 лв. / деветдесет и седем лева и петдесет стотинки / без ДДС;

2.Срок на договора: 3 /три/ години;

3. До участие в публично оповестения конкурс  се допускат кандидати, които:

4.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;

4.2. да нямат публични задължения;

4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за поставяне на рекламно информационен елемент;

5.Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с ДДС, всеки работен ден от 04.07.2019г. до 14.30 часа на 18.07.2019г. от касата на ОбА - Балчик;

6.Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 18.07.2019г.;

7.Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15.30 на 18.07.2019г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6;

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакт - Андриана Иванова  гл.спец.наеми тел: 0579 7 10 54