• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ОБЩИНА БАЛЧИК

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА

2019 ГОДИНА

Годишният план за младежта в Община  Балчик определя стратегическите цели на работата и дейностите за младите хора, планира младежката политика на местно ниво и се разработва в съответствие с чл. 15 от Закона за младежта и Националната стратегия за младежта 2010-2020 година. Младежката политика цели подобряване качеството на живот на младите хора от Община Балчик и на условията за успех на всеки от тях, чрез устойчиви механизми за инвестиране в младежта за мобилизиране потенциала й като значим социален капитал.

 Общинският план, като документ за изпълнение на националната политика за младите хора е насочен към насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение.

Специфичните цели за провеждане на общинската политика за младежта са:

1.      Информационни и консултантски услуги в подкрепа на личностното, общественото и кариерното развитие на младежта.

2.      Дейности, насочени към подкрепа на младежите за успешната им трудова и житейска реализация.

3.      Дейности за организация на свободното време.

4.      Насърчаване на неформалното обучение.

5.      Дейности в подкрепа на младежкото доброволчество.

6.      Дейности за задържане и връщане на младежите на територията на Общината.

            Основните принципи за постигане на целите са посочени в Национална стратегия за младежта 2010-2020 г, които ще се използват в реализирането на дейностите в настоящата програма:

- Реализирането на  дейностите изискват съвместни усилия на всички отговорни субекти;

- Постигнатите резултати да се базират на съчетаване на обществената активност с общинската и държавната политика за младежта;

            - При работа с младите хора да се прилагат европейски принципи, норми и стандарти;

- Организирането и изпълнението на дейностите да е съобразено с действащата нормативна уредба.

            Средствата за реализиране на плана се осигуряват в рамките на бюджета на общината, средства от проекти и дарения.

Общинска администрация си сътрудничи с териториалните структури на централни държавни органи и гарантират участието на младите хора при формулирането, изпълнението и отчитането на общинските политики за развитие на младежта.

1.Анализ на предизвикателствата пред младежта в община Балчик

Разположението на Община Балчик в Североизточна България и границата й с Черно море се оценява като благоприятно  от гледна точка на възможностите за нейното икономическо развитие. В общината са включени 21 населени места / 1 град и 20 села/ с население общо 21830 души. През последните години миграцията на населението в други населени места и в чужбина с цел работа бележи постоянство с изразена тенденция на покачване. Икономиката на общината се определя от отраслите: туризъм, селско стопанство, търговия и услуги.

За младежите, които са отпаднали от образованието, нямат придобита степен на професионална квалификация, възможностите им за  задържане на пазара на труда са ограничени.

Основната характеристика на младежката общност в община Балчик, както и предизвикателствата пред нея, не са по-различни от тези на младежите в национален мащаб. Характеристиката и дефинирането на предизвикателствата, изтъкнати в Националната стратегия, са присъщи и определящи поведението и житейската ориентация на младежите и от нашата община. Стремежът към независимост и самореализация е доминираща черта сред младите хора в общината ни. През последните години се наблюдава засилване на желанието за емиграция особено сред по-ниско образованата част. Високообразованите млади хора от общината не правят изключение от общата за страната тенденция да търсят реализация в големите градове на България, а част от тях и в чужбина. Част от младите хора над 18 години проявяват интерес към временна трудова миграция в чужбина, те са преди всичко със средно образование и/ или без трудова квалификация.

Основните теми и широкият обхват на проблемите, които засягат младите хора, налага прилагането на интегриран многосекторен подход в изпълнението на плана, като Общината осъществява тясно сътрудничество с други сектори - образование, трудова заетост, социално включване, равнопоставеност на половете, здравеопазване, конкурентоспособност и др.


ДЕЙНОСТИ ПО ПРИОРИТЕТИ

Приоритет 1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора.

Стратегическа цел 1:  Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествен живот и професионална реализация на младите хора в община Балчик.

-         Д 1: Използване на разнообразните програми и проекти на национално ниво за разкриване на нови работни места и кариерно развитие на младите хора;

-         Д 2: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, стимулиращи икономическата активност на младите хора;

-         Д 3: Публикуване на сайта на Община Балчик на информация за национални и европейски програми, даващи възможност за обучение, стажуване и мобилност на младите хора;

Дата

Инициатива

Бюджет

Организатор

Март-април

Срещи с представители на средни училища за професионално насочване на седмокласниците.

Не

Училищата

Април

Състезание по информационни технологии

Бюджет ЦПЛР-ОДК

ЦПЛР-ОДК

Май

Кулинарно състезание между професионалните паралелки в средните училища

Дарители

Община Балчик

Инер Уил

СУ „Хр. Ботев",

СУ „Хр. Смирненски"

Април - юни

Провеждане на срещи и сключване на договори  между училищата и работодателски организации за провеждане на дуално обучение и практика в реална среда

Делегирани бюджети

Училищата

Април-май

Посещение на 12-класници във висши училища от съседни области - Варна, Шумен и др.

Не

Дредните училища

 

Приоритет 2. Насърчаване здравословен начин на живот.

Специфична цел 1: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора;

Специфична цел 2:  Осигуряване на възможности за здравословен начин на живот и превенция на негативни социални явления;

Дата

Инициатива

Бюджет

Организатор

Февруари - март

Общински ученически игри

Общински бюджет

Община Балчик

Февруари - октомври

Информационни кампании, дискусии, лектории и др. за „Месец на трезвеността", „Ден без тютюнев дим", Ден на розовата фланелка и др.

Не

Училища

РЗИ

20-30 март

Кампания в училищата с участие на родители, на тема ,,Превенция на зависимости, сексуално поведение и здравословен начин на живот";

Дарители

Община Балчик

Инер Уил БалчикАприл

Тренинг - обучение на млади хора и общински състезания ,,Оказване на първа медицинска помощ" и ,,Поведение при бедствия и аварии", „Млад огнеборец"

Общински бюджет

Здравни специалисти в училищата

БЧК

РСПАБ

17 май Ден на спорта

Организиране на спортен празник - различни спортни занимания и привличане на голям брой млади хора от общината под мотото „Заедно в спорта - против агресията"

Общински бюджет

Училища, ЦПЛР-ОДК

22 май

Традиционен общински крос „Не на дрогата"

Общински бюджет

Дарители

Община Балчик

Ротари клуб Балчик

Юни         

Градско спортно състезание за 5 и 6 клас с мото „Има и друг път"

Дарители

Община Балчик

Инер Уил

Юли

Международен Зумба фестивал

ОБ

Община Балик

Август

Плувен маратон „Балчик"

ОБ

Община Балчик

22 октомври - Международен ден без насилие

Лектория  и дискусия за противодействие на агресията

Общински бюджет

ЦПЛР-ОДК

Ноември

Общински футболен турнир

Общински бюджет

ФК „Черноморец"

1 декември- Световен ден за борба със СПИН

Информационна кампания; презентации

Общински бюджет

Училища,

РЗИ Добрич

 

Приоритет 3. Превенция на социалното изключване на млади хора.

Специфична цел: Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение.

Дата

Инициатива

Бюджет

Организатор

1 март- Баба Марта

Изработване на мартенички в ЦПЛР-ОДК, ДГ, училища

Общински бюджет

Общински ученически парламент

8 април

Международен ден на ромите

Общински бюджет

Община Балчик, кметства

Юни

Национална кампания „Аз съм тук, мога да ти бъда приятел"

Дарители

Соник Старт

Април - декември

Празници на селата, религиозни, национални и др. традиционни празници

ОБ

Община Балчик

Кметства

Читалища

Училища

 

Приоритет 4. Развитие на младежкото доброволчество.

Специфична цел: Популяризиране на доброволчеството;

Дата

Инициатива

Бюджет

Организатор


април

Участие на  Общински ученически парламент Балчик в национална среща на младежките парламенти в град Силистра

Общински бюджет,

Бюджет ЦПЛР-ОДК

ЦПЛР-ОДК, ОбУП

22 април Ден на Земята

„Зелено училище" и др. инициативи по училища. Засаждане на цветя, храсти и дръвчета

Общински бюджет

Училища, ДГ, ЦПЛР-ОДК Балчик

Април - декември

Инициативи, кампании и акции за почистване, опазване и подобряване на природата - „Ден на гората, Да изчистим България, Ден на Черно море и др.

ОБ

Община Балчик, училща, ЦПЛР-ОДК, НПО и др.

Април - декември

Благотворителни инициативи в училищата, ОДК и читалищата - за подпомагане на деца и младежи в нужда - изложби, базари, дрехи, книги и др.

не

Община Балчик, училища,

ЦПЛР-ОДК, читалища

 

Приоритет 5. Повишаване на гражданската активност, подпомагане развитието на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора.

Специфична цел:  Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора;

Специфична цел:  Формиране  на гражданското самосъзнание и насърчаване на участие в обществения живот;

Специфична цел:  Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на свободното време на младите хора, за придобиване на полезни знания и умения;

Дата

Инициатива

Бюджет

Организатор

Март - април

Общински конкурс „Моята България" - изобразително, приложно, музикално, танцово изкуство, мултимедия, фотография.

