• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Р Е Ш Е Н И Е


№194

07.05.2019 г., град Добрич


В    И  М  Е  Т  О    Н  А   Н  А  Р  О  Д  А


Административен съд - Добрич, в публично заседание на двадесет и трети април две хиляди и деветнадесета година, І състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:  ТЕОДОРА МИЛЕВА

                     СИЛВИЯ САНДЕВА


при участието на секретаря СТОЙКА КОЛЕВА и прокурора при Окръжна прокуратура - Добрич, МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА, разгледа докладваното от председателя адм. дело № 180 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:


Производството е административно, по реда на Раздел ІІІ на Глава Х /чл. 185 и следв./ от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 191 от АПК.

Делото е образувано по жалба вх. № 760/ 05.03.2019 г. на Областния управител на област Добрич срещу Решение № 516 по Протокол № 35 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 21.02.2019 г., с което е прието повторно Решение № 503 по Протокол № 34/ 29.01.2019 г. на Общински съвет Балчик, като по същество е жалба срещу промените в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик, приети първоначално и повторно с цитираните решения.

Областният управител сочи, че с Решение № 503, на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ и чл. 11, ал. 1, предл. второ от Закона за нормативните актове /ЗНА/ Общински съвет Балчик приема изменения и допълнения в действащата Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик. В изпълнение на правомощията си е упражнил контрол върху това Решение и като е счел, че е прието незаконосъобразно, го е върнал за ново разглеждане. При повторното разглеждане Общинският съвет е приел Решение № 516, с което е потвърдил първоначалното Решение. Макар и да не е възпроизведен изричен диспозитив за повторно приемане, то Областният управител е счел, че от съдържанието и мотивите към Решението се налага недвусмислено изводът за повторно приемане. С оглед на това е подал настоящата жалба, с която по същество иска отмяна на приетите изменения и допълнения в Наредбата, приети с Решение № 503 на Общински съвет Балчик и повторно с Решение № 516 на ОбС Балчик, тъй като счита, че при приемането е допуснато неспазване на административнопроизводствените правила за издаване на нормативен акт, което опорочава акта до необходимост от неговата отмяна. Излага следните съображения, а именно, че:

Обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация са уредени със Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. В изпълнение на правомощията си по чл. 21 от ЗМСМА общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по - висока степен. Добавя, че уредбата, която дава общинската наредба, следва да уточнява и конкретизира законовите норми съобразно местните условия, но не може да е в противоречие със закона. Определя Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик като нормативен акт по смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните актове /ЗНА/. Възприема оспореното Решение като такова, представляващо частично изменение на подзаконов нормативен акт. В тази връзка указва, че редът за приемането, изменението, допълнението и отмяната на подзаконови нормативни актове на общинските съвети е уреден в Раздел Трети, Глава Пета, Дял Втори от АПК и ЗНА. Изтъква, че с чл. 80 от АПК е предвидено субсидиарно прилагане на ЗНА за неуредените от АПК въпроси. В тази връзка настоява, че:

При приемане на измененията в Наредбата за местните данъци не е спазено изискването на чл. 26, ал. 3 от ЗНА, на интернет страницата на общината да е публикувана предварителна оценка на въздействието по чл. 20 от ЗНА по отношение предложените изменения и допълнения на подзаконовия нормативен акт, а същевременно твърди, че такава няма как да е била публикувана, тъй като няма данни или твърдения такава частична предварителна оценка да е била извършена и тя да предхожда изработването на проекта съгласно изискванията на чл. 20, ал. 2 от ЗНА.

На следващо място твърди наличие на нарушение, свързано с разпоредбата на чл. 28, ал. 4 от ЗНА, съгласно която проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2 и предварителна оценка на въздействието, съгласно Глава Втора, а за проект на закон или кодекс - и справка по ал. 3, не се обсъжда от компетентния орган. С оглед на това сочи, че Общински съвет Балчик е приел изменение в Наредбата при горното нарушение, тъй като няма публикувана предварителна оценка на въздействието.

Счита, че макар и към проекта да е посочено, че има мотиви, то изложените такива не отговарят на всички изисквания относно тяхното съдържание, регламентирано в чл. 28, ал. 2 от ЗНА. В тази връзка се позовава на записаното в Докладната записка на Кмета на Община Балчик, като излага мнение, че основанията за измененията са лаконични и немотивирани, като с оглед обстоятелството, че промените в Наредбата са свързани най - вече с промяна в механизма на данъка на превозните средства, е следвало да бъде направена финансова обосновка във връзка с тази промяна и нейното отражение върху бюджета на Община Балчик.

