Решение №ВА 4/П/ЕО/2019г."Промяна предназначението на горска територия, с цел отеждането и за "Ов"-вилно застояване", в поземлен имот № 02508.90.376 /номер по предходен план: 90.376/, с площ 0.500 дка, начин на трайно ползване - друг вид дървопроизводителна гора, м-т "Овчаровски плаж", в землището на град Балчик, с възложител Георги Стоянов, град Добрич

Прикачени файлове: