• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик ,  изм. и доп. с Решение 748/17.02.2011 г.; Решение  № 564 от 09.05.2019 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед  № 619/10.06.2019 г. на Кмета на Община Балчик.                                  

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, както следва:                                                                 

1.Незастроен  поземлен имот, УПИ ХХІ, кв. 35 по ПУП на село Соколово, община Балчик,  представляващ ПИ № 67951.501.819 по кадастралната карта на село Соколово  с площ 1 243.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 9 944.00 лева  /девет хиляди деветстотин четиридесет и четири лева/ без ДДС.

Търгът ще се проведе на 02.07.2019 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 17.06.2019 г. до 01.07.2019 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 01.07.2019 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  01.07.2019 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки : тел.  0579 7-10-41 Караиванова, Денева