С оглед така представените доводи, Областният управител сочи, че на основание чл. 45, ал. 4 ЗМСМА е върнал Решението за ново обсъждане, като е изпратил Заповед № АдК - 04 - 7/ 11.02.2019 г., получена на 12.02.2019 г. в Общинския съвет. /л. 12 - 16/.

На 21.02.2019 г. Общински съвет Балчик е приел Решение № 516 със следния текст:

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Заповед № АдК - 04 - 07 от 11.02.2019 г. на Областен управител на област Добрич, Общински съвет Балчик не отменя Решение № 503 по Протокол № 34 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 29.01.2019 г.

В залата са присъствали 19 общински съветници, като за отмяна на първоначалното Решение са гласували 0 общински съветници, „против" - 8, „въздържали се" - 1. Предвид обстоятелството, че не е отменено върнатото за ново обсъждане Решение, Областният управител е сезирал съда, като е образувано настоящото производство.

В съдебно заседание, жалбоподателят, редовно призован, не се явява, представлява се от старши юрисконсулт в Дирекция „АПОФУС" в Областна администрация - Добрич, Р.Б., редовно упълномощена, която поддържа оспорването, по съображенията, изложени в жалбата. Моли да бъдат присъдени и направените разноски по делото, възлизащи на 20 лева, за публикуване на оспорването в "Държавен вестник", включително юрисконсултско възнаграждение, претендирано в размер от 200 лв.

Ответникът - Общински съвет Балчик, редовно призован за съдебното заседание, се представлява от адв. Г.Д., ДАК, която оспорва жалбата и я намира за неоснователна. Излага становище, че изискването за предварителна оценка не засяга подзаконовите нормативни актове, които се приемат от общинските съвети. Твърди, че са публикувани на сайта на Общината и очакваните резултати от промяната. Поддържа изцяло представения по делото от ответника Писмен отговор /л. 36 - 38/, който съдържа доводи само по отношение доводите на жалбоподателя за необходимост от предварителна оценка.

Представителят на Окръжна прокуратура - Добрич дава заключение, че оспорването е частично основателно. Счита съображението за необходимост от предварителна оценка на въздействието за неоснователно, но същевременно счита, че проектът е бил внесен за обсъждане, без да съдържа всички изискуеми реквизити на чл. 20, ал. 2 от ЗНА.  Допълва, че мотивите на оспорения акт не съдържат информацията по чл. 28, ал. 2, т. 4 от ЗНА за очакваните финансови резултати. Сочи, че предвиденото в чл. 28, ал. 2 от ЗНА съдържание не е самоцелно, а е инструмент и гаранция за спазване на основните принципи при изработване проекти на нормативни актове за обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Счита, че неизпълнението на задължението  по чл. 28, ал. 2, т. 4 от ЗНА води до нарушение на посочените принципи, което представлява съществено процесуално нарушение, опорочаващо издадения нормативен акт.

Административен съд - Добрич, като прецени заявените в жалбата на Областния управител на област Добрич доводи и съображения и въз основа на събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

С Докладна записка /ДЗ/, внесена в Общински съвет Балчик на 21.01.2019 г. /л. 87 - л. 90/, Кметът на Община Балчик предлага приемане на промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Балчик.

В ДЗ е посочено, че предложените промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик са наложени от измененията на ЗМДТ, обнародвани в  Държавен вестник брой 98 от 27.11.2018 г., в сила от 01.01.2019 г. Отразено е, че е постъпило предложение от Диляна Димова с вх. № 94 - 00 - 5/ 03.01.2019 г. /л. 66/

В причини за промените е описано, че те имат за цел актуализация на подзаконовия нормативен акт във връзка с измененията на ЗМДТ. Допълнено е какви изменения са предвидени в ЗМДТ и на база какви компоненти ще се определя данъкът на превозните средства, като е посочено, че законодателят променя изцяло концепцията и механизма на определяне на местния данък върху превозни средства, както и че са предложени минимални стойности на данъка в зависимост от мощността на двигателя за имуществения компонент и минимални стойности за определяне на екологична категория на автомобила. Посочено е и каква е промяната относно недвижимите имоти, като е записано, че по същество не се въвежда нов ред на облагане.

Целите, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба, са предприемане на законосъобразни действия за актуализиране на подзаконовата уредба и прилагане на закона.

Отразено е, че не са необходими допълнителни финансови средства за прилагането на новата Наредба.

Очакваните резултати от приемането на тази Наредба са преразпределение на данъчната тежест  по отношение на данък превозно средство в увеличение за старите автомобили с ниска екологична категория и в намаление за новите с екологична категория с и над „Евро 4".

По отношение съответствието с Европейското законодателство е отбелязано, че проектът за Наредба е в унисон със същото.

От приложената по делото разпечатка на интернет страницата на Община Балчик е видно, че проектът е публикуван на 18.12.2018 г. /л. 60/

От приложената по делото Покана за заседание на Общински съвет Балчик, насрочено за 29.01.2019 г., се установява, че изменението на Наредбата за местните данъци е включено под точка втора на Дневния ред. /л. 58/

На 25.01.2019 г. проектът за промени в Наредбата за определяне на местните данъци е обсъден на заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове и е подкрепен от членовете на ПК./л. 85 - 86/

На 29.01.2019 г. е проведено заседание на Общински съвет Балчик, на което са присъствали 20 общински съветници, като е отсъствал един. Докладната записка относно приемане промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик е разгледана като точка втора от Дневния ред, като е докладвана от Кмета на Община Балчик Николай Ангелов. Последният е представил проекта така, както е направен. Въпроси към вносителя не са отразени. От Протокола и поименен списък към него /л. 80/ се вижда, че „за" са гласували 20 общински съветници, „против" - 0, „въздържали се" - 0, при което са приети  изменения и допълнения в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Балчик по начина, по който е направен първоначалният проект, както следва:  

§1

В чл.7 се правят следните изменения и допълнения:

Ал.1 се изменя така:

С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

Създава се нова ал.5

За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията собственикът уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.

Създава се нова ал.6

/В сила от 01.01.2020 г./ Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ от възложителя на строежа след завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите.

Създава се нова ал.7

Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети от тази глава.

Създава се нова ал.8

За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на ползване в срока по ал. 5 предприятията подават информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.

Създава се нова ал.9

При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 5.

Създава се нова ал.10

При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 5 се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ. В случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 5 от наследниците или заветниците, след изтичането на срока по чл. 32 от ЗМДТ служителят по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.

Създава се нова ал.11

Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.

Създава се нова ал.12

Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството й на възложител по Закона за устройство на територията. Служител от общинската администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите характеристики на имота.

Създава се нова ал.13

За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени.

Създава се нова ал.14

При прехвърляне на собствеността на имота или при учредяване на ограничено вещно право на ползване приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя.

Създава се нова ал.15

Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Създава се нова ал.16

Органите, издаващи документите по ал. 15, предоставят служебно по един екземпляр от тях на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издаването им.

Създава се нова ал.17

Данъкът по ал. 13 се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно - в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.

Създава се нова ал.18

Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител - за строежите от пета категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от съставянето му.

Създава се нова ал.19

Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда на чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Обстоятелствата по ал. 17 се установяват с констативен акт, съставен от служители на общината. Актът се съобщава на данъчно задълженото лице, което може да оспори констатациите в акта в 7-дневен срок от уведомяването.

Създава се нова ал.20

Служителят на общинската администрация проверява подадените декларации. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда - и чрез измерване на имота от техническите органи и предоставената служебно информация по ал. 16, 18 и 19 и чл. 37, ал.6.

Създава се нова ал.21

Данъкът се определя от служител на общинската администрация по местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на данъчно задълженото лице или на негов законен представител.

§2

В чл.19 се създава нова ал.3

В случай, че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 15, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.

§3

В чл.30  се създава нова ал.2:

На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по ал. 1, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник или заветник.

§4

В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:

Досегашната ал. 3 се отменя

Досегашната ал. 4 става ал. 3

Създава се нова ал.4

Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че са платени данъците по тази глава за имуществото, което е предмет на сделката или действието.

Създава се нова ал.5

В случаите на ал. 4 установяването от нотариуса на платения данък върху превозното средство - предмет на сделката, се извършва със:

1. проверка чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ при посредничеството на информационната система на Министерството на вътрешните работи, или със

2. предоставяне на издаден или заверен от общината документ, при условие че съответната община не е осигурила непрекъснат автоматизиран обмен по т. 1.

Създава се нова ал. 6

Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти. Банките, застрахователните и другите търговски дружества, както и всички други лица, които са влогодържатели или длъжници по ценни книги, пари или друго имущество, което влиза в едно наследство, за което знаят че е открито, са длъжни преди плащането, предаването или прехвърлянето на това имущество да изпратят опис на имуществото на общината по местооткриване на наследството.

Създава се нова ал. 7

Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства, като предоставят информация за размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 от ЗМДТ и основата, върху която е определен.

Създава се нова ал. 8

Органите на Министерството на вътрешните работи предоставят по електронен път на Министерството на финансите данни от регистъра на пътните превозни средства. Редът, обхватът и периодичността на предоставянето на данните се уреждат със съвместен акт на министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.

Създава се нова ал. 9

Срокът по ал. 6 започва да тече от деня, следващ вписването.

Създава се нова ал. 10

В едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 6 служителят в общинската администрация определя годишния данък за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижимите имоти въз основа на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по този раздел, и уведомява данъчно задължените лица.

§5

В чл. 40, ал.3 се правят следните изменения:

т. 5 се отменя

§6

В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:

Ал. 1 се изменя така:

За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК x ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW x Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен от общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2, както следва:

а) до 55 kW включително - 0,34 за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително - 0,54 за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително - 1,10 за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,23 за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително - 1,60 за 1 kW;

е) над 245 kW - 2,10 за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

Брой на годините от годината                                                      Коефициент

на производство,

включително годината на производство                        

Над 20 години                                                                                             1,1

Над 15 до 20 години включително                                                           1

Над 10 до 15 години включително                                                           1,3

Над 5 до 10 години включително                                                 1,5

До 5 години включително                                                                         2,3

2. екологичният компонент е определен в зависимост от екологичната категория на автомобила с наредбата по чл. 1, ал. 2, както следва:

Екологична категория                                                                    Коефициент

без екологична категория,

с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2"                                1,10

"Евро 3"                                                                                                        1,00

"Евро 4"                                                                                                        0,80

"Евро 5"                                                                                                        0,60

"Евро 6" и "ЕЕV"                                                                                          0,40

Ал.2 се изменя така:

Данъка за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т е в размер, както следва:

1. товарно ремарке - 10,00 лв.

2. къмпинг ремарке - 20,00 лв.

Ал.6 се изменя така:

Данъка за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, е в размер 20,00 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.

Ал. 8 се изменя така:

Данъка за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 80,00 лв.

Ал. 9 се изменя така:

Данъка за автокранове с товароподемност над 40 тона е в размер от 100 лв.

Ал. 12 се изменя така:

Данъка за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 е в размер от 50,00 лв.

Създава се нова ал. 13

Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.

§7

В чл.44 се правят следните изменения и допълнения:

Към ал.1. се създава нова т.5

Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.

Ал. 3 се изменя така:

За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. В случаите на обявено за издирване превозно средство регистрацията се прекратява след подадено писмено заявление от собственика в съответното звено "Пътна полиция" по месторегистрация на превозното средство. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектоване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектоване.

Създава се нова ал.4

Алинея 3 не се прилага и данъкът се дължи за превозни средства, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата, и за превозните средства със служебно прекратена регистрация поради това, че са с табели с регистрационен номер, които не отговарят на изискванията на българските държавни стандарти - БДС 15980 и БДС ISO 7591.

§8

Чл.45 се правят следните изменения:

Ал. 1 се изменя така:

За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" - с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 3 от ЗМДТ данък.

Ал. 2 се изменя така:

За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.

Ал. 4 се изменя така:

Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.

§9

В чл.46, ал. 3 се изменя така:

Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява със:

1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и:

а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ, или

б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или

2. представяне на издаден или заверен от общината документ.

§10

В чл. 47 се изменя така:

Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ - в приход на общината по регистрация на превозното средство.

С писмо изх. № 3/ 29.01.2019 г. от Община Балчик /л. 17/ е изпратено на Областна администрация - Добрич препис - извлечение от Протокол № 34 от 29.01.2019 г. от проведеното заседание на Общински съвет Балчик, ведно с всички материали, касаещи Дневния ред на заседанието и приетите решения.

