• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано на 03.07.2019 г.

З А П О В Е Д

№ 676

Гр. Балчик 21.06.2019.г.

 

   На основание чл.44,ал.1,т.1,т.8 и ал.2 от ЗСМА, чл.93, ал.1, чл.94, ал.1 и чл.99б от Закона за гражданската регистрация,  във връзка с постъпело искане в Общинска администрация гр. Балчик с вх.№94-00-756/ 17.04.2019 г. от Петър Весков Бързаков, от с. Оброчище,  ул. „Бели брези" № 8, относно заличаване на регистрации по постоянен и настоящ адрес на лицата регистрирани на посочения адрес и като взех в предвид изложеното в протокол от 02.05.2019 г., съставен от длъжностни лица от комисия по чл.99а, ал.1 от ЗГР, определена със Заповед № 452 от 30.04.2019г.на Кмета на Община Балчик.

Н А Р Е Ж Д А М :


  1. Да се извърши дерегистрация по постоянен адрес на лицата както следва:

Станка Василева Петрова, ЕГН ********** от адрес с.Оброчище ул."Бели брези" №8

Виолета Георгиева Василева, ЕГН ********** от адрес с.Оброчище ул."Бели брези" №8

Огнян Василев Илиев, ЕГН ********** от адрес с.Оброчище, ул."Бели брези" №8

Георги Иванов Георгиев, ЕГН ********** от адрес с.Оброчище, ул."Бели брези" №8

Венелин Иванов Георгиев, ЕГН ********** от адрес с.Оброчище, ул."Бели брези" №8

Радостина Огнянова Василева, ЕГН ********** от адрес с.Оброчище, ул."Бели брези" №8

Васил Огнянов Василев, ЕГН ********** от адрес с.Оброчище, ул."Бели брези" №8

Анна Станкова Василева, ЕГН ********** от адрес с.Оброчище, ул."Бели брези" №8

 

2. Да се извърши дерегистрация  по настоящ адрес на следните лица:

Станка Василева Петрова, ЕГН ********** от адрес с.Оброчище ул."Бели брези" №8

Радостина Огнянова Василева,ЕГН ********** от адрес с.Оброчище ул."Бели брези" №8

Анна Станкова Василева, ЕГН ********** от адрес с.Оброчище ул."Бели брези" №8


На основание чл.61, ал.3 от АПК уведомлението да се извърши чрез поставяне на Заповедта на информационното табло в сградата на Община Балчик и интернет страницата на общината.

Настоящата заповед може да се обжалва  от заинтересованите лица пред Административен съд гр. Добрич в 14 дневен срок от съобщението й.

            Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Мариана Ангелова -Секретар на Община Балчик.

            Екземпляр от заповедта да се изпрати на ГД"ГРАО" чрез ТЗ"ГРАО" -Добрич за автоматично заличаване на адресната регистрация в регистъра на населението.

            На основание чл.92, ал.13 от ЗГР обжалването не спира изпълнението.

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик