• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 13 юни 2019 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Финансово подпомагане за издаване на книга.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Финансиране на участие в културно събитие в чужбина.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Освобождаване от такса за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация и технически паспорт на храм „Света Богородица Достойно Есть" с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на юридически лица с нестопанска цел за организиране на фестивали.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Предложение за финансова издръжка за нощувки, храна и транспортни разходи на общо 24 български полицейски служители и 8 служебни животни (коне) от други структури на МВР за месеците юли и август, както и издръжка по настаняването и изхранването на общо 8 румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик и кк „Албена".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на общински имот-публична общинска собственост - лекарски кабинет № 223 и манипулационни, находящ се в "МЦ І" ЕООД, ул."Златко Петков"№ 1.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Отдаване под наем чрез конкурс на терен от 30 кв.м., публична общинска собственост, представляващ ПИ № 02508.87.127.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Отдаване под наем чрез търг на терен от 21.00 кв.м., публична общинска собственост, представляващ ПИ № 02508.88.842.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Отдаване под наем чрез търг на част от имоти в с. Кранево, за поставяне на 7 бр. поставяеми обекти за извършване на търговска дейност

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Продажба чрез търг на движима вещ - метална тръба.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.229 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.230 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.289 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.290 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.288 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Предоставяне за управление на Център за социална образователна подкрепа „Академик Тодор Самодумов" с. Кранево на имуществото на центъра.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Прекратяване на съсобственост между община Балчик и „Екогруп" ЕООД гр. Добрич по отношение на ПИ № 39459.503.192 по кадастралната карта на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

19. Прекратяване на съсобственост между община Балчик и „Екогруп" ЕООД гр. Добрич по отношение на ПИ № 39459.503.44 по кадастралната карта на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

20. Разглеждане на заявление от Иван Петров Иванов за учредяване право на пристрояване и надстрояване на жилищна сграда в гр. Балчик, ул. „Волга" №31.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

21. Разглеждане на заявление от Валери Алеков Борисов от гр. Балчик за предоставяне на общински имот.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

22. Доклад за финансовото състояние на Търговските дружества за 2018 г., съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за публичните финанси.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

23. Годишен финансов отчет на "МБАЛ-Балчик" ЕООД за 2018 година.

Вносител: Гюнай Узун - член на ПКБФЕЕ

24. Годишен финансов отчет на "Кибела 2014" ЕАД за 2018 година.

Вносител: Атанас Атанасов - член на ПКБФЕЕ

25. Избиране на регистриран одитор за извършване на одиторски контрол на „Търговски център - Кранево" ЕАД за 2018 г.

Вносител: Стефка Анастасова - член на ПКБФЕЕ

26. Обсъждане на доклади на читалищата от община Балчик за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2018 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

27. Приемане на Програма за развитие на читалищните дейности в община Балчик за 2019 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

28. Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Балчик през 2020 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

29. Изпълнение на Договор за БФП РД-02-29-38/26.02.2019г., и №156725/28.12.2018г., за  проект „ Синергия на природата и културата-потециал за развитие  на Трансграничния регион", финансиран от Оперативна програма (ОП) - програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г., чрез поемане на дългосрочен  общински дълг с цел осигуряване на средства за собствен принос на Община Балчик и за мостово финансиране и сключване на договор за кредит с Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

30. Удължаване срока на Договор подписан между община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

31. Кандидатстване на Община Балчик с проект „Подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост  в Община Балчик" по Процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001-2.037 МИГ Балчик - Генерал Тошево - Мярка 19.2/2.2-2 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

32. Кандидатстване на Община Балчик с проект „Достъп до заетост за търсещите работа, неактивните и трайно безработните лица в Община Балчик" по Процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001-1.059 МИГ Балчик - Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

33. Определяне на представител на Община Балчик в редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „Морски бриз-2000" АД, град Балчик и определяне начина на гласуване на проекто-решенията.

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС - Балчик

34. Разни

 

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.  

 

 

ИЛИЯН СТАНОЕВ,

Председател

на ОбС-Балчик