Писмото е регистрирано в Областна администрация Добрич с вх. № АдК - 01 - 6/ 06.02.2019 г. 

Със Заповед № АдК - 04 - 7 от 11.02.2019 г. на Областния управител на област Добрич /л. 14 - 16/, т.е. на петия ден след получаването на Протокола с Решение № 503 от 29.01.2019 г. от проведеното заседание на Общински съвет Балчик, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМЗСМА, е върнато за ново обсъждане изменението и допълнението на Наредбата за определяне размера на местните данъци  на територията на община Балчик, като в мотивите към Заповедта е прието, че при приемането на промените в Наредбата са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и са изложени съображения, идентични с тези, изложени в жалбата на Областния управител на област Добрич, по която е образувано настоящото производство. Така издадената Заповед е изпратена на председателя на Общински съвет Балчик, като видно от известие за доставяне, е получена на 12.02.2019 г. /л. 13/

По този повод в Общински съвет Балчик е внесено Предложение от Председателя на Общинския съвет, с вх. № 60 от 13.02.2019 год. /л. 53/, относно отмяна на Решение № 503 по Протокол № 34 от 29.01.2019 г. на Общински съвет Балчик с текст на проекта за Решение:

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; Заповед АдК - 04 - от 11.02.2019 година на Областен управител на Област Добрич, общински съвет Балчик отменя Решение № 503 по протокол № 34 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 29.01.2019 г.

На 18.02.2019 г. е проведено заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове /л. 52/, на което като точка втора от Дневния ред е разгледано Предложението за отмяна на Решение № 503. С 5 гласа „за" ПК е приела Решение, с което подкрепя предложението за отмяна  на Решение № 503.

На 21.02.2019 г. е проведено заседание на Общински съвет Балчик, на което под точка втора е включено за разглеждане Предложението за отмяна на Решение № 503. /л. 42/ Видно от Протокол № 35 от проведеното на 21.02.2019 г. заседание на Общинския съвет /л. 44 - 51/, Предложението за отмяна е докладвано от Председателя на ОбС Балчик, като същият е изразил становище, че искането на Областния управител за отмяна е единствено и само поради липсата на предварителна оценка за въздействието на промените, като е споделил, че такава не се изисква от общинските съвети при приемане на подзаконови нормативни актове. Направени са изказвания от общински съветници, несъгласни с исканата отмяна, като е изразено мнение, че с процесните изменения се привежда Наредбата в съответствие със закона, а предвидените ставки са минимални, поради което няма нужда от преценка за въздействието. Изказване е направил и Кметът на Община Балчик, който е заявил надеждата си, че няма да се отменя първоначално приетото Решение. Така за отмяната на върнатото за ново обсъждане Решение № 503 „за" са гласували - 0; „против" - 8 и „въздържали се" - 11, с оглед на което е формулирано Решение № 516, че Решение № 503 не се отменя.  

С писмо изх. № 10/ 22.02.2019 г. на Областен управител на Област Добрич е изпратен препис от Протокол № 35 от 21.02.2019 г., ведно с препис - извлечение на взетите по него Решения и материалите към тях. Последните са получени в Областна администрация на 27.02.2019 г. /л. 6/

На основание чл. 45, ал. 11 от ЗМСМА Областният управител е подал настоящата жалба на 05.03.2019 г., с която обжалва промените в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик, приети с Решение № 503, и повторно приети с Решение № 516.  /л. 2 - 4/

Предвид така установената фактическа обстановка и след служебна проверка на основание чл. 168, във връзка с чл. 146 от АПК, съдът намира от правна страна следното:

Предмет на оспорване с жалбата на Областния управител на Област Добрич е подзаконов нормативен акт. Съгласно чл. 185, ал. 2, във връзка с ал. 1 от АПК, подзаконовите нормативни актове могат да се оспорват пред съд, като съгласно разпоредбата на чл. 186, ал. 1 от АПК правото на оспорване на подзаконов нормативен акт принадлежи на гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения, а в съответствие с разпоредбата на чл. 187, ал. 1 от АПК, подзаконовите нормативни актове могат да бъдат оспорени без ограничение във времето. В случая се касае за жалба на Областния управител, който разполага с правомощие да оспорва пред съответния административен съд решенията на общинските съвети относно тяхната законосъобразност. Това държавновластническо правомощие е делегирано със закон, съдържа се в нормите на чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА и на чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията и е спрямо всички актове на общинските съвети и кметове на общини, без значение на вида и действието им. За упражняването на това правомощие от Областния управител не се изисква наличие на пряк и непосредствен правен интерес. Достатъчно е  наличието на акт, приет от орган на местното самоуправление, съответно установено нарушение на закона. Правомощието на Областния управител да упражнява контрол за законосъобразност на всички видове решения на общинските съвети, е различно от това на заинтересованите страни, засегнати от тези актове. Това правомощие е израз на държавната власт, осъществявана по места от Областния управител с цел осигуряване на законност на решенията на местната власт. С оглед изложеното съдът намира, че жалбата е допустима и следва да бъде разгледана по същество.

Разгледана по същество, жалбата е основателна, макар и не по всички, изложени в нея съображения:

Промените на подзаконовия нормативен акт са приети от компетентен орган - Общински съвет Балчик. Материалната компетентност на органа е нормативно уредена в чл. 141, ал. 3 от Конституцията на РБ, съгласно който общинският съвет определя размера на местните данъци при условия, по ред и в границите, установени със закон. Съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, общинският съвет определя с наредба размера на данъците при условията и в границите, определени с този закон, като, съобразно разпоредбата на чл. 76, ал. 3 от АПК, има процесуалноправна компетентност в изпълнение на правомощията си, да издава нормативни актове, с които да урежда, съобразно с нормативните актове от по-висока степен, обществени отношения с местно значение на територията на община Балчик, респ. да изменя и допълва такива подзаконови нормативни актове. Измененията и допълненията на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Балчик са приети в съответствие с правомощията на Общинския съвет, регламентирани в чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, като съгласно нормата на ал. 2 от чл. 21, в изпълнение на правомощията си по ал. 1, Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения, от което следва, че същият има правомощие да изменя или допълва същите.

На следващо място, промените в акта, предмет на оспорването, са приети в установената писмена форма, при надлежно отбелязване на правните основания за приемането им и при наличие на законоустановения по ЗМСМА кворум, съобразно изискването на чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, като Решение № 503 от 29.01.2019 г. за приемане на процесните промени е гласувано с пълно мнозинство на присъствалите 20 общински съветници от общ състав на общинските съветници 21, съответно и Решение № 516 от 21.02.2019 г., с което е отхвърлено Предложението за отмяна на Решение № 503, което по същество представлява повторно приемане на същото, е прието също с мнозинство от общ брой 19 съветници, като част от тях са гласували против отмяната, а друга част са се въздържали. 

В случая на страницата на Община Балчик е качена в pdf файл Предварителна оценка на въздействието. Файлът е качен 2019 г. Разгледан по същество, макар и именован „предварителна оценка", документът представлява преповтаряне на проекта за промени.  В този смисъл наличната на сайта на Община Балчик Предварителна оценка по отношение проекта за промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик не изпълнява изискванията на закона. Настоящият състав счита обаче за неоснователно възражението на жалбоподателя за необходимост от предварителна оценка на въздействието, съгласно нормата на чл. 20 от ЗНА. По начина, по който законодателят е формулирал изискването за изготвяне на предварителна оценка на въздействието, то това изискване, съобразно чл. 20, ал. 2 от ЗНА, е с адресат Министерски съвет, тъй като „извършването на частична предварителна оценка на въздействието предхожда изработването на всеки проект на закон, кодекс и подзаконов нормативен акт на Министерския съвет." Същевременно с чл. 20, ал. 3 ЗНА е предвидено, че  цялостна предварителна оценка на въздействието се извършва при:

1. изработване на нови закони и кодекси;

2. изработване на проекти на нормативни актове, за които оценката по ал. 2 е показала, че може да се очакват значителни последици.

Изводът е, че спрямо подзаконов нормативен акт, приеман от общинските съвети, такова изискване няма поставено, като с разпоредбата на чл. 20, ал. 4 от ЗНА преценката е предоставена на съставителя на акта.