Общински бюджет

Бюджет ЦПЛР-ОДК

ЦПЛР-ОДК Балчик

25 майПразник на абитуриентите - официално изпращане от площада

Общински бюджет

Община Балчик, СУ „Христо Ботев", СУ „Хр. Смирненски"

юни

Празник на зрелостниците - връчване на дипломи

ОБ

Община Балчик, СУ „Христо Ботев", СУ „Хр. Смирненски"

юни

Международен хоров Фестивал „Черноморски звуци" - с участие на младежи от цялата страна и от чужбина;

Общински бюджет, програма за развитие на туризма

Община Балчик, Сдружение „Музикален свят"

Юни

Фестивал на цацата в село Кранево

ОБ


Юли-август

Международни детски фестивали „Трикси", „Светът в детските длани",

Общински бюджет

Община Балчик,

„Стриндженто",

Школа по английски език

Септември

Международен фестивал - „Море от ритми", с участието на млади хора от страната

Общински бюджет, програма за развитие на туризма

Община Балчик, сдружение „Море от ритми"

Септември

Фестивал на младите в изкуството „Виа Понтика"

Общински бюджет, програма за развитие на туризма

Община Балчик

Сдружение „Виа Понтика 2010"

Ноември Ден на народните будители

Организиране на инициативи за отбелязване на деня с участие на младежи

Общински бюджет

Училища,

ЦПЛР-ОДК, читалища

Декември

Общински конкурс „Здравей Коледа" - картички, рисунки, сурвачки, литературно творчество

Общински бюджет, ЦПЛР-ОДК

ДГ, ЦПЛР-ОДК, училища


Приоритет.6.Развитие на младите хора в малките населени места и селските райoни.

Специфична цел:  Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация на младите хора в малките населени места.

Д 1: Използване на национални програми за кариерно развитие на младите хора;

Д 2: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги;

Д 3: Публикуване на сайта на Община Балчик на информация за национални и европейски програми, даващи възможност за обучение, стажуване и мобилност на младите хора;

Проект

Оперативна програма

Обхват/

Целеви групи

По „Стратегия за Водено от общностите местно развитие"

МИГ Балчик-Генерал Тошево

Увеличаване на териториалната конкурентоспособност на двете общини

„Насърчаване достъпа до заетост на уязвимите групи от Община Балчик"

ОПРЧР

Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост .

„Старт в кариерата"

НП „Старт в кариерата"

Осигуряване на заетост на лица с висше образование в ОбА - Балчик


Приоритет 7. Развитие на междукултурния и международен диалог.

Специфична цел:  Популяризиране на човешките права и европейските институции;

Д 1: Информационни кампании;

Д 2: Техническа подкрепа от Община Балчик на младежи, желаещи да участват в различни проекти от новия програмен период;


Приоритет8.Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.

 Специфична цел:  Формиране на информационна политика, насочена към младите хора;

Д 1:Информационни дни на Общински ученически парламент и Ученическите съвети за противодействие на агресията и превенция на престъпността.

Д.2: Провеждане на информационна кампания от МКБППМН за насърчаване активното участие на младите хора в превантивни програми и кампании

Д.3: Развитие на дейността на Детската полицейска академия      

Дата

Инициатива

Бюджет

Организатор

Март и октомври

„Безопасно движение по улиците и пътищата" -  срещи на инспектори от КАТ с ученици за запознаване с пътните правила.

не

РУ на МР, училищаНоември

Беседи на полицейски служители в училищата по класове за превенция на младежката престъпност

не

РУ на МР, училищаМай

Посещения на ученици от средните училища в Районен съд Балчик - „Ден на отворените врати"

ОБ

Община Балчик, СУ „Хр. Ботев", СУ „Хр. Смирненски

Юни

Практическо занятие на Детското полицейско управление в училищата в община Балчик

ОБ

Община Балчик

РПУ Балчик

училища

Ноември

Ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия

 „Цветна пътека" - поставяне на цветя от ученици на пешеходните пътеки в близост до училищата

Общински бюджет

Общински ученически парламент, ученически съвети


За изпълнението на общинския план за младежта за 2019 г. и във връзка с разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от Закон за младежта, Община Балчик подпомага дейностите и проектите на младежките организации, имащи това качество по смисъла на закона за младежта. Финансирането на дейностите, заложени в плана се осигурява от Общински бюджет, приложенията ,,Спорт", „Култура"„Туризъм", „Читалища" и др., от национални и европейски програми и други източници.

Изключително важно условие за ефективното изпълнение на плана е координацията и оперативното взаимодействие между Общинска администрация Балчик и следните институции:

-  Училища и детски градини, ЦПЛР-ОДК в община Балчик

- Читалища в община Балчик

-  Социалните услуги в общността - ЦНСТ, ЦОП, ЦСРИ

- Дирекция"Социално подпомагане" - Балчик

-  "Бюро по труда" - Балчик

- РУ на МВР, Районен съд Балчик, МКБППМН

-  НПО за работа с младежи - спортни клубове, сдружения и др.

- местни фирми и работодателски организации.

Оценка на плана ще бъде извършена с изготвяне на отчет за 2019 г. по изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010-2020.

Дейностите за реализация на плана ще се популяризират чрез местните медии, сайта на Община Балчик и други подходящи начини.

 

Годишният план за младежта е приет с Решение № 553, Протокол № 39 от 09 май 2019 год. на Общински съвет - Балчик.