• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Процедура BG05M9OP001-2.005 - Активно включване

Проектът на Община Балчик "Насърчаване достъпа до  заетост на  уязвимите групи от Община Балчик" включваше подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания, реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда и на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства.

Проектът бе свързан с предоставяне в дома на социалната услуга „личен асистент", на мотивационна и психологическа подкрепа и консултиране на предоставящите социални услуги, на психологическа подкрепа на потребителите на услугите, на здравно-консултативни услуги на целевата група, според индивидуалните потребности на хората с увреждане.

Проектът обхвана нуждаещи се лица, както от гр. Балчик, така и от селата на територията на община Балчик. Предвижданите дейности бяха съобразени с критериите и стандартите за социални услуги за деца и възрастни, които се прилагаха при подбор на крайните потребители.

Продължителността на проекта бе 22 месеца, със срок за предоставяне на социалните услуги 20 месеца.

В проекта бяха включени  22 неактивни или безработни участници и 22 участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги

Стойност на проекта  бе  316 451,82  лв. и се изпълни в периода от 19 април 2017 г. до 19 февруари 2019 г.