При извършената проверка за съответствие на оспорения акт с останалите изисквания на ЗНА, съобразявайки наведените доводи от жалбоподателя и проверявайки служебно акта, съдът в настоящия състав констатира, че процесните промени са гласувани и приети от Общински съвет Балчик при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила по изработването и приемането им, регламентирани в Глава ІІІ на Закона за нормативните актове /ЗНА/ и по -конкретно на разпоредбите на чл. 26 и на чл. 28 от същия закон, приложим субсидиарно по силата на препращащата норма на чл. 80 от АПК. Това е така, защото:

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от ЗНА, изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗНА изисква в процеса по изработване на проект на нормативен акт да се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица, а ал. 3 на чл. 26 от ЗНА налага преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта да го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието по чл. 20 /необходимостта от последното беше вече обсъдено/, както и че когато съставителят на проекта е орган на местното самоуправление, публикуването се извършва на интернет страницата на съответната община и/или общински съвет.

На следващо място, разпоредбата на чл. 28, ал. 1 ЗНА регламентира, че проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него и предварителната оценка на въздействието по чл. 20, се внася за обсъждане и приемане от компетентния орган, като съгласно, ал. 2 на същия текст, мотивите, съответно докладът, съдържат: 1. причините, които налагат приемането; 2. целите, които се поставят; 3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; 4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; 5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

В конкретния случай изискването за публикуване на проекта на интернет страницата на Общината е изпълнено, вкл. е спазен и срокът, в който тази публикация следва да е на сайта на съответната община.

Мотивите не изпълняват обаче изискването на законодателя. Основателно е възражението на жалбоподателя, че същите са лаконични. В точка първа за мотиви е записано единствено и само, че са в съответствие с чл. 28, ал. 2 от ЗНА. Допустимо е мотивите на един административен акт да бъдат изложени и в друг официален документ, изхождащ от същия или помощен на него административен орган, но в случая не се откриват мотиви и сред материалите по подготовка за приемане на промените. Мотивите следва да сочат какви фактически констатации е направил административният орган при издаването на акта и въз основа на какви доказателства. В случая проектът за промени в Наредбата следва да посочва фактите и доказателствата, въз основа на които е формулиран. Изискването за мотивировка, изведена от конкретни доказателства, представлява една от гаранциите за законосъобразност на акта, които законът е установил за защита на правата на страните в административното производство, в случая на гражданите на съответната община. Тази гаранция се проявява в две насоки: с излагане на мотиви се довеждат до знанието на страните съображенията, по които административният орган е издал административния акт, което подпомага страните в избора им на защита (в случая участие чрез предложения и възражения в хода на административното производство), а от друга страна, улеснява контрола върху законосъобразността и правилността на акта, който се обжалва. В случая липсват изложени такива мотиви, които да дадат възможност на съда да прецени законосъобразността на акта.

Като причини е посочено, че това са измененията в ЗМДТ, като е добавено, че законодателят променя изцяло концепцията и механизма на определяне на местния данък върху превозни средства, въвежда два нови компонента на годишния данък - имуществен и екологичен. Посочено е, че с проекта за изменение са предложени минимални стойности на данъка в зависимост от мощността на двигателя за имуществения  компонент и минимални стойности за определяне на екологична категория на автомобила.

Като цел на измененията и допълненията отново е указано, че  се цели предприемане на законосъобразни действия за актуализиране на подзаконовата уредба и прилагане на закона.

Очакваните резултати са преразпределяне на данъчната тежест по отношение на данък превозно средство в увеличение за старите автомобили с ниска екологична категория и в намаление за новите с екологична категория със и над "Евро 4".

Изложеното сочи на липса на икономическа обосновка за приетите размери, като в този смисъл е налице нарушение на чл. 28, ал. 2, т. 4 от ЗНА. Липсата на икономическа обосновка, примерно колко превозни средства са регистрирани към датата на изготвяне на проекта на територията на общината, колко от тях са на физически лица и колко на юридически, какъв е икономическият статус на физическите /среден доход на година/ и съответно юридическите лица, колко от тях са се издължили до края на годината и как по начина, по който е приет размерът, ще се допринесе за техните възможности да заплащат своите местни данъци и какъв размер очаквани приходи се предвиждат при приемане на съответния размер, както и как тези приходи ще допринесат за развитието на бюджета на Общината и за подобряване на инфраструктурата на съответната територия, е довела до един незаконосъобразен акт.

Проектът е за минималния по закона имуществен и екологичен коефициент. Как по този начин са защитени интересите на общината, не е ясно. Същевременно в чл. 41, ал. 12 от Наредбата е приет размер от 50 лв., при предвиден по чл. 55, ал. 12 от ЗМДТ размер в диапазон от 30 - 150 лв. за данък моторни шейни и четириколесни превозни средства. Защо е приет точно такъв размер, а не друг, липсва икономическа обосновка. По същия начин липсва яснота защо примерно в чл. 41, ал. 4 от проекта за промени на Наредбата е приет среден размер на данъка. С чл. 45, ал. 1 от промените е прието, че за мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" - с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 3 от ЗМДТ данък, но определения по чл. 55, ал. 3 данък е вариращ, поради което сторена по този начин препратката създава неяснота за конкретния размер данък, който е предвиден. Справка с действащата Наредба показва, че в тази част няма изменения, но е следвало препратката да е към неизменените разпоредби от Наредбата, а не към закона, за да има яснота. Същевременно при изменението на чл. 45, ал. 2 подходът е друг и препратката е към норми от действащата Наредба, макар и изрично да не е указан пък актът, от който са членовете, към които се препраща.

По отношение недвижимите имоти е налице просто преписване на ЗМДТ.

Стореният по - горе анализ сочи, че приемането на промените в Наредбата е в противоречие с принципите, разписани в чл. 26, ал. 1 от ЗНА. Формално в ДЗ има точки „Причини и мотиви", но тяхното съдържание е бланкетно и не е достатъчно, за да се приеме, че изпълняват ролята на фактически основания, послужили за приемането на конкретния подзаконов нормативен акт. Целите и очакваните резултати въобще не изпълняват изискванията на закона, като по никакъв начин не допринасят за по - голяма яснота, публичност и откритост при определяне на местните данъци.

 Освен това не е налице реално участие на гражданите, тъй като в самата Докладна записка е посочено, че се очакват становища и предложения. Липсва обаче покана, съобразно изискванията на чл. 26, ал. 2 от ЗНА, за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица. Не се твърди провеждането на такива, а и няма доказателства в тази насока. Съществува едно единствено Предложение от Диляна Димова /л. 66/, по отношение на което в сайта на Общината е качена Обосновка за неприемане, която пък е непълна и неясна. В този смисъл е нарушен и принципът за публичност и откритост.

В тази връзка, съдът намира за напълно основателно и съображението, изложено в жалбата, че е налице нарушение и на чл. 28, ал. 4 от ЗНА, тъй като, едва след като се изпълнят всички относими към приемания нормативен акт изисквания, респ. към проекта за изменение и допълнение на същия, проектът се внася за гласуване от компетентния орган, но в случая, предложените от Кмета на община Балчик промени на Наредбата са били гласувани и приети, без посочените по - горе изисквания да са били изпълнени, като неизпълнението на тези императивни изисквания представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила и обуславя незаконосъобразност на оспорените промени като подзаконов нормативен акт.

При повторното приемане въобще не са обсъдени всички доводи  от Заповедта на Областния управител, а е подходено формално, като е гласуван отказ да бъде отменено Решение № 503.

Предвид изложеното, жалбата следва да бъде уважена, а оспорените промени в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Балчик следва да бъдат отменени поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила при изработването на проекта за промени на процесната Наредба, при внасянето му за разглеждане от компетентния орган и при гласуването и приемането му, което е самостоятелно и достатъчно основание по смисъла на чл. 146, т. 3 от АПК за отмяната на тези промени на Наредбата.

При този изход на спора, съдът следва да присъди в полза на жалбоподателя сторените по делото разноски за обнародване на оспорването в Държавен вестник и съдебно - деловодни разноски за юрисконсултско възнаграждение, като за обнародването сумата е в размер на 20 лв. /двадесет лева/, а за юрисконсултско възнаграждение следва да бъде определен размер от 100 лв. предвид предмета на спора и решаването му в едно съдебно заседание.

С оглед горното и на основание чл. 193, ал. 1, предл. второ, във връзка с чл. 191 от АПК, Административен съд - Добрич, Първи състав


Р Е Ш И:


ОТМЕНЯ по жалба вх. № 760/ 05.03.2019 г. на Областния управител на област Добрич промените на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик, приети с Решение № 503 по Протокол № 34 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 29.01.2019 г., повторно прието с Решение № 516 по Протокол № 35 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 21.02.2019 г.

ОСЪЖДА Общински съвет Балчик да заплати на Областна администрация Добрич, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 120.00 лв. /сто и двадесет лева/ общо.

Препис от решението, на основание чл. 138, ал. 1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесетдневен срок от съобщаването или връчването му на страните.

